หน้าแรก

เนื่องจาก Covid-19 JURK จึงปิดให้เข้าพบเป็นรายบุคคล

JURK รับเคสใหม่ ๆ ทางโทรศัพท์ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 12.00 - 15:00 น. และทุกวันพุธเวลา 09.00 - 12.00 น. และวันพุธเวลา 17.00 - 20.00 น. นอกจากนี้คุณยังสามารถมาพบเราได้ที่ Skippergata 23 ในออสทุกวันจันทร์ระหว่างเวลา 12.00 - 15.00 น. และวันทุกวันพุธระหว่างเวลา 17.00 - 20.00 น. อย่าลืมว่าคุณสามารถส่งเคสของคุณมาให้เราออนไลน์ได้ตลอดเวลาที่ ส่งเคสของคุณมาให้เรา

คำแนะนำทางกฎหมายสำหรับผู้หญิง หรือ Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) ให้บริการช่วยเหลือฟรีสำหรับทุกคนที่นิยามตัวเองว่าเป็นผู้หญิง เราให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายทั่วประเทศนอร์เวย์ผ่านข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ ผลกระทบทางกฎหมายและความช่วยเหลือในคดีต่าง ๆ

JURK ดำเนินการโดยนักศึกษากฎหมายชั้นปีสูง/ viderekommende jusstudenter และเราจะช่วยให้ผู้หญิงทุกคนตระหนักถึงสิทธิทางกฎหมายของตนว่าอยู่ตรงไหนและการได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

หากคุณมีคำถามทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก กฎหมายครอบครัว กฎหมายการจ้างงาน การเลือกปฏิบัติ กฎหมายประกันสังคมกฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายการเช่า กฎหมายหนี้ กฎหมายเกี่ยวกับเรือนจำและความรุนแรง คุณสามารถติดต่อเราได้

ข้อมูลสำหรับคุณที่ต้องการความช่วยเหลือ

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

ส่งเคสของคุณมาให้เรา

คำแนะนำทางกฎหมายสำหรับผู้หญิง หรือ Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) ให้บริการช่วยเหลือฟรีสำหรับทุกคนที่นิยามตัวเองว่าเป็นผู้หญิง เราให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายทั่วประเทศนอร์เวย์ผ่านข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ ผลกระทบทางกฎหมายและความช่วยเหลือในคดีต่าง ๆ

JURK ดำเนินการโดยนักศึกษากฎหมายชั้นปีสูง/ viderekommende jusstudenter และเราจะช่วยให้ผู้หญิงทุกคนตระหนักถึงสิทธิทางกฎหมายของตนว่าอยู่ตรงไหนและการได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

หากคุณมีคำถามทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก กฎหมายครอบครัว กฎหมายการจ้างงาน การเลือกปฏิบัติ กฎหมายประกันสังคมกฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายการเช่า กฎหมายหนี้ กฎหมายเกี่ยวกับเรือนจำและความรุนแรง คุณสามารถติดต่อเราได้

ถ้าคุณมีเคสอยู่กับเราอยู่แล้วและต้องการส่งเอกสารที่เราได้ร้องขอไป คุณสามารถกดปุ่ม "ส่งเอกสาร" หรือ "Send inn dokumenter" หากคุณได้รับการร้องขอให้ส่งหนังสือมอบอำนาจคุณจะหาแม่แบบหนังสือมอบอำนาจของเราได้ที่นี่

หนังสือมอบอำนาจ (pdf)

ส่งเอกสาร