ประวัติของ JURK

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974 JURK ได้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้หญิงกว่าห้าหมื่นคน ประสบการณ์ที่ JURK ได้รับจากการช่วยเหลือทางกฎหมายในทางปฏิบัตินั้นถูกนำไปใช้ในงานนโยบายทางกฎหมาย ที่ผ่านมาและปัจจุบันมันได้เป็นหลักสำคัญของอุดมการณ์ที่อยู่เบื้องหลังการดำรงอยู่ของ JURK ความรู้ของเราเกี่ยวกับสถานการณ์จริงทางกฎหมายของผู้หญิงจะต้องถูกส่งต่อไปยังสังคมและด้วยวิธีนี้เองความช่วยเหลือทางกฎหมายจึงมีความสำคัญที่ผู้หญิงแต่ละคนได้รับ

ประสบการณ์ของ JURK ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ากฎหมายที่ไม่เป็นกลางทางเพศหรือพระราชบัญญัติความเท่าเทียมทางเพศไม่ได้เป็นการรับประกันเสรีของสตรีหรือเพื่อความเท่าเทียมกันของผู้หญิงกับผู้ชาย

นักศึกษาหญิงคณะนิติศาสตร์ในออสโลก่อตั้งกลุ่มคดีสตรีในปี ค.ศ. 1972 และในปี ค.ศ. 1974 ทนายความหญิงและนักศึกษาในกลุ่มผู้หญิงที่คณะนิติศาสตร์ในออสโลได้เริ่มก่อตั้งองค์กร «ความช่วยเหลือทางกฎหมายฟรีสำหรับผู้หญิง (Fri rettshjelp for kvinner)» การเริ่มต้นเป็นผลมาจากโครงการวิจัยที่เปิดเผยว่าผู้หญิงขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิของตนเองเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้โครงการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมีปัญหาในการใช้ความรู้เกี่ยวกับกฎของกฎหมายในสถานการณ์ของตนเอง ในปี ค.ศ. 1978 ชื่อขององค์กรเปลี่ยนเป็น Juridisk rådgivning for kvinner - JURK – เนื่องจากชื่อเดิมอาจสับสนได้ง่ายกับสำนักงาน Fri rettshjelp

จุดประสงค์ของ JURK ในเวลานั้นคือเพื่อต่อต้านการกดขี่ผู้หญิงและทำให้สถานะทางกฎหมายของผู้หญิงดีขึ้น วัตถุประสงค์ของงานใน JURK กำหนดว่า:

  • เพื่อให้คำแนะนำทางกฎหมายฟรี
  • เพื่อตรวจสอบความต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับผู้หญิง
  • เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงตำแหน่งทางกฎหมายของผู้หญิง
  • เพื่อให้การฝึกอบรมนักศึกษากฎหมายในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

จากการทราบผ่านกลุ่มให้คำปรึกษา «ความช่วยเหลือทางกฎหมายฟรีสำหรับผู้หญิง (Fri rettshjelp for kvinner)» นักศึกษากฎหมายและที่จะเป็นนักกฎหมายในอนาคตพบชะตากรรมของผู้หญิงจำนวนมาก และผู้ที่จะเป็นนักกฎหมายในอนาคตหลายคนมีความตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงช่องว่างระหว่างกฎหมายที่บัญญัติและที่เป็นรูปธรรม และเกี่ยวกับช่องว่างระหว่างการมีสิทธิและการได้รับสิทธิ

ประสบการณ์ต่าง ๆ จากเคสที่ให้คำปรึกษาไปเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาสิทธิสตรี มันเป็นเมล็ดพันธุ์ของการวิเคราะห์การสนับสนุนสิทธิสตรีเกี่ยวกับระบบตุลาการที่วางไว้ที่นี่ สิทธิสตรี (จัดตั้งเป็นวิชาแยกต่างหากที่มหาวิทยาลัยออสโล (UIO) ในปี ค.ศ. 1974 ที่แรกในยุโรป) และส่วนที่เหลือของการเคลื่อนไหวทางกฎหมายที่สำคัญเปิดเผยว่า กฎหมายหมายความว่า คุณค่าของทางเลือกและแหล่งที่มาของกฎหมายไม่ได้มีวัตถุประสงค์อย่างที่นักกฎหมายนำเสนอเสียทีเดียว ในทางตรงกันข้ามพวกมันสามารถให้ความชอบธรรมตามกฎหมายที่มีอยู่

นอกเหนือจากทศวรรษที่ 70 มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเพศหลายฉบับซึ่งผู้ชายสูญเสียข้อได้เปรียบพิเศษ เช่น กฎหมาย odelslov ในปี ค.ศ. 1974 โดยมีตำแหน่งเท่าเทียมกันสำหรับเด็กหญิงและเด็กชาย กฎหมายใหม่เกี่ยวกับชื่อ (navnelov) ในปี ค.ศ. 1979 ซึ่งสิทธิของสามีในการให้นามสกุลภรรยาและครอบครัวถูกยกเลิก กฎหมายว่าด้วยการทำแท้งด้วยตนเอง (Lov om selvbestemt abort) มีขึ้นในปี ค.ศ. 1975 - ที่นี่มีการกำหนดให้เป็นสิทธิของผู้หญิงในการตัดสินใจในร่างกายของตนเอง พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ (Likestillingsloven) มีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 1978 แต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากอดีตคณะลูกขุนที่ชี้ให้เห็นว่ากฎหมายให้ความเท่าเทียมกันบนกระดาษ แต่ก็ยังมีความไม่เท่าเทียมกันในทางปฏิบัติ

สิทธิมนุษยชนในมุมมองของผู้หญิงไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญในกฎหมายสตรีในช่วงต้นทศวรรษ 1970 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิสตรี (CEDAW) ของสหประชาชาติได้รับการรับรองในปี ค.ศ. 1979 และมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 1982 โดย 162 ประเทศได้ให้สัตยาบันแล้ว แต่หลายประเทศได้สงวนตัวเองต่อบทบัญญัติสำคัญ ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงเหลือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ปัจจุบันกฎหมายนี้มีความเป็นกลางทางเพศอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติปรากฎว่าผู้หญิงมักอยู่ในสถานการณ์แย่กว่าผู้ชายเมื่อมีความขัดแย้งกัน ดังนั้นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่เป็นกลางทางเพศอย่างเป็นทางการนั้นไม่นำไปสู่การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

ในปี ค.ศ. 1975 "Fri Rettshjelp for kvinner" มีพนักงาน 27 คนและได้พิจารณาไป 265 เคส และในปี ค.ศ. 2000 JURK มีพนักงานทำงานอยู่ 14 คนและจัดการเคสได้ดีจำนวนกว่า 3,000 ราย ส่วนในปี ค.ศ. 2018 JURK มีพนักงานประจำ 24 คนและจัดการได้ดีจำนวนกว่า 6,000 เคส จำนวนคำถามมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีผู้รับเคสไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือทุกคน

Publisert 16. des. 2020 17:15 - Sist endret 7. jan. 2021 10:22