Våre foredrag

Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, tilbyr foredrag til minoritetskvinner om rettigheter og plikter. Foredragene er gratis.

Ønsker du å bestille foredrag fra JURK? Send e-post til foredrag@jurk.no

Kunnskap og informasjon om rettigheter i Norge er en forutsetning for å kunne hevde sin rett og delta i samfunnet på lik linje med andre. En viktig del av JURKs arbeid består derfor i å drive rettsopplysning. Dette gjøres gjennom foredrag og individuelle råd og veiledning.

Hver økt etterfølges av et klientmottak, der vi gir individuelle råd og veiledning i enkeltsaker. Til noen av foredragene er det lagd arbeidshefter dersom man ønsker å jobbe mer med temaene i etterkant av foredragene.

JURKs foredrag er utformet for minoritetskvinner og på et lett språk. Foredragene om spredning av nakenbilder, seksuell trakassering og voldtekt er derimot utformet for videregående skoler, og holdes hovedsaklig for dette publikum.

Vi tilbyr flere forskjellige foredrag:

 

1. Innføring i norsk rett

Foredraget gir en grunnleggende innføring i reglene om blant annet ekteskap og skilsmisse, vold i familien, samværsrett og barnevern. I tillegg går foredraget gjennom sentrale regler innen utlendingsretten. Foredraget er særlig rettet mot personer med lite språkkunnskaper og som ikke har noen spesiell kjennskap til norske regler.

 

2. Innføring i utlendingsrett (EØS)

Foredraget gir en grunnleggende innføring i reglene som gjelder oppholdsrett for EØS-borgere og deres familiemedlemmer. Blant annet skal vi informere om ulike oppholdstillatelser man kan få for å kunne bo i Norge, og reglene om bortvisning og utvisning av EØS-borgere.

 

3. Innføring i husleierett

Foredraget gir en grunnleggende innføring i reglene som gjelder når man leier en bolig. Vi skal også informere om de mest sentrale problemstillingene før og etter et leieforhold. Vi går blant annet gjennom inngåelse av husleiekontrakt, partenes rettigheter og plikter i et husleieforhold og om hvordan partene kan komme seg ut av en husleiekontrakt.

 

4. Arbeid- og diskrimineringsrett

Foredraget gir en grunnleggende innføring i reglene som gjelder i et arbeidsforhold, særlig reglene rundt en arbeidskontrakt, arbeidstid, sykdom, ferie, oppsigelse og avskjed. Videre går foredraget gjennom reglene mot diskriminering på grunnlag av blant annet kjønn, etnisitet, språk, graviditet og funksjonsnedsettelse. Vi snakker også litt om hva som er viktig å gjøre dersom man har blitt diskriminert og hvor man kan få hjelp.

 

5. Sosialrett

Foredraget gir en grunnleggende innføring i sentrale begreper i forvaltningen og stønader fra NAV. Blant annet ser vi på vilkårene for å motta stønadene man kan få ved sykdom som sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Videre går vi gjennom vilkårene for å motta stønad som enslig forsørger, sosialstønad og retten til kommunal bolig.

 

6. Velferdsstaten

Foredraget gir en grunnleggende innføring i velferdsstaten i Norge. Blant annet snakker vi om hva velferdsstaten kan hjelpe til med, hvem som kan få hjelp av velferdsstaten og hvilke rettigheter og plikter man har i velferdsstaten. Foredraget er særlig rettet mot personer med lite språkkunnskaper og som ikke har noen spesiell kjennskap til norske regler.

 

7. Trygderett

Foredraget gir en innføring i regler om hvilke ting og penger du kan søke om fra NAV hvis du er syk eller har sykdom i familien. Foredraget inneholder også informasjon om saksgangen i NAV.

 

8. Deling av ting og penger ved skilsmisse

Foredraget gir en grunnleggende innføring om reglene ved det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller og samboere ved samlivsbrudd. For eksempel går vi gjennom ekteskapslovens regler om likedeling, skjevdeling og særeie. Foredraget inneholder en del vanskelige begrep og passer for kvinner som kan en del norsk fra før.

 

9. Samboeres rettigheter

Foredraget gir en grunnleggende innføring i reglene som gjelder for samboere. For eksempel går vi gjennom hvem som eier hva når to samboere bor sammen. Vi informerer også om regler for fordeling når samboere flytter fra hverandre.

 

10. Gjeld, økonomi og økonomisk vold

Foredraget gir en grunnleggende innføring i hva man kan gjøre når man skylder andre penger, og hva man kan gjøre når andre skylder deg penger. Det informerer også om hvordan penger kan brukes som vold og kontroll over en annen. Foredraget inneholder en del vanskelige begrep og passer for kvinner som kan en del norsk fra før.

 

11. Vold i familien

Foredraget gir en presentasjon av ulike typer vold. Videre gir foredraget en grunnleggende innføring i reglene rundt vold, med fokus på vold i familien. Siste del av foredraget tar for seg foreldres plikter til å beskytte barn mot vold og inneholder informasjon om å møte barnevernet. Dette foredraget holder vi helst kun for rene kvinne- og mannsgrupper for å skape et best mulig rom for dialog med tilhørerne

 

12 Vold i familien og økonomisk vold

Foredraget gir en presentasjon av ulike typer. Videre gir foredraget en grunnleggende innføring i reglene rundt vold, med fokus på vold i familien. Siste del av foredraget fokuserer på økonomisk vold og reglene som gjelder hvis man skylder penger. Dette foredraget holder vi helst kun for rene kvinne- og mannsgrupper for å skape et best mulig rom for dialog med tilhørerne.

 

13. Voldtekt

Foredraget gir en grunnleggende innføring om grensene for voldtekt og andre seksuelle overgrep. Foredraget gir en oversikt over hva som regnes som voldtekt etter loven. I siste del av foredraget diskuterer man korte “caser” med typiske gråsone-tilfeller. Foredragene er utarbeidet som en innføring i rettigheter og plikter etter norsk lov på bestemte rettsområder, og er utarbeidet med et enkelt språk som skal treffe også tilhørere uten gode norskkunnskaper. Vi holder helst foredraget for ungdommer for å forebygge og veilede om grensesetting.

 

14. Bildedeling og spredning av nakenbilder

Foredraget gir en grunnleggende innføring i regelverket rundt deling av bilder, med særlig fokus på spredning av nakenbilder. Foredraget er særlig rettet mot barn og unge, og tar derfor også for seg reglene som gjelder for mindreårige. Mesteparten av foredraget er case-basert, hvor vi stiller publikum realistiske spørsmål og diskuterer om konkrete situasjoner er lovlige eller ikke. Vi holder helst foredraget for ungdommer for å forebygge og veilede om bildedeling. Vi holder helst foredraget for ungdommer for å forebygge og veilede om bildedeling.

 

15. Seksuell trakassering

Foredraget gir en grunnleggende innføring i seksuell trakassering. Blant annet snakker vi om hva som regnes som seksuell trakassering, og hvilket vern man har mot seksuell trakassering på arbeidsplassen. Siste del av foredraget handler om hvor man kan henvende seg hvis man har blitt utsatt for seksuell trakassering. Vi holder helst foredraget for ungdommer for å forebygge og veilede om grensesetting.

 

16. Samtykkelov

JURK tilbyr også foredrag om behovet og status for en samtykkelov, Samtykkealliansen og veien videre mot en samtykkelov. Foredraget passer for organisasjoner, partier og sivilsamfunn.

 

Hvordan booke oss?

JURK er svært fleksible og holder foredrag både på dag- og kveldstid. JURKs kontorer er i Oslo, og vi holder derfor hovedsakelig foredrag i Oslo og omegn. Vi holder gjerne digitale foredrag om dere holder til andre deler av landet. JURK reiser også på turne rundt i landet en gang i året for å holde foredrag. Ønsker du besøk, ta gjerne kontakt med oss!

Vi er svært fleksible og kan holde foredrag i alle typer lokaler. Vi kan holde foredrag for både små og store grupper.

Vi holder foredrag ved bruk av PowerPoint. Vi har mulighet til å medbringe egen PC og prosjektor/fremviser.

Dersom ingen av standardforedragene passer, kan vi vurdere om vi har kapasitet til å skreddersy et foredrag som passer for den aktuelle forsamlingen.

Foredragene "Vold i familien” og "Vold i familien og økonomisk vold” holder vi helst for rene kvinne- og mannsgrupper for å få skape et best mulig rom for dialog med tilhørerne, mens de andre foredragene kan holdes for et blandet publikum.

Foredragene vi holder er gratis og kan tilpasses ulike norsknivåer blant tilhørerne. JURKs foredrag kan holdes for både kvinner og menn.

Vi har dessverre ikke mulighet til å medbringe tolk, men kan holde foredrag med tolk dersom gruppen selv stiller med dette.

Send forespørsel om foredrag fra JURK til e-post: foredrag@jurk.no

Klientmottak:

Etter hvert foredrag har vi klientmottak. Klientmottaket kan skje på det samme lokale som foredraget holdes i eller i et annet rom dersom vedkommende ønsker det. Dette er selvfølgelig forutsatt at det er et eget rom tilgjengelig.

På klientmottaket kan vi ta inn nye saker fra deltakere som har konkrete spørsmål som de ønsker å få svar på. Hvis deltagerne har noen saker de trenger hjelp med kan vi ta inn saken på stedet. Vi registrerer navn, kontaktinformasjon og sakens faktum. Saken blir tatt med tilbake til våre lokaler hvor en av våre saksbehandlere vil jobbe videre med den. Vi har kun skriftlig saksbehandling, og kan dessverre ikke gi tilbakemelding til klientene uten å ha arbeidet med saken i saksbehandlingsgruppene først.

Jussambassadør-prosjektet:

JURK driver et prosjekt kalt Jussambassadørene. Gjennom dette prosjektet følger vi en såkalt «train the trainers»-modell, som innebærer at vi gir juridisk opplæring til ressurspersoner (jussambassadører) i det polske og det thailandske miljøet i Norge. Ressurspersonene vil igjen videreformidle informasjonen vi gir dem til sine miljøer.

Per i dag følger vi opp mellom 35 og 40 jussambassadører, og vi antar at vi på denne måten når minimum 800 – 1000 personer med rettighetsinformasjon. Blant annet har vi holdt foredrag om gjeld og økonomisk vold, om rettigheter ved skilsmisse og død og om vold mot kvinner.

I forbindelse med jussambassadør-prosjektet arrangerer JURK hvert år et seminar, hvor jussambassadørene får en innføring i ulike rettsregler, samt opplæring i å holde foredrag innen ulike rettslige tema. I tillegg utarbeider vi en rekke brosjyrer på ambassadørenes morsmål om rettsregler og praktisk informasjon om hvor man kan få juridisk bistand.

Jussambassadørene videreformidler denne kunnskapen til sine miljøer. Fordi ambassadørene er bosatt i hele Norge, når vi også klienter over hele Norge. Mange av disse er bosatt på steder langt unna kontorene til ulike rettshjelpstiltak.

Prosjektet drives i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og delfinansieres av dem.