Våre foredrag

Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, tilbyr foredrag til minoritetskvinner om rettigheter og plikter. Foredragene er gratis.

Ønsker du å bestille foredrag fra JURK? Send e-post til foredrag@jurk.no

Kunnskap og informasjon om rettigheter i Norge er en forutsetning for å kunne hevde sin rett og delta i samfunnet på lik linje med andre. En viktig del av JURKs arbeid består derfor i å drive rettsopplysning. Dette gjøres gjennom foredrag og individuelle råd og veiledning.

Hver økt etterfølges av et klientmottak, der vi gir individuelle råd og veiledning i enkeltsaker. Til noen av foredragene er det lagd arbeidshefter dersom man ønsker å jobbe mer med temaene i etterkant av foredragene.

Vi tilbyr flere forskjellige foredrag:

1. Innføring i arbeids og diskrimineringsrett. Dette foredraget tar for seg de viktigste reglene som gjelder i arbeidslivet. I tillegg omhandler det diskriminering. Foredraget holdes for minoritetskvinner som er på nivå 2 og 3. Foredraget passer også for kvinner som kan godt norsk, men som ønsker mer informasjon om arbeidsrett.

2. Innføring i norsk rett. Temaene som behandles er utlendingsrett, ekteskap og skilsmisse, barn og foreldre og vold og mishandling. Foredraget holdes for kvinner som ligger på norsk nivå 2.

3. Vold i familie. Foredraget gir en presentasjon av ulike typer vold. 

4. Innføring i sosialrett. Foredraget gir en innføring i sentrale begreper i forvaltningen og ytelser (penger og ting) fra NAV.

5. Innføring i husleierett.

6. JURK kan også holde foredrag om voldtekt. Dette foredraget er tilpasset elever på videregående skole. Videre kan JURK holde foredrag om seksuell trakasseing. Foredraget om seksuell trakassering er tilpasset organisasjoner og foreninger. 

Hvordan booke oss?

JURK er svært fleksible og holder foredrag både på dag- og kveldstid. Vi holder hovedsakelig foredrag i Oslo og omegn. Vi er svært fleksible og kan holde foredrag i alle typer lokaler. Vi kan holde foredrag for både små og store grupper.

Vi holder foredrag ved bruk av PowerPoint. Vi har mulighet til å medbringe egen PC og prosjektor/fremviser.

Dersom ingen av standardforedragene passer, kan vi vurdere om vi har kapasitet til å skreddersy et foredrag som passer for den aktuelle forsamlingen.

Foredragene retter seg mot kvinner og vi anbefaler rene kvinnegrupper. Vi kan holde foredrag for menn, men da som en adskilt gruppe. Om det ikke er mulig å dele kvinner og menn, kan vi unntaksvis holde foredrag for samlede grupper.

Vi har dessverre ikke mulighet til å medbringe tolk, men kan holde foredrag med tolk dersom gruppen selv stiller med dette.

Send forespørsel om foredrag fra JURK til e-post: foredrag@jurk.no

Klientmottak:

Etter hvert foredrag har vi klientmottak. Klientmottaket kan skje på det samme lokale som foredraget holdes i eller i et annet rom dersom vedkommende ønsker det. Dette er selvfølgelig forutsatt at det er et eget rom tilgjengelig.

På klientmottaket kan vi ta inn nye saker fra deltakere som har konkrete spørsmål som de ønsker å få svar på. Hvis deltagerne har noen saker de trenger hjelp med kan vi ta inn saken på stedet. Vi registrerer navn, kontaktinformasjon og sakens faktum. Saken blir tatt med tilbake til våre lokaler hvor en av våre saksbehandlere vil jobbe videre med den. Vi har kun skriftlig saksbehandling, og kan dessverre ikke gi tilbakemelding til klientene uten å ha arbeidet med saken i saksbehandlingsgruppene først.

Jussambassadør-prosjektet:

JURK driver et prosjekt kalt Jussambassadørene. Gjennom dette prosjektet følger vi en såkalt «train the trainers»-modell, som innebærer at vi gir juridisk opplæring til ressurspersoner (jussambassadører) i det polske og det thailandske miljøet i Norge. Ressurspersonene vil igjen videreformidle informasjonen vi gir dem til sine miljøer.

Per i dag følger vi opp mellom 35 og 40 jussambassadører, og vi antar at vi på denne måten når minimum 800 – 1000 personer med rettighetsinformasjon. Blant annet har vi holdt foredrag om gjeld og økonomisk vold, om rettigheter ved skilsmisse og død og om vold mot kvinner.

I forbindelse med jussambassadør-prosjektet arrangerer JURK hvert år et seminar, hvor jussambassadørene får en innføring i ulike rettsregler, samt opplæring i å holde foredrag innen ulike rettslige tema. I tillegg utarbeider vi en rekke brosjyrer på ambassadørenes morsmål om rettsregler og praktisk informasjon om hvor man kan få juridisk bistand.

Jussambassadørene videreformidler denne kunnskapen til sine miljøer. Fordi ambassadørene er bosatt i hele Norge, når vi også klienter over hele Norge. Mange av disse er bosatt på steder langt unna kontorene til ulike rettshjelpstiltak.

Prosjektet drives i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og delfinansieres av dem.