URLs vedtekter

1     Foreningens Navn

Foreningen drives formelt under navnet: Universitetets Rollespillforening,
Levende, men opererer også under akronymet URL.

2     Foreningens Formål

Universitetets Rollespillforening, Levende (URL) skal fungere som en inn-
fallsport til levende rollespill for studenter ved Universitetet i Oslo (UiO) og
andre interesserte. Foreningen skal fremme interessen for og kunnskap om
levende rollespill blant medlemmene ved hjelp av f.eks. inspirasjonskveld-
er med film og foredrag, sosiale utflukter og felles forberedelser til levende
rollespill.

3     Form og tilslutning

URL er en studentforening tilknyttet Odelstinget, Hyperion (Norges Forbund
for fantastiske Fritidsinteresser) og Hyperions Fylkeslag: Hyperion Oslo.

3.1    Medlemskap

Medlemskap i URL beregnes på årsbasis og fjorårets medlemsskap opphører
automatisk etter årets første Generalforsamling. Registrering av medlemskap
skjer ved registrert innbetaling av medlemsavgift. Medlemsskap er åpent for
alle som er tilknyttet UiO.

3.1.1    Støttemedlemskap

Støttemedlemskap er åpent for alle som ikke er tilknyttet UiO; Støttemed-
lemmer har samme rettigheter og plikter som fulle medlemmer i URL.

3.2    Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste organ og skal avholdes en gang
i vårsemesteret og en gang i høstsemesteret. Kun betalende medlemmer har
stemmerett på Generalforsamlingen.
 

3.2.1    Generalforsamlingens oppgaver

I vårsemesteret er Generalforsamlingen forpliktet til å velge et nytt styre,
samt vurdere sittende styres drift av foreningen siste årsperiode.
I høstsemesteret skal Generalforsamlingen gjøre en midlertidig vurdering av
styrets drift av URL, samt strukturere en driftsplan for høstsemesteret og
neste års vårsemester.
Innkalling til Generalforsamling skal foreligge minst 4 uker før Generalfor-
samlingen avholdes.

3.3    Styret

Styret velges av vårsemesterets Generalforsamling. Styret har fullmakt til å
supplere seg selv ved eventuelt frafall hvis det finnes nødvendig.

3.4    Styrets oppgaver

Styret står for daglig drift av URL i ett år av gangen.
Styret er forpliktet til å kalle inn til og avholde Generalforsamlingene og
dessuten holde minst 12 styremøter under driftsåret.

3.4.1    Styrets sammensetning

Styret i sin enkleste form skal bestå av 5 medlemmer og skal inneholde følg-
ende verv:
    • Leder
    • Kasserer
    • Sekretær
    • Materiellforvalter
Øvrige verv kan skapes og innsettes av Generalforsamlingen uten at det
kreves endring av vedtektene.

3.5    Øvrige Administrative Organer

Odelstinget består av foreningens grundere. De velger selv sine arvtakere og
da bare ved enstemmighet på Generalforsamlingen.

4     Vedtektene

Foreningen er pålagt å følge vedtektene i all drift, og arrangering.

4.1    Endring av vedtekter

Endring av Vedtektene kan kun skje ved Generalforsamlingen med 2/3 flertall
etter at forslag foreligger innen frist satt i innkalling.

5     Oppløsing av foreningen

Dersom et styre vil oppløse URL, skal det innkalle til Generalforsamling der
varsel om nedlegging etter inneværende periode skal finne sted. Deretter må
det kalles inn til ny Generalforsamling i slutten av perioden der det endelige
vedtaket om nedlegging må gjøres med 3/4 flertall. I tilfelle skal foreningens
gjenstander fordeles mellom medlemmene, og det ingen er interessert i, gis
til en ikke-kommersiell levende rollespillforening. Det siste styret skal så,
med foreningens midler, stå for et verdig gravøl. Er det enstemmighet om
det i Generalforsamling, kan hele eller deler av midlene overdras til en ikke-
kommersiell levende rollespillforening.

6     Eventuelt

Odelstinget består av:
      Are Garnåsjordet
      Robert Rødsten
      Ståle Johansen
      Håvar Larsen
 

Emneord: vedtekter, oppløsning, styret, generalforsamlingen, medlemsskap, formål Av Lise Hamre
Publisert 12. juni 2009 11:10 - Sist endret 29. nov. 2011 09:42