Vedtekter

Vedtekter for Forskerforbundet ved UiO

1 Tilknytning og status

Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo (UiO) er Forskerforbundets lokallag ved UiO. Forskerforbundet ved UiOs
vedtekter er utfyllende i forhold til Forskerforbundets vedtekter.

2 Formål

Lokallaget ivaretar medlemmenes økonomiske og yrkesmessige interesser samt deres arbeidsforhold ved UiO og
bistår medlemmene i forhold til lov- og avtaleverket. Lokallaget ved UiO opptrer på vegne av Forskerforbundet etter
lov- og avtaleverket overfor Universitetet i Oslo.

3 Medlemmer
 

Alle medlemmer av Forskerforbundet som er ansatt av UiO er medlemmer av lokallaget ved UiO. Opptaksvilkårene er fastlagt i Forskerforbundets vedtekter. Tvilsspørsmål avgjøres av Forskerforbundets Hovedstyre.

4 Organer

Forskerforbundet ved UiOs organer er:
Årsmøte
Lokallagsstyre
Arbeidsutvalg
Sekretariat

5 Årsmøtet

Årsmøtet er Forskerforbundet ved UiOs øverste organ. Årsmøtet holdes hvert år. Årsmøtet avholdes fortrinnsvis i
begynnelsen av mars måned. Møtet innkalles med minst to ukers varsel. Skriftlig innkalling skal inneholde dagsorden
og sakspapirer.

6
Årsmøtet velger lokallagsstyre og valgkomité. Leder og hovedtillitsvalgt velges ved særskilte valg. Årsmøtet
behandler årsmelding, regnskap, arbeidsprogram og budsjett. Årsmøtet behandler/uttaler seg om saker som legges
frem av lokallagsstyret eller av enkeltmedlemmer. Årsmøtet bestemmer valgprosedyrer.

7
Ekstraordinært årsmøte holdes når lokallagsstyrets flertall finner det påkrevet, eller når minst 1/3 av medlemmene
ønsker det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst to ukers varsel.

8 Styret

Lokallagsstyret består av syv personer, inkludert leder og hovedtillitsvalgt. I tillegg velges tre vararepresentanter.
Styremedlemmene, inkludert leder og hovedtillitsvalgt, velges normalt for to år av gangen. Vararepresentantene
velges for ett år av gangen. Det er møteplikt for 1. vararepresentant.
Lokallagsstyret settes sammen slik at det tas hensyn til representasjonen fra ulike stillingsgrupper (vitenskaplige,
administrative og andre faglige), fag- og utdanningsretninger, samt kjønn.
Hvis lokallaget er representert i Forskerforbundets styre med andre enn styremedlemmer, har vedkommende møte-
og forslagsrett i lokallagsstyret.

9 Leder

Leder er Forskerforbundets øverste representant ved UiO. Hovedtillitsvalgt representerer Forskerforbundet i forhold
til avtaleverket. Instruks for leder og hovedtillitsvalgt fastsettes av årsmøtet.
For funksjoner utover leder og hovedtillitsvalgt konstituerer lokallagsstyret seg selv.
Lokallagsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har
leder dobbeltstemme. Styret møtes normalt en gang i måneden i semesteret.

10 Lokallagsstyret

Lokallagsstyret står, sammen med sekretariatet, for den daglige driften av lokallaget. Lokallagsstyret skal bl. a.
sammenkalle til lokallagsmøter og årsmøte, utarbeide forslag til årsmelding, regnskap, arbeidsprogram og budsjett,
rekruttere nye medlemmer og oppnevne representanter til verv, utvalg og råd ved UiO. Lokallagsstyret velger
delegater til Forskerforbundets representantskap. Det føres referat fra styremøtene.
Lokallagsstyret er ansvarlig for å holde medlemmene informert og for at det er etablert tillitsvalgtordninger på
fakultets- og avdelingsnivå.

11 Arbeidsutvalget

Lokallagsstyret har et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og hovedtillitsvalgt. Saksbehandler/e i
sekretariatet deltar i møtene. Arbeidsutvalget har normalt møte annenhver uke. Arbeidsutvalgets mandat er gitt ved
delegasjon fra lokallagsstyret.

12 Sekretariatet

Sekretariatet er underlagt lokallagsstyret. Sekretariatet skal normalt delta på alle styremøter med tale- og
forslagsrett. Sekretariatet ivaretar saksbehandler-, sekretær- og kassereroppgaver for lokallaget.
Medarbeidere i sekretariatet tilsettes i Forskerforbundet etter innstilling fra lokallagsstyret.

13 Eksklusjon

Det er bare Forskerforbundets Hovedstyre som kan ekskludere medlemmer.
 

14 Endringer i vedtektene

Årsmøtet kan endre vedtektene etter forslag fra styret eller fra enkeltmedlemmer. Forslag til endringer skal gjøres
kjent for medlemmene to uker før årsmøtet. Endringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Publisert 15. juni 2009 16:04 - Sist endret 29. juni 2020 12:46