Vedtekter for Botanisk hages Venner

§ 1 Formål

Foreningens formål er å fremme kjennskap til og interesse for Botanisk hage, og å styrke og støtte hagens aktiviteter. Dette kan skje gjennom de midler foreningen skaffer til veie og gjennom medlemmenes aktive innsats for hagen.

§ 2 Medlemmer
Medlemskap kan tegnes av enkeltpersoner, institusjoner, foreninger og firmaer.

§ 3 Årsmøtet
Styret fremlegger årsberetning og revidert regnskap som følger kalenderåret, på årsmøtet som avholdes innen utgangen av februar måned. Årsmøtet innkalles med minst 14 dagers varsel. Saker til årsmøtet / forslag til vedtektsendringer må sendes styret innen utgangen av januar måned. På årsmøtet kan alle medlemmer som har betalt sin kontingent foregående år møte og ha rett til én stemme. Årsmøtet behandler følgende saker:

A) Konstituering
Valg av ordstyrer
Valg av referent
Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

B) Årsberetning

C) Revidert regnskap

D) Forslag til vedtektsendringer

E) Valg
1) Valg av leder
2) Valg av fire styremedlemmer
3) Valg av tre varamedlemmer
4) Valg av revisor
5) Valg av valgkomité. Valgkomiteen består av tre medlemmer. En velges fra BhVs styre, og denne er valgkomiteens leder. De to resterende velges blant medlemmene i Botanisk hages Venner. Funksjonstida er tre år. Et medlem skiftes ut hvert år


F) Kontingentendringer

G) Innkomne forslag

§ 4 Styret
Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer med tre varamedlemmer. Minst ett medlem/varamedlem rekrutteres fra plantegruppa.
Styremedlemmene velges for to år av gangen, slik at to skiftes ett år og to neste år. Lederen er på valg hvert år. Varamedlemmene velges for ett år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt og minst fire styremedlemmer er til stede. Styret konstituerer seg selv med valg av nestleder, kasserer og sekretær. Styrets leder og kasserer har prokura for foreningen.

Leder, eventuelt nestleder, har dobbeltstemmer ved stemmelikhet.

Styret kan nedsette et arbeidsutvalg (AU) som består av leder, kasserer og ett styremedlem. Arbeidsutvalget kan gis fullmakt til å avgjøre hastesaker. Det må foreligge en instruks som avgjør hvilke typer saker og omfang denne fullmakten innbefatter.

Styret skal godtgjøres. Honoraret fastsettes på årsmøtet og får virkning for avsluttet årsmøteperiode.

Alle utbetalinger fra foreningens bankkonti og eventuelle framtidige, nye bankkonti skal godkjennes av styreleder og kasserer i fellesskap. Utbetalingene skal i forkant være attestert av 1 styremedlem. Utbetalingene omfatter både elektroniske overføringer og manuelle med bruk av giro. Styret ved leder og kasserer disponerer i fellesskap et kredittkort til DNB bank med en kredittgrense på kr 15 000.

§ 5 Oppløsning
Foreningen kan oppløses når årsmøtet vedtar dette med 3/4 flertall. Ved oppløsning tilfaller foreningens aktiva Botanisk hage.

§ 6 Vedtektenes gyldighet
Vedtektene er gyldige fra og med 11.februar 2020.

 

 

Publisert 21. aug. 2012 14:41 - Sist endret 2. apr. 2020 16:39