NTLs tariffpolitiske uttalelse

Landstyret har vedtatt NTLs tariffpolitiske uttalelse for hovedtariffoppgjøret 2022. Her ligger det føringer for hvordan NTLs forhandlingsutvalg skal prioritere i årets oppgjør.

Krav om reallønnsvekst

NTL krever reallønnsvekst for medlemmene i årets oppgjør. I fjor endte vi opp med dårligere lønnsvekst enn prisveksten. Det innebar at mange mistet kjøpekraft. 

I år er det et tydelig krav om reallønnsvekst og vi har forventninger om en økonomisk ramme som kan sikre lønnsutvikling til alle ansatte i staten. 

NTLs tariffpolitiske uttalelse 2022:

NTL krever at det ikke settes av midler til lokale forhandlinger i 2022 og at tilleggene gis som generelle tillegg på sentralt nivå. Oppgjøret må bidra til å minske ulikheten mellom de høyest og lavest lønte.

Likelønn, lavtlønn og lederlønn

Lønnsdannelsen er den viktigste mekanismen for fordeling i samfunnet. NTL ønsker en solidarisk lønnspolitikk som forhindrer økende forskjeller. 

Det betyr blant annet å minske avstanden mellom høytlønte og lavtlønte og å prioritere likelønn. 

Derfor krever NTL at tilleggene gis som sentrale, generelle tillegg. Dette er en lønnspolitikk som sikrer alle ansattgrupper i staten. 

NTL krever også at ledere som forhandles utenfor oppgjøret ikke skal ha bedre lønnsutvikling enn resten av statens ansatte.

NTLs tariffpolitiske uttalelse 2022:

Prosentvise tillegg og store lederlønnstillegg har medført at de høyest lønte har fått mer ut i kronerog øre enn de midlere og lavest lønte. For å hindre større ulikhet må oppgjøret gis som sentrale generelle kronetillegg.

Her kan du lese hele NTLs tariffpolitiske uttalelse 2022

Tidslinje

  • Desember: Foreninger og landsforeninger sender inn sine krav til tariffoppgjøret  (NTL UiOs medlemmer gjorde dette i møte 17. desember 2021)
  • Januar: Forbundsstyret behandler alle innsendte krav og innstiller på en uttalelse til landsstyret
  • Februar: Landstyret diskuterer og vedtar NTLs tariffpolitiske uttalelse

TBU - Teknisk Beregningsutvalg

Det er viktig at man er enige om hvilke tall som ligger til grunn når man forhandler. Teknisk beregningsutvalg er et partssammensatt utvalg som forbereder tallgrunnlaget for årets lønnsoppgjør. Utvalget sørger for at man har best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi.

TBU legger frem to rapporter i året. Den første kommer i to versjoner, en midlertidig i slutten av februar og en endelig i slutten av mars. Den siste kommer etter at oppgjørene er ferdige i juni. 

TBUs første rapport sier noe om fjorårets prisvekst og hva som ble det endelige resultatet i lønnsveksten. De anslår også prisveksten for inneværende år. 

 

Publisert 7. mars 2022 13:28 - Sist endret 8. mars 2022 15:04