UiOs lønnsforhandlinger er ferdige - protokoll er sendt alle NTL-medlemmer

Arbeidsgiver fikk i 2017 gjennomslag for sitt krav om større lokalt handlingsrom og for første gang ble det avsatt mer penger til lokale forhandlinger enn til sentrale tillegg. Dette har forskjøvet makt fra arbeidstakere til arbeidsgiverne. Konsekvensen av dette for de ansatte ved UiO er de fleste får en nedgang i kjøpekraft, kvinner får dårligere lønnsutvikling enn menn og forskjellene mellom bunn og topp øker. LO mener arbeidsgiver ikke tar det nødvendige ansvaret for inntektsfordelingen som bør følge de utvidede fullmaktene.

 

Arbeidsgiver begrunnet lønnsopprykk med "stabilt godt humør"

Foto: Ola Sæther

Protokolltilførselen fra NTL:

Ved årets forhandlinger under avtalen mellom arbeidsgiver, YS, Unio og LO fikk totalt 822 av 6152 ansatte opprykk i lønn eller stillingskode, dvs 13 % av de ansatte. Dette betyr at over 87 % av de ansatte har fått redusert kjøpekraft i 2017.

LO mener kvinner skal ha en like stor andel av forhandlingspotten som deres lønnsmasse utgjør. Ved UiO er dette målet ikke nådd, og menn har fått et bedre resultat på bekostning av kvinnenes lønnsutvikling. Over tid fører dette blant annet til at stillingsgrupper som domineres av kvinner sakker akterut i lønnsutviklingen.

De høyest lønnede stillingsgruppene ved UiO har fått bedre uttelling enn lavere lønnede stillingsgrupper. LO mener det stilles urimelig strenge krav for å oppnå lønnsøkning for lavere lønnede stillinger i forhold til det som er tilfelle for ansatte som allerede er innplassert i høyt lønnede stillinger. Konsekvensen er også at forskjellene mellom bunn og topp øker.

Organisasjonene begrunner sine krav med arbeidsoppgaver, ansvarsnivå, oppgaveutførelse og lønnsstruktur mens arbeidsgiver har utstrakt argumentasjon for sine krav om at de ansatte har stabilt godt humør, viser omsorg og er entusiastiske. Og arbeidsgivers argumenter rundt personlighet får like stort gjennomslag som organisasjonens saklige argumenter. Partene i lokale forhandlinger skal være likeverdige og kriteriene for opprykk skal være objektive. I praksis er dette blitt umulig å oppnå blant annet fordi forhandlingene ikke følges av streikerett og at arbeidsgiver i kraft av sin rolle som både part og fasilitator forrykker partsbalansen til fordel for arbeidsgiver som part.

Les: Uniforums omtale om lønnsforhandlingene:UiO begrunnet lønnsopprykk med «stabilt godt humør»

NTLs vurdering av resultatet

Til tross for at NTL ikke har fått gjennomslag for alle sine gode krav og ikke klarer å sikre at hele UiOs profil er i tråd med vår politikk har vi fått et resultat vi kan akseptere.

Det samlede økonomiske resultatet for våre medlemmer er godt. En stor del av forhandlingspotten er regnet ut fra lønnsmassen til de over 2500 ansatte ved UiO som har valgt å ikke organisere seg. Deres krav støttes bare av arbeidsgiver og de får dårlig uttelling i lønnsforhandlingene. Dette kommer våre medlemmer til gode.

NTL krevde at alle renholdere som har tatt fagbrev siste år skulle få to lønnstrinn. Forutsetningen skulle også være at det ikke skulle gå utover resultatet for de øvrige ansatte i driftsavdelingen. Vi er godt fornøyde med at vi fikk gjennomslag for dette kravet.

UiO har i år færre høye tillegg, med kun tre tillegg på over 100.000 kroner (ingen i NTL). Dette betyr lønnstilleggene er noe jevnere fordelt i år enn tidligere.

NTL har fått opprykk til 25% av våre medlemmer. Det er over dobbelt så stor sansynlighet til å få lønnsopprykk hvis du er NTLer enn om du er organisert andre steder. 

NTL har fått et godt resultat for alle stillingsgrupper i teknisk-administrative stillinger. UiO gjennomfører endringer i administrative it-systemer, rutiner, organisasjonskart, ledernivåer samtidig som de er utsatte for avbyråkratiseringskuttet fra regjeringen. Dette skal håndteres samtidig som oppgavene skal utføres som normalt og med enda høyere effektivitet. Dette må gjenspeiles i lønnsutviklingen. Blant de vitenskapelige stillingene er det særskilt universitetslektorene som har fått et godt resultat.

Resultatet ble presentert i medlemsmøte torsdag 9. november

 

Publisert 13. nov. 2017 10:28 - Sist endret 13. nov. 2017 10:35