Ny lov erstatter tjenestemannsloven - vil ha store konsekvenser for statsansatte

Regjeringen har vedtatt en ny lov om statens ansatte, som erstatter tjenestemannsloven.

Høyre, Frp, Venstre og KrF vedtok i Stortinget 15. juni 2017 ny lov om statens ansatte mot stemmene til representantene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, som kom med sterk kritikk av regjeringens forslag, lovens innhold og prosessen fram mot vedtaket.

Tjenestemannsloven skal hete «statsansatteloven» framover.  Loven trer i kraft 1. juli 2017.

NTL har vært svært kritiske til loven og vedtok en uttalelse på landsstyremøte.

LAST NED UTTALELSEN HER

NTL er sterkt kritisk til at man nå svekker loven som har vært en viktig del av fundamentet som sikrer faglig integritet og rettsikkerhet og som har bidratt til at den norske
forvaltningen har høy tillit og legitimitet i befolkningen.  Arbeidet med den nye loven har vært under enhver kritikk, og loven vil ikke stå seg over tid. Regjeringen, med støtte fra Krf og Venstre, fortsetter sitt arbeid med å svekke arbeidstakernes rettigheter. NTL vil kjempe for at de forverringer Lov om statens ansatte innebærer for statstilsatte, omgjøres. Vi er glad for å ha Ap, SV og Sp med på laget, sier NTLs uttalelse.

NTL skriver på sine nettsider at «loven som nå er vedtatt skal erstatte tjenestemannsloven og vil ha store konsekvenser for 166 000 statstilsatte tjenestemenn. Tjenestemennene er regjeringens redskap og underlagt strenge krav til saklighet, objektivitet, kvalifikasjoner og kontroll. Forvaltningen skal være forutsigbar, stabil og uavhengig av regjeringsskifter – til nytte for befolkningen, regjeringen og Stortinget.

Lov om statens ansatte favoriserer statens arbeidsgiverrolle på bekostning av arbeidstakerne og samfunnets behov for tillit til statsforvaltningen. NTL mener konsekvensen blant annet kan bli at varslere og kritiske røster blir tause på grunn av en berettiget frykt for å kunne bli sagt opp. I tillegg fratas de statstilsatte den viktigste rettsgarantien som øvrige arbeidstakere i Norge har, nemlig muligheten til å få vurdert hele grunnlaget for oppsigelsen i en rettssak. Den nye loven svekker derfor de statstilsattes stillingsvern og vingeklipper domstolenes mulighet til å rette opp i mulige feilvurderinger foretatt av arbeidsgiver. Det er oppsiktsvekkende at stortingsflertallet kunne stemme igjennom en slik lov. Regjeringens tydelige mandat inn i lovarbeidet var å redusere bruken av midlertidige tilsettinger i staten. Det er skuffende at den nye loven også på dette området favoriserer arbeidsgivers ønsker om unntak fra hovedregelen om fast tilsetting. NTL kan ikke se at den nye loven vil bidra til å redusere midlertidigheten som mandatet forutsatte.»

 

Fri Fagbevegelse melder at den nye loven blant annet vil:

• Lovfeste kvalifikasjonsprinsippet.

• Foreslå  å videreføre personalreglement for virksomheter, og at det ikke er nødvendig å stadfeste det hos KMD.

• Vil videreføre to-trinnsbehandling ved ansettelser, der nærmeste leder innstiller (ikke innstillingsråd som i dag) og viderefører ansettelsesrådet som det som ansetter og at det fortsatt skal være et kollegialt organ.

• Ha flytteplikt: ønsker samme regler som i kommunal og privat sektor når det gjelder hva arbeidsgiver kan pålegge av flytting. De ansatte skal ha rett til å flytte med stillingen, men departementet vil fjerne fritak fra flytting. De som ikke er forpliktet å følge med, skal ha fortrinnsrett til ny stilling i staten.

• Midlertidige ansettelser: Viderefører bestemmelse om utdanningsstillinger, men ikke midlertidige ansettelser der arbeidet enda ikke er fast organisert. Beholder grense på seks måneder for midlertidige ansettelser generelt. Innfører drøfting én gang i året mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, om bruken av midlertidige stillinger. Midlertidige skal få fast stilling etter tre år.

• Prøvetid: Vil at det som hovedregel skal være prøvetid, fortsatt på seks måneder. Arbeidstaker skal fortsatt kunne sies opp, og forlenger oppsigelsesfristen med én uke til 1 måned. Departementet følger også utvalgets forslag om at arbeidstakeren har rett til å stå i stillingen mens en klage på oppsigelsen behandles, men ikke dersom saken skal behandles i retten.

• Oppsigelse: Skal harmonisere med arbeidsmiljøloven. Departementet deler utvalgets oppfatning om hva som ikke er saklig grunn for oppsigelse. Foreslår, som utvalget, at adgangen til oppsigelse utvides til også å gjelde når den ansatte gjentatte ganger har krenket sine tjenesteplikter.

• Fortrinnsrett: Departementet vil videreføre ordninga med ekstern fortrinnsrett. De vil fjerne Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten. NTL og LO ønsker å beholde dette rådet.

• Ordensstraff: Departementet viderefører en ordning med ordensstraff.

• Avskjed: Departementet vil videreføre de materielle vilkår for avskjed.

 

Les hele NTLs uttalelse her.

Den nye statsansatteloven finner du i Lovdata her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67

 

Publisert 20. juni 2017 11:16