NTL UiO frykter utflytting av UiO-arbeidsplasser

Ceres, som tidligere het FSAT og Samordna Opptak, inngår i Jan Tore Sanners planer om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. NTL mener regjeringen må la Ceres bli i Oslo så ikke fagmiljøet raseres og de ansatte blir stående uten jobb.

Mange UiO-ansatte har de siste to årene endret arbeidsplass fra USIT til Ceres som nå har over 120 ansatte. Ceres er direkte finansiert av Kunnskapsdepartementet og utfører oppgaver for hele landet. Men arbeidstakerne er fremdeles ansatt ved UiO og det er et sterkt faglig samarbeid med ulike fagmiljøer ved UiO. Endringen av arbeidsplass har så vidt vi erfarer vært akseptert av de ansatte som et forsøk på å gjøre et allerede sterkt fagmiljø enda sterkere. Men det har selvsagt vært krevende for både de som kom fra Samordna Opptak og USIT å komme inn i en ny organisasjon som har vært under omstilling i årevis.

Det har lenge vært kjent at KMD har vurdert å opprette et nytt direktorat hvor Ceres kunne inngå, sammen med andre enheter i sektoren som NOKUT, Uninett, Bibsys og DBH. Rektor Ottesen har uttalt seg kritisk til dette og omtalt direktoratet som et potensielt glavalag mellom institusjonene og Kunnskapsdepartementet.

Nytt av året er at man ikke bare vurderer ny organisasjonsmodell men at arbeidsplassene settes i spill ved at Sanner vurderer å flytte 600 arbeidsplasser under Kunnskapsdepartementet fra Oslo til andre storbyer i landet.

Det vil være svært uheldig om Ceres blir tvangsflyttet ut av Oslo. Ceres er blitt et sterkt fagmiljø som det har tatt mange tiår å bygge opp. De ansattes kompetanse er svært spesialisert, og det er krevende å rekruttere, utvikle og beholde kompetansen. Erfaringen fra tidligere statlige utflyttinger er at de fleste ansatte ikke blir med i flyttingen, så det er stor risiko for at mange høyt kompetente og spesialiserte arbeidstakere blir stående uten jobb og at fagmiljøet blir stående uten den nødvendige kompetansen.

NTL UiO er enig i at det er behov for skape arbeidsplasser utenfor Oslo, ikke minst etter at regjeringa har lagt ned regionale arbeidsplasser innenfor Forsvar, Politi, Skatt og Lånekassen. Sentraliseringen som pågår i hele landet bedres ikke ved at arbeidsplasser fra Oslo flyttes til andre storbyer som Bergen og Trondheim. Og løsningen er ikke å rasere eksisterende arbeidsplasser.

En frikobling av Ceres fra UiO kutter også nødvendige bånd til en stor brukerorganisasjon og til de fagmiljøene som er i UiO i dag både innenfor IT og forskning- og studieadministrasjon. Dersom man velger å samorganisere Ceres med Uninett AS, risikerer man også at oppgaver flyttes fra et offentlig forvaltningsorgan og over til et aksjeselskap.

NTL UiO forventer at regjeringen legger faglige hensyn til grunn når de vedtar plasseringen av disse arbeidsplassene og at de lar Ceres bli i Oslo og fortsatt kan være en del av UiO.

 

NTL har avholdt et møte med tillitsvalgte fra de berørte enhetene, hvor Ceres har deltatt. Forbundet har også deltatt på høring om utflytting av statlige arbeidsplasser mandag 13. mars. NTL-medlemmene på Ceres er invitert til medlemsmøte i slutten av mars, men er selvsagt også velkomne til å komme med innspill og tilbakemeldinger til foreninga fortløpende.

Høringsinnspillene fra FSAT/Ceres og UiO kan dere lese her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/organiseringsprosjektet/innspill-til-organiseringsprosjektet/id2518183/

Notat – organisering av kunnskapssektoren fra organiseringsprosjektet (30.1.2017):
https://www.regjeringen.no/contentassets/fbe607fc4ecf47018999f50daa7cb9a1/vedlegg-til-brev-til-virksomhetene---januar-2017.pdf

Publisert 14. mars 2017 11:09