Mellomoppgjøret i staten

Torsdag 30. mars overleverte partene i staten sine krav til tariffoppgjøret 2017. Tariffoppgjøret 2017 er et mellomoppgjør og omfatter i utgangspunktet bare en justering av lønn, ikke det øvrige innholdet i tariffavtalen. Men i år handler statsoppgjøret også om endringer i lønns- og forhandlingssystemet. LO Stat krever at de disponible midlene i all hovedsak gis som sentrale generelle tillegg, tiltak for lavlønte og likelønn vil bli prioritert, og lover samtidig kamp for et statlig lønns- og forhandlingssystem under press.

Hovedtariffavtalen i staten, med felles lønnssystemer og felles arbeidstidsvilkår, har vært en viktig bærebjelke i statlig sektor. I hovedtariffoppgjøret i 2016 inngikk staten to ulike tariffavtaler med henholdsvis Akademikerne og LO Stat, Unio og YS. I etterkant av hovedtariffoppgjøret har det vært et partsarbeid rundt endret lønnssystem i staten. For NTL er det et mål at alle statens tilsatte skal ha like lønns- og arbeidsvilkår.  

Statens lønns- og forhandlingssystem gir like rammevilkår for alle statlige virksomheter samtidig som partene lokalt har stort handlingsrom til å utforme omforent lønnspolitikk. NTL mener et sentralt fastsatt system er effektivt og bidrar til kontroll med lønnsutviklingen. For at lønnssystemet skal fungere godt over tid er det viktig at alle elementer i systemet vedlikeholdes i forhandlinger. 

 

Forbundsleder i NTL, John Leirvaag uttaler til Fri Fagbevegelse: «Vi vil at alle våre medlemmer skal ha en reallønnsøkning. Det gjør vi best om vi får mesteparten av pengene fordelt i de sentrale forhandlingene som generelle tillegg på lønnstabellen. Det er vårt viktigste utgangspunkt som del av LO Stats sin forhandlingsdelegasjon”

 

NTL krever en hovedtariffavtale i staten hvor partene er likeverdige på alle nivå, har tillitsskapende og kjente tvistemekanismer og streikerett også på lønn og fordeling.   NTL krever at lønnssystemet i staten ivaretar statens særpreg. Lønns- og forhandlingssystemet må bidra til å understøtte sentrale verdier om rettsstaten og byråkratiets uavhengige rolle. Staten som arbeidsgiver og statens inntektspolitikk må henge sammen. NTL mener at utgangspunktet for avlønning først og fremst skal være arbeidsoppgaver og ansvar.

NTL krever at det ikke settes av midler til lokale forhandlinger i 2017 og at tilleggene gis som sentrale generelle kronetillegg. 

NTL krever at både utdanning og realkompetanse må verdsettes. NTL krever at lønns- og forhandlingssystemet i staten også i framtiden må bidra til å minske forskjellene mellom kvinner og menns lønn og sikre rimelig fordeling av lønnsmidlene.

I statens første krav vil de gi alle lønnstillegg lokalt og fjerne lønnstabellen.
LO Stats leder, Egil André Aas uttaler til Fri Fagbevegelse:
– Dette kan vi ikke gå med på.

 

Du finner de samlede kravene fra LO Stat her.

Frist for enighet i forhandlingene er 1.mai.

 

Saken vil bli oppdatert.

Publisert 4. apr. 2017 12:53 - Sist endret 4. apr. 2017 13:08