Svekkede rettigheter gir dårligere forvaltning

NTL kan ikke akseptere svekkelser i våre medlemmers rettigheter og lovbeskyttelse. Vi vil derfor kreve at de rødgrønne partiene forplikter seg til å reversere ødeleggelsene som blir gjennomført, og at de går til valg på en bedret arbeidslivslovgivning for å styrke våre medlemmers rettigheter og medbestemmelse.

Dette sier NTLs landsstyre i sin uttalelse om utviklingen i staten

Landsstyret i NTLs uttalelse fra 3. februar 2016

NTL vil kjempe for en sterk velferdsstat. Da er det en forutsetning at ansatte får tid og rom til å utføre arbeid av høy kvalitet, og til å utvikle offentlig sektor. Regjeringen har gått til angrep på statsforvaltningen gjennom årlige kutt i virksomhetenes budsjetter, og ved å gjennomføre endringer som går ut over ansattes lønns- og arbeidsvilkår. NTL vil kjempe imot alle forsøk på å svekke offentlig sektor og de ansattes arbeidsbetingelser. Vi krever en sterk arbeidslivslovgivning og en styrket offentlig sektor.

I januar 2015 streiket LO, Unio og YS mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Arbeidstakere fra privat sektor, kommune og stat gikk sammen i protest mot svekkede arbeidsbetingelser og svekket partsforhold mellom arbeidsgiver og de ansattes representanter. Nedbyggingen av offentlig sektor har startet, og regjeringen varsler flere endringer. Konsekvensen er mindre velferd og dårligere forvaltning for borgerne.

NTL er sterkt kritiske til at regjeringen nedsetter ekspertutvalg uten partsrepresentasjon i spørsmål som omhandler arbeidslivet. NTL krever at trepartssamarbeidet og medbestemmelsen i staten styrkes. De ansatte må trekkes med lokalt i virksomhetene og sentralt i utvalg. En sterk velferdsstat bygges med kompetente ansatte som blir hørt.

Tjenestemannsloven har som formål å sikre uavhengighet, hindre korrupsjon, kompisansettelser og vilkårlige oppsigelser. Tjenestemannslovsutvalget har slått fast at det fortsatt skal være egne lovregler for statsansatte, men foreslår samtidig endringer i loven rundt blant annet tilsettingsprosesser og oppsigelsesvern. Dette vil føre til svekkelser i statsansattes rettigheter. Vartpengeordningen og ventelønn er allerede fjernet. Regjeringen må i oppfølgingen av utvalgets forslag komme med flere konkrete tiltak for å redusere antallet midlertidige ansatte i hele staten.

Arbeidstidsutvalget foreslår at flere skal unntas arbeidstidsbestemmelser ved å defineres som delvis uavhengige stillinger, og normalarbeidsdagen utfordres ved å åpne for arbeid mellom klokken 21 og 23. Blir dette vedtatt blir kontrollen over arbeidstiden endret i de ansattes disfavør, og arbeidsgivers styringsrett styrkes.

Pensjonsutvalget i Arbeids- og sosialdepartementet har foreslått nye endringer i offentlig tjenestepensjon. NTL vil ha en kollektiv ordning som sikrer utjevning. Vi vil jobbe for en ordning som sammen med folketrygdens ytelser tilsvarer minst 66 prosent av brutto sluttlønn ved 65 års alder og 30 års opptjening.

Det kollektive tariffsystemet sikrer lønnsutvikling for alle statens ansatte. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ønsker å gjøre store endringer i dagens system og legge mesteparten av lønnsdannelsen ut i virksomhetene. Dette vil gjøre arbeidet for likelønn og de lavlønte vanskelig, og føre til større forskjeller mellom statsansatte.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foreslått å opprette et statlig arbeidsgiverfellesskap. Det er viktig for NTL at en eventuell opprettelse ikke fører til at man mister den politiske styringen over den statlige arbeidsgiverpolitikken eller at det går utover partssamarbeidet lokalt.

NTLs medlemmer vil bidra til å utvikle offentlig sektor til å bli enda bedre. Da er svekkede lønns- og arbeidsvilkår feil vei å gå. Medbestemmelsen må styrkes, og offentlig sektor må tilføres de nødvendige midlene til å kunne sikre et godt velferdstilbud til hele befolkningen.

Regjeringens politikk svekker den norske modellen ved å forskyve makt fra arbeidstakere til arbeidsgivere. Statlige arbeidstakere har hatt et lavere lønnsnivå enn privat sektor, men har samtidig hatt høyere trygghet i jobben og en god pensjonsordning.

NTL kan ikke akseptere svekkelser i våre medlemmers rettigheter og lovbeskyttelse. Vi vil derfor kreve at de rødgrønne partiene forplikter seg til å reversere ødeleggelsene som blir gjennomført, og at de går til valg på en bedret arbeidslivslovgivning for å styrke våre medlemmers rettigheter og medbestemmelse

Publisert 5. feb. 2016 16:37 - Sist endret 5. feb. 2016 16:46