Lokale lønnsforhandlinger 2016 - Resultat

39% av NTLs medlemmer har fått opprykk i årets lokale lønnsforhandlinger. Vi er fornøyde med at vi har sikret alle våre medlemsgrupper samtidig som vi har jobbet særlig med de lavest lønnede i alle stillingskoder og de som ikke har fått på 5 år. Vi er særlig tilfreds med at vi for første gang på mange år ikke har hatt problemer med å få gjennomslag for at UiOs kvinner skal ha sin andel av potten.

Protokollen for årets lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen til Unio, YS og LO, punkt 2.5.1 ble undertegnet torsdag 8. desember 2016. Det har blitt forhandlet om drøye 43 millioner kroner, og omlag 21% av UiOs ansatte har fått endring i lønn og/eller stillingskode. Endringene har virkning fra 1. juli 2016.

Resultatet  fra de lokale forhandlingene kommer i tillegg til de generelle tilleggene til alle i YS, Unio og LO på 1,15 % som ble gitt med virkningstidspunkt 1. mai.

Alle NTLere som har sendt krav til foreninga har blitt fremmet. Og selv om det relativt sett er mange flere NTLere som har fått opprykk enn andre grupper, har vi allikevel fremmet mange gode krav som ikke har fått gjennomslag. 

Gjennomføringen av forhandlingene er vi ikke fornøyde med. Når staten har to tariffavtaler og to ulike forhandlingsløp, risikerer vi at lønnspolitikken ikke blir praktisert likt for hele UiO. Arbeidsgiver har hatt tilgang til mer informasjon enn de ansattes representanter, og dette flytter makt fra fagforeningene til arbeidsgiver. Vi mener at arbeidsgiver også har vist liten vilje til å imøtekomme våre krav om informasjon, og de valgte å utsette protokollmøtet med Akademikerne for å omgå Offentlighetslovens bestemmelser. Men, vi registrerer at medlemmer i Akademikerne har fått et generelt tillegg for å kompensere det dårlige resultatet de fikk i de sentrale forhandlingene.

I tillegg til professorene, har lederne i år fått en lønnsutvikling som er helt uoppnåelig for andre ansatte. Hele 49 % av lederne innenfor vår avtale har fått opprykk, mens tallet er 19 % for øvrige ansatte. Vi tror dette henger sammen med at arbeidsgiver vil bruke lønn som et verktøy i mål- og resultatstyringen. Og at UiOs øverste administrative ledelse som sitter i forhandlingene mener at det først og fremst er de administrative lederne som bidrar til UiOs måloppnåelse.

NTL UiO er uenig i at lønnssystemet skal brukes som et belønningssystem. UiO må anerkjenne at lønnsforhandlingene først og fremst handler om inntektsfordeling og sikring av kjøpekraft for statens ansatte. Og selvfølgelig bidrar alle ansattgrupper til UiOs mål og skal ha like muligheter til lønnsutvikling– slik UiOs lønnspolitikk fastslår.

Til tross for at vi er uenige i UiOs profil, har vi valgt å godkjenne protokollen. Dette er fordi vi mener vi har oppnådd et akseptabelt resultat for våre medlemmer. Problemene rundt prosess vil bli fulgt opp i samarbeid med forbundet.

Protokollen fra lønnsforhandlingene er sendt til alle våre medlemmer. NTL mener denne informasjonen er avgjørende for at arbeidstakerne selv kan ta stilling til sine arbeids- og lønnsvilkår og kan delta i arbeidet for et bedre arbeidsliv.

Akademikernes protokoll ble for øvrig underskrevet 7. desember og arbeidstakerne kan få innsyn i denne ved å kontakte Avdeling for personalstøtte.

Publisert 22. des. 2016 10:03 - Sist endret 22. des. 2016 10:44