SAB: forslag om sterkere ledere og svakere demokrati

Universitetstyret har sendt ut SAB-gruppe 4 sin rapport til det som skal være en bred høring - med frist 25. mai.

Forslagene medfører mindre demokrati og sterkere ledere.

Det er viktig at UiOs ansatte sier sin mening om disse spørsmålene.

Strategic Advisory Board (SAB) ville har økt fokus på kvalitet og internasjonal konkurranse. 

Utgangspunktet for arbeidsgruppens forslag er Strategi 2020 og rådene fra det eksterne Strategic Advisory Board (SAB) om hva UiO bør gjøre for å nå sine ambisjoner om å styrke sin internasjonal posisjon som et ledende forskningsuniversitet.

Forslagene til arbeidsgruppen kan oppsummeres på følgende fire områder:

  • Sentralisering av makt og midler
  • Tilsetting i stedet for valg av ledere, inkludert rektor
  • Vitenskapelige personale som ansettes utfra en sterkere vektlegging av personlig egnethet
  • Styrking av uformelle fora på tvers og av dekamøtet

SAB-gruppe 4 rapport

NTL UiO skal behandle alle forslagene grundig og vil sende høringssvar til rapporten. Vi vil også drøfte vedtaksforslagene før de sendes over til UiOs styre for vedtak 21. juni. Vi vil oppfordre alle våre medlemmer til å sette seg inn i rapporten, kreve god nok informasjon fra sine ledere og at høringssvarene fra institutter og fakulteter er forankret blant de ansatte. Når universitetsdemokratiet skal opp til behandling, kan man ikke gjøre det uten å involvere de ansatte direkte. 

Som et tillegg til demokratiske prosesser sikret av institutter og fakulteter, vil UiOs ledelse sende høringen direkte til alle ansatte som kan sende individuelle høringssvar. Diskusjonen om valgt eller tilsatt rektor er ikke ny, og vi minner om oppropet som for mindre enn et år siden samlet 2700 underskrifter: Ja til valgte ledere ved universiteter og høyskoler:

En god leder må ha kjennskap til denne egenarten. Fordi målet er et annet kan de ikke ledes etter mønstre som hentes fra en bedrift eller en etat, eller av ledere med en slik bakgrunn. Ledere må ha lojalitet, men den skal primært gå til fagligheten, til universitetssamfunnet som bærer av denne verdien og til universitetenes brede samfunnskontrakt. Ansatte ledere kan tenkes å ha større lojalitet oppover, og dermed miste legitimitet hos de ansatte. Ledelse ovenfra og ned svekker den entusiasmen og innsatsviljen hos medarbeiderne, som i dag er en uvurderlig ressurs. Legitimitet handler om lojalitet og troverdighet som går begge veier. Ordningen med valgt rektor fungerer godt i så måte.    

 

Publisert 22. apr. 2016 16:39 - Sist endret 22. apr. 2016 16:39