Politisk streik mot privatisering av jernbanen

Forbundsstyrene i Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund har vedtatt politisk streik den 15. juni kl. 10-13. Hovedarrangementet vil finne sted på Oslo S, Jernbanetorget ved Osvaldmonumentet og på Eidsvoll plass foran Stortinget.

"Rail privatisation was implemented in a way that made no economic sense whatsoever, but satisfied the Tory dogma of state equals bad; private equals good."

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og Norsk Jernbaneforbund (NJF) tar alle sine medlemmer ut i politisk streik mandag 15. juni mellom kl. 10:00 og 13:00. NTL UiO stiller med fane. Det blir appeller ved forbundslederne Rolf Jørgensen i NLF og Kjell Atle Brunborg i NJF. Deretter går vi i tog til Stortinget hvor samferdselspolitikerne får overrakt uttalelser og det blir flere appeller. Se mer informasjon her.


Hvorfor politisk streik? 
Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund viser til Stortingsmelding 27 (2014-2015) På rett spor - Reform av jernbanesektoren.
Den sittende regjering har lagt fram en Stortingsmelding som ble offentliggjort den 11. mai, og som skal vedtas i Stortinget den 15. juni. 

Forbundene reagerer sterkt på mangel på involvering, konsekvens- og risikoanalyser. Vi reagerer også på den hastebehandlingen av reformforslaget som regjeringen legger opp til. Det foreslås en reform av jernbanen som i hovedsak legger til rette for privatisering og en fullstendig oppsplitting av dagens jernbane. Forbundene mener at dette er feil vei å gå for å bygge en framtidig jernbane i Norge. Vi ønsker oss en mer samordnet jernbane med felles ledelse for både infrastruktur og operatørselskapene. Andre land i Europa har vist at integrerte løsninger bidrar ti l en bedre samordning og kvalitet ut mot kunden, enn hva land med en fragmentert modell kan vise til. 

Reformforslaget beskriver også at personalets pensjonsordninger skal endres. Vi reagere r sterkt på at det legges føringer knyttet til avtaler som partene i arbeidslivet håndterer. 

Videre framdrift 
Forbundene sentralt vil, gjennom møter med bedriftene, legge rammer for hvordan arbeidsnedleggelsen skal organiseres.
Forbundene oppfordrer alle medlemmer til å delta i den politiske streiken . 

Foreninger/klubber og tillitsvalgte bes varsle sin lokale ledelse om deltagelse i streiken, og avtale den praktiske gjennomføringen.

 

Med hilsen

Rolf Jørgensen, NORSK LOKOMOTIVMANNSFORBUND
Kjell Atle Brunborg, NORSK JERNBANEFORBUND
Publisert 10. juni 2015 13:54 - Sist endret 10. juni 2015 14:59