Aktuelt - Side 7

Publisert 1. nov. 2012 14:38

31. oktober til 2. november er Juss-Buss i Geneve på høring av Norge i FNs torturkomite. 31. oktober belyste Juss-Buss og andre organisasjoner fra NGO-forum for menneskerettigheter områder vi er bekymret for at Norge ikke tar på alvor. Den 1. november fikk Norge  spørsmål fra komiteen om gjennomføring av torturkonvensjonen. Mange av spørsmålene som ble tatt opp av Juss-Buss dagen før ble da stilt av komiteen til den norske delegasjonen. Daglig leder i Juss-Buss sier det blir spennende å se hva Norge svarer på spørsmålene den 2. november.

NGO-forum sine innspill til høringen kan leses her

 

Publisert 16. okt. 2012 15:11

Juss-Buss arrangerer debatt på frokostkjelleren tirsdag 30. oktober kl 18.00 - 20.00.

Utlendingsrettsgruppa på Juss-Buss ser en mange eksempler på dårlig advokatarbeid i utlendingsrettssaker. Hvem har ansvaret for at rettssikkerheten til utlendinger blir ivaretatt, den enkelte advokat eller myndighetene som regulerer tilgangen til advokat i disse sakene?    

Bekreftet panel:

·         Andreas Furuseth,NOAS

·         Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen

·         Tor Egil Viblemo, Oxford research

·         Halvor Frihagen, advokat i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS,

Ordstyrer: Fredrik L. Ellingsen ved Advokatfirmaet Staff.           

Publisert 16. okt. 2012 14:17

Pressemelding fra Juss-buss, 16.10.2012

Juss-buss er et studentdrevet rettshjelpstiltak som yter gratis rettshjelp. Mange av klientene deres er utenlandske arbeidstakere. Med nedgangstider i Europa er det mange som kommer til Norge for å få arbeid, og flere av dem havner i useriøse arbeidsforhold. Så langt i år har Juss-buss fått 84 henvendelser fra utenlandske arbeidstakere som ikke får utbetalt penger de har krav på. Lønnskravene kan være på over 100 000 kr. Les videre her

Publisert 6. sep. 2012 11:14

 

Onsdag 19. september kl 18.00-21.00 arrangerer fengselsgruppa på Juss-Buss debatt på Frokostkjelleren

I kjølevannet av 22. juli har det oppstått en debatt om fangers ytringsfrihet bør innskrenkes. Allerede har fengslene skjerpet postkontrollen.  Er det riktig å la Breivik få innskrenke fangers ytringsfrihet?

Hovedspørsmålet for debatten vil være hvor langt fengslene skal gå i å begrense fangers ellers legitime ytringer? Hvor langt kan fengslene gå uten å komme i konflikt med minstestandarden i Grunnloven og i EMK?

Panelet består av:

Jon Wessel-Aas: partner i advokatfirmaet Bing Hodneland

Mette Yvonne Larsen: koordinerende bistandsadvokat i 22.juli-saken, advokat hos Stabell&Co

Njål Høstmælingen:forsker ved Senter for Menneskerettigheter (UiO), partner i International Law and Policy Institute, samt assosiert partner i Bull&Co

Sveinung Rotevatn: leder i Unge Venstre og jusstudent

Eivind Trædal: journalist i Klassekampen

Velkommen!

Publisert 3. sep. 2012 10:26

 

Sammen med Jushjelpa i Midt-Norge, Jussformidlingen i Bergen, JURK og Jusshjelpa i Nord-Norge har Juss-Buss blitt tildelt Rettssikkerhetsprisen 2012.

Vi er veldig stolte over at arbeidet vårt for å fremme rettssikkerhet og likhet for loven blir anerkjent.

Les mer på juristforbundet sine sider her

Publisert 25. juni 2012 14:17

Kommunal- og Regionaldepartementet arbeider med en ny melding om norsk boligpolitikk og ønsker å høre hvilke erfaringer og råd folk flest har rundt det å bo. Innspillene vil bli vurdert i forbindelse med regjeringens stortingsmelding om boligpolitikk. Den legges frem ved årsskiftet.

På  http://blogg.regjeringen.no/boliginnspill/ ber Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete om innspill på tre  spørsmål:

Hva er god bolig for deg Hvordan kom du deg inn på boligmarkedet? Hva fungerer bra og hva fungerer dårlig med å leie bolig?

Juss-Buss oppfordrer alle til å gi innspill fram til 1. juli 2012.

Publisert 7. juni 2012 12:57

Juss-Buss har redusert drift i sommer fra og med 11. juni til og med 3. august.

I denne perioden tar vi imot nye saker mandager mellom kl. 10.00 og 15.00 og torsdager mellom kl. 16.00 og 19.00.

Hvis du allerede har en saksbehandler hos Juss-Buss, er trefftid (telefontid) fra kl 10.00 til 14.00.

Juss-Buss vil holde stengt fra og med mandag 2. juli til og med fredag 13. juli.

Normal drift starter mandag 6. august.

Publisert 7. juni 2012 11:15

Juss-Buss har skrevet høringsuttalelse vedrørende foreslåtte endringer i gjeldsordningsloven med mer. Juss-Buss kunne stille seg bak flere av forslagene fra Barne- likestillings- og diskrimineringsdepartementet. Det er særlig positivt at det ble foreslått å samordne satsene for livsopphold ved utleggstrekk, men Juss-Buss er bekymret for nivået på satsene.  

Høringsuttalelsen kan du lese her

Publisert 7. juni 2012 11:08

I veilederen for hvordan praksisen rundt helsetjenester i fengselet bør være har departementet arbeidet med implementering av de europeiske fengselsreglene. Juss-Buss støttet i sin høringsuttalelse dette arbeidet, men syntes likevel man var for vag når det gjaldt praksisen tilknyttet det psykiske helsetilbudet til de innsatte. Vi gav også tilbakemeldinger om innsattes klageadgang, og tilsynsrådenes manglende rolle som kontrollorgan. Høringsuttalelsen kan leses her

Publisert 7. juni 2012 10:12

Høringsforslaget inneholdt svært ulike forslag til endringer i straffegjennomføringsloven. Juss-Buss stilte seg positiv til forslaget om økt bruk av overgangsbolig i straffegjennomføringen med tanke på insattes mulighet til rehabilitering. Videre stilte vi oss svært skeptiske til de foreslåtte endringene i straffegjennomføringsloven § 14, som regulerer Kriminalomsorgens adgang til å tvangsoverføre insatte. Vi mener de foreslåtte hjemlene gir Kriminalomsorgen en for vid adgang til å foreta slike overføringer.

Høringsinnspillet kan leses her

Publisert 21. mai 2012 16:38

Juss-Buss planlegger å utføre en omfattende undersøkelse høsten 2012 av rettshjelpsbehovet i det norske samfunnet. Vi søker i denne sammenheng fire engasjerte studenter til å gjennomføre analysearbeidet gjennom 60 studiepoengs masteravhandlinger.

Søknadsfrist 1. juni.

Undersøkelsen må ferdigstilles vår 2013.

Publisert 27. apr. 2012 18:26

 

Juss-Buss søker nye medarbeidere med oppstart høsten 2012.

Fordi vi besøker arbeidslivsdagen i Bergen torsdag 3. mai, er søknadsfristen utsatt til søndag 6. mai.

 

Publisert 23. apr. 2012 16:59

Juss-Buss arrangere debatt på Frokostkjelleren tirsdag den 24. april kl 18.00. Spørsmålet er om menneskerettighetene skal inn i Grunnloven, og da med fokus på de sosiale rettighetene. Dette skjer i forbindelse med Grunnlovens 200 års jubileum og at Menneskerettighetsutvalget i den anledning har fremlagt sin rapport til Kontroll- og konstitusjonskomiteen.Vi ønsker å rette søkelys på om, og eventuelt hvilke, hvilke sosiale rettigheter bør inntas i Grunnloven, og hvilke konsekvenser en lovfesting av sosiale rettigheter vil medføre.

Bekreftede debattdeltakere:

- Carl I. Hagen, medlem av Menneskerettighetsutvalget - Charlotte Bayegan, juridisk rådgiver for menneskerettigheter i Røde Kors - Ketil Lund, tidligere dommer i Høyesterett - Aksel Hagen (sv) - Tolle Stabell fra Regjeringsadvokaten Ordstyrer: Helge Hjort, partner i Hestenes og Dramer & Co, styreleder for LPP Oslo og tidligere Helse- og sosialombud i Oslo

Velkommen til debatt!

Publisert 18. apr. 2012 19:11

Juss-Buss har over 50 saksmottak i fengsel hvert år og tar årlig i mot ca. 530 henvendelser vedrørende fengselsrett og straffegjennomføring. Gjennom vår praksis har vi opparbeidet oss bred erfaring på området.

I samarbeid med Rettspolitisk forening har fengselsgruppa ved Juss-Buss kommet med bemerkninger til høringsforslaget om økt bruk av konfliktråd i straffegjennomføringen og overfor ungdom.

Les høringsforslaget her

Publisert 18. apr. 2012 14:11

I uke 17 vil Juss-Buss jobbe med sine rettspolitiske prosjekter. Det vil derfor ikke være saksmottak mandag 23. april eller torsdag 26. april. 

Dersom du allerede har en sak hos Juss-Buss kan du legge igjen beskjed på telefonsvareren. Saksbehandler vil da ringe deg tilbake innen mandag 30. april.

Publisert 29. mars 2012 10:25

På grunn av utskiftning av universitetets telefonsystem har Juss-Buss store problemer med telefonlinjen. Problemene oppstod i går, men vi håper at situasjonen vil løses snarlig og at dette ikke vil påvirke saksmottaket per telefon i kveld. Dersom du ikke kommer gjennom på telefonen til din saksbehandler, ber vi deg ringe vårt sentralbord, tlf: 22 84 29 00. Vi ber om tålmodighet, da det vil være stor pågang på denne linjen.

Juss-Buss beklager ulempen.

Publisert 22. mars 2012 15:23

Er kravet til økonomisk forsørgelse urimelig høyt? Juss-Buss plukker opp tråden i en av årets heteste debatter i media og inviterer til paneldebatt på Frokostkjelleren 27.mars kl. 18.00-20.00. 

I panelet sitter:

Trine Skei Grande, leder i Venstre

Heikki Holmås, Leder av Kommunal- og Forvaltningskomiteen, SV

Hilde Magnusson, Kommunal- og Forvaltningskommiteen for Arbeiderpartiet

Arild Humlen, advokat i Humlen & Rieber-Mohn advokater, leder for Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett

Anne Staver, stipendiat og migrasjonsforsker ved Institutt for samfunnsforsker

Ordstyrer: Ida Jordal, Juss-Buss