Vedtekter for Unikor

Sist revidert på årsmøte 15. februar 2012

Vedtekter for Unikor

Vedtatt på ordinært årsmøte 15. februar 2012

A . Organisasjon og formål

Korets navn er Unikor og ble stiftet 28. januar 2009.
Unikor er et bedriftskor for alle grupper ansatte ved Universitetet i Oslo.
Korets formål er å skape et inspirerende sangmiljø for UiO-ansatte som ønsker å synge i et kor med et godt musikalsk nivå. Koret skal gjennom utadrettet virksomhet være en kulturfaktor i universitetsmiljøet.

B. Medlemskap

Alle UiO-ansatte med de nødvendige musikalske kvalifikasjoner kan opptas som aktive medlemmer. Dersom dirigenten ønsker det, må den som søker medlemskap, avlegge stemmeprøve. Søknaden om medlemskap avgjøres av dirigenten i samråd med styret. I tilfelle avslag kan søkeren bringe saken inn for første årsmøtet til endelig avgjørelse. Nye medlemmer har en prøveperiode på inntil 2 mnd.

Medlemmenes plikter

Et medlem plikter å

 • arbeide for å nå korets mål
 • følge korets vedtekter
 • rette seg etter de vedtak som blir fattet
 • møte opp til alle øvelser og opptredener hvis mulig
 • melde fravær til korets styre så snart man vet at man ikke kan delta på øvelser/opptredener
 • betale medlemskontingent innen fastsatt frist. Medlemmer som ikke betaler kontingenten innen fristen som er satt av styret risikerer å miste sin plass i koret
 • gi skriftlig melding til korets styre dersom en ønsker permisjon eller ønsker å melde seg ut. Permisjon kan innvilges for inntil 1 år av gangen

Suspensjon/eksklusjon

Styret kan med minst 4/5 flertall suspendere et medlem, dersom vedkommende oppfører seg i strid med rimelig oppførsel og er til skade for koret
Før vedtaket fattes, skal medlemmet gis anledning til å uttale seg
Medlemmet kan anke vedtaket inn for ekstraordinært årsmøte, eller første ordinære årsmøte
Årsmøtet kan med minst 2/3 flertall gjøre endelig vedtak om å ekskludere et medlem

Æresmedlemskap

Personer som har gjort seg særlig fortjent, kan på styrets anbefaling etter 2/3 flertall på årsmøtet utnevnes til æresmedlemmer. Æresmedlemskap deles ut en gang per år, normalt på årsmøtet. Foruten livsvarig gratis medlemskap i koret tildeles æresmedlemmer en gave samt korets æresdiplom. Begrunnet forslag om tildeling av æresmedlemskap fremlegges for korets styre. Forslag kan sendes inn når som helst, og forslagene vil bli vurdert samlet i god tid før det årlige tidspunkt for tildeling.

C. Årsmøte

Årsmøtet er korets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar.
Innkalling og beslutningsdyktighet
 

 • Styret varsler dato for årsmøte minimum 4 uker i forkant
 • Innkalling med sakspapirer sendes medlemmene senest 14 dager før møtedato. Innkallingen sendes pr. e-post.
 • Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal skriftlig og begrunnet, være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.
 • Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte med 14 dagers varsel. Det kan også innkalles til ekstraordinært årsmøte hvis minst 15 aktive medlemmer forlanger det. Saksliste og saksdokumenter skal følge innkallingen.
 • Såvel ordinært som ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
 • På årsmøtet deltar med stemmerett:
  • alle kormedlemmer
  • styrets medlemmer i alle saker som ikke gjelder regnskap og årsmelding
 • På årsmøtet deltar med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett
  • æresmedlemmer
  • korets dirigent (dersom dirigenten betaler kontingent, blir han/hun å regne som fullverdig medlem)
 • Bare de medlemmene som har oppfylt sine forpliktelser har stemmerett. Er forpliktelsene ikke oppfylt, avgjøres spørsmålet om stemmerett av årsmøtet.

Ordinær årsmøtebehandling

Det ordinære årsmøtet skal:

 • velge møteleder
 • velge møtesekretær
 • behandle innkalling
 • behandle saksliste
 • behandle årsmelding
 • behandle revidert regnskap, avsluttet pr. 31.12 foregående år
 • behandle saker i henhold til saksliste
 • fastsette kontingent
 • vedta budsjett
 • foreta valg

Valg

Det ordinære årsmøtet skal velge:

 • Leder (1 år)
 • 2 medlemmer til styret (2 år)
 • 1 varamedlem til styret (1 år)
 • 1 revisor (1 år)
 • 2 medlemmer til valgkomité (1 år)
 • 1 kontaktperson fra hver stemmegruppe (1 år)

Valgbarhet

 • Valgbare til tillitsverv er alle kormedlemmer som har oppfylt sine plikter
 • Alle tillitsverv er basert på prinsippet om villighet
 • Tillitsvalgte har rett til å nekte gjenvalg for like lang tid som de har tjenestegjort

Avstemmingsmåter

 • Skriftlig avstemning ved suspensjon og eksklusjon
 • Skriftlig avstemning ved valg dersom det er mer enn én kandidat til vervet som skal besettes
 • Skriftlig avstemming bare hvis det forlanges i andre saker
 • Sakene avgjøres med alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene
 • Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt, unntatt ved valg der resultatet avgjøres ved loddtrekning

Protokoll

 • Det skal føres protokoll over forhandlingene
 • Protokollen skal underskrives av valgt møteleder og valgt møtesekretær.
 • Utskrift av protokollen skal sendes til korets medlemmer.

D. Styret

Koret ledes av et styre på 5 medlemmer med 1 varamedlem. Styret velges av årsmøtet og skal lede koret i perioden mellom årsmøtene. Lederen velges av årsmøtet for ett år. De øvrige styremedlemmer velges for 2 år, men slik at 2 styremedlemmer er på valg hvert år. Bortsett fra lederen, konstituerer hvert styre seg selv mht de forskjellige oppgaver/roller.

Styret kan oppnevne:

 • Musikkutvalg
 • tur/festkomité
 • PR-komité

Styret holder møter så ofte som lederen finner det nødvendig eller når minst 3 av styrets medlemmer krever det.
Styret er beslutningsdyktig når minst 2 av styrets medlemmer og leder eller nestleder er til stede.Ved stemmelikhet teller leder eller nestleders stemme dobbelt.
Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet. Styret skal sørge for å engasjere og gjøre nødvendige avtaler med dirigent/hjelpedirigent/stemmeøver. Styret ordner med øvelseslokale og fastsetter dag og tid for øvelser.
Kasserer sørger for å føre regnskap og avslutte regnskapet i god tid før årsmøtet, slik at revisorene får rimelig god tid til å revidere regnskapet.
Sekretæren noterer dato for alle øvelser, noterer repertoar for hver øvelse, skriver referat fra alle opptredener og ellers alt koret foretar seg. Sekretæren utarbeider årsmelding i samråd med styret.
Det skal føres referat fra styremøter og korets medlemmer skal ha tilgang til styremøteprotokollen, bortsett fra eventuelle saker av fortrolig art.

E Økonomi

Korets økonomi er i hovedsak basert på en årlig medlemskontingent fastsatt av årsmøtet og av tildelinger/tilskuddsordninger som tilstås koret. Styret skal sørge for god regnskapsførsel og en betryggende forvaltning av korets midler og eiendeler. Alle tillitsverv i koret er ulønnet.
Alle dokumenterte utgifter i forbindelse med tillitsmannsarbeidet dekkes etter forhåndsavtale med styret. Regnskapsåret følger kalenderåret. Avsluttet regnskap skal revideres av den årsmøtevalgte revisoren før det legges fram for årsmøtet.Styret skal utarbeide forslag til budsjett for påfølgende regnskapsperiode. Budsjettet skal fastsettes av årsmøtet.

F Noter

Noter utlånes til sangerne i den tid de er aktive medlemmer av koret og medlemmet plikter å levere tilbake notene når han/hun slutter i koret.
Ved opptredener skal det det benyttes svart notemappe dersom medlemmet ikke kan repertoaret utenat.

G Dirigent

Styret inngår kontrakt med dirigenten. Avtalen har 3 måneders gjensidig oppsigelse. Sammen med styret fastsetter dirigenten korets musikalske program og aktivitetsprogram, og foreslår solister og musikere til framførelser, når nødvendig.

Dirigentens avsvarsområder:

 • all musikalsk ledelse
 • instruksjon/undervisning/veiledning
 • i samråd med styret å velge eventuelle hjelpeinstruktører
 • veilede hjelpeinstruktører
 • repertoarvalg i samråd med styret/musikkutvalget

Dirigentens plikter:

 • Dirigenten må rette seg etter styrets beslutninger
 • Dirigenten må rette seg etter korets gjeldende vedtekter og bestemmelser i den grad disse ikke strider mot ufravikelig lov
 • Dirigenten skal delta på alle øvelser, samt de ekstraøvelser, opptredener, arrangement og konserter som er kontraktfestet eller avtalt
 • Dirigenten skal i samråd med styret/musikkutvalg sette opp aktivitetsplan for året. Planene skal forelegges styret til godkjenning i god tid før planene iverksettes
 • Dirigenten skal planlegge og tilrettelegge det musikkfaglige arbeidet i koret og iverksette planene gjennom øvelser, ekstraøvelser og seminar innenfor de økonomiske og kunstneriske rammer som er gitt
 • Ved kontraktens opphør skal dirigenten levere tilbake de av korets eiendeler som dirigenten har vært i besittelse av
 • Dirigenten har taushetsplikt i de saker styret unntar fra offentlighet

Dirigentens rettigheter:

 • Dirigenten har avgjørelsesmyndighet i saker som berører det kunstneriske og pedagogiske ansvar
 • Dirigenten avgjør hvilke pedagogiske metoder som skal anvendes
 • Dirigenten har rett til å foreta stemmeprøve og plassere stemmer etter behov
 • Dirigenten kan etter avtale med styret bruke stemmeøver, repetitør, hjelpedirigent når dette anses nødvendig
 • Dirigenten har rett til å delta på styremøtene med tale og forslagsrett, men uten stemmerett
 • Dersom koret får tilbud om medvirkning i konsert e.l. skal dirigenten sammen med styret vurdere saken ut fra følgende kriterier:
  • musikalsk kvalitet
  • stemmefordeling
  • kapasitet i forhold til allerede vedtatt program og aktivitet

Fravær:

 • Ved planlagt fravær (ferie permisjon e.l.) må dirigenten være behjelpelig med å foreslå kvalifisert vikar
 • Ved ufrivillig fravær (sykdom e.l.) må styret engasjere vikar
 • Vikar som er engasjert i mer enn 3 måneder, overtar det kunstneriske ansvar i vikarperioden

H Vedtekstsendringer

Disse vedtektene kan bare endres av årsmøtet eller ekstraordinørt årsmøte med minst
2/3 flertall. Forslag til endringer må fremmes i samsvar med vedtektene.

I Oppløsning

Hvis det viser seg at koret ikke har en levedyktig økonomi eller det foreligger andre grunner til at driften av koret får store problemer, må styret vurdere om koret bør oppløses. Oppløsning av koret kan bare vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslaget om oppløsning må oppnå minst 2/3 flertall for å være gyldig. Disponering av korets midler og eiendeler bestemmes med alminnelig flertall på samme møtet. Midlene skal benyttes til beste for korsangen.

Publisert 24. jan. 2013 23:47 - Sist endret 15. mars 2017 21:54