Koronavirus og midlertidig vitenskapelig ansatte

Dagens situasjon skaper utfordringer for alle yrkesgrupper ved UiO, og NTL UiO jobber for å ivareta interessene til alle våre medlemmer.

For ansatte i stipendiat- og postdoktorstillinger, som er midlertidig ansatt, får denne situasjonen konsekvenser for prosjektene deres og fremdrift i disse. NTL UiO jobber opp mot universitetsledelsen for å finne gode og forutsigbare løsninger for denne gruppen.

UiO har allerede avklart at stipendiater og postdoktorer kan gis forlengelse i forbindelse med pass av barn ved stengt skole/barnehager, og forskriftens krav om at fraværet må være over to sammenhengende uker er fraveket.

Det er imidlertid klart at også ansatte uten barn møter utfordringer i dagens situasjon, med mangel på tilgang til nødvendig vitenskapelig utstyr, avlyst feltarbeid, seminarer og lignende. NTL ønsker kollektive løsninger på felles problemer, og vi mener det er behov for en løsning som vil lette situasjonen for alle stipendiater og postdoktorer.

Etter Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat § 2-3 (6) kan ansettelsesperioden for stipendiater forlenges i tilfeller der «uforutsette hindringer av arbeidsmessig art» inntreffer. Det er NTL UiOs klare mening at dette vilkåret må anses oppfylt i dagens situasjon, og at forskriften allerede i dag gir rom for en forlengelse, uavhengig av om dette kan knyttes til omsorg for barn eller ikke. En slik generell forlengelse er allerede gitt til alle stipendiater ved Universitetet i Bergen.

Denne bestemmelsen gjelder imidlertid kun stipendiatstillinger, og for NTL UiO det også er viktig å sikre forlengelse for postdoktorer. Vi har ennå ikke landet en enighet rundt dette, men problemstillingen er løftet og vi jobber på for å finne en løsning slik forskriften åpner for.

En samlet universitets- og høyskolesektor må bruke det spillerommet forskriften gir, og jobbe fram gode løsninger i samarbeid med foreningene. Om partene i sektoren kommer fram til en løsning som gir lik praksis for alle så er det det beste.

En fremforhandlet løsning mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene er langt å fortrekke fremfor å gi departementet en fullmakt til utarbeidelse av egne retningslinjer, med begrenset innflytelse fra partene i arbeidslivet.

Situasjonen for stipendiater og postdoktorer er noe alle fagforeningene har vært opptatt av, og alle har spilt inn i diskusjoner med ledelsen. NTL er glad for at foreningene har stått sammen om dette.

Publisert 27. mars 2020 17:58 - Sist endret 28. mars 2020 12:04