Unison motstand mot regjeringens forslag om å selge universitetenes eiendom

Regjeringen ønsker at universitetene skal overføre eiendommene sine til Statsbygg for så å leie de samme lokalene tilbake.

Forslaget er ikke forsvarlig utredet, og nok en rapport peker på store svakheter ved beslutningsgrunnlaget og varsler om økte utgifter, økt byråkratisering og ansvarspulverisering og dårligere oppnåelse av sektorpolitiske mål. 

Niels Henrik Abels hus Dette er saken

De fem største universitetene (UiO, UiB, NTNU, UiT og NMBU) eier og forvalter selv hoveddelen av sine eiendommer og bygninger. På bakgrunn av en rapport fra Capgemini Invent har regjeringen forslått å "avvikle modell for selvforvaltende lokaler og overføre ansvaret til Statsbygg".

Hvis anbefalingen om å overføre ansvaret til Statsbygg følges, vil dette ha store konsekvenser for universitetenes kontroll, bruk og utvikling av sine eiendommer. I praksis betyr dette at muligheten til å drifte på bakgrunn av faglige behov svekkes.

Svekker muligheten for å oppnå universitetenes mål

På oppdrag fra de selvforvaltende universitetene har Multiconsult gjennomgått Capgeminis rapport. De peker blant annet på en rekke negative erfaringer med Statsbygg. 

Multiconsult konkluderer med at det er risiko for at den skisserte omorganiseringen vil ha "negativ påvirkning på universitetenes evne til å oppnå sine virksomhetsmål"

Rapporten peker videre på at eiendomsavdelingene "bidrar til god og effektiv måloppnåelse for universitetenes kjernevirksomhet". 

Kort vei og god kjennskap til beslutningslinjer og kjernevirksomhet bidrar til effektiv forvaltning av universitetenes eiendom. Det understreker også selvforvaltning av eiendomsmassen sin sentrale og strategiske posisjon. 

Dobbeltorganisering, økt byråkrati og økte utgifter

Overføring av eiendommene vil føre til dobbeltorganisering, økt byråkrati, høyere husleie og outsourcing av oppgaver. Slik vurderer De Facto, kunnskapssenteret for fagorganiserte regjeringens forslag.

På oppdrag fra de berørte NTL-foreningene i sektoren har de gjennomgått Capgemini-rapporten og konklusjonen er klar: en overføring vil få konsekvenser for universitetenes mulighet til å utvikle og forvalte byggene sine i tråd med faglige behov og det er dermed et spørsmål om faglig autonomi.

Nok en omkamp fra Høyre

I 2005 fremmet daværende statsråd for forskning og utdanning Kristin Clemet forslag om å skille ut unviersitetenes eiendom

NTL var også den gangen del av en bred mobilisering, som sammen med nytt stortingsflertall sikra skrinlegging av overføring av universitetenes eiendom til det foreslåtte selskapet Undervisningsbygg. Forslaget fra dagens regjering er nok en omkamp på blå politikk.

For mindre enn et år siden trakk statsråd Nybø forslaget om å endre universitetenes tilknytningsform til det vi kjenner som foretaksmodellen. Det var en omkamp på et likelydende forslag som Clemet måtte trekke i 2003, da hun var statsråd for utdanning og forskning. 

Les også: 

Betydelig samfunnsøkonomisk kostnad

Den samfunnsøkonomiske kostnaden ved en omorganisering av eierskap og drift av universitetenes eiendom er også belyst av OsloEconomics på oppdrag for UiO. Utover å være krass i sin kritikk av regjeringens beslutningsgrunnlag, vektlegges eiendomsforvaltningens strategiske posisjon.

De fremhever at det er en betydelig kostnad for samfunnet å risikere å svekke kvaliteten på forskning og utdanning. 

Effektiv forvaltning eller ideologi?

Regjeringen begrunner både ABE-kutt og forslagene om eiendom og foretaksmodell med behovet for effektiv forvaltning. Det virker tynt når regjeringens beslutningsgrunnlag gås etter i sømmene og vi ser arbeidsmengdene som genereres av de såkalte reformene. Det er ingen som ønsker en ineffektiv offentlig sektor.

Det er på høy tid at regjeringa slutter å late som at dette handler om noe annet enn ideologi. La fagfolk gjøre jobben sin i fred og ro og spør gjerne de som vet hvor skoene trykker hva som skal til for å få til en effektiv forvaltning. Vi foreslår å starte med økte basisbevilgninger, fjerne rapporteringsveldet og droppe mål- og resultatstyring. 

Les også:

Publisert 17. jan. 2020 14:21 - Sist endret 21. jan. 2020 14:35