Masterplan for IT

Masterplan for IT ble ikke vedtatt - nytt organisasjonsutviklingsprosjekt for IT i gang.

Den topptunge arbeidsgruppa som gjennom hele 2018 jobbet med en IT-strategi for UiO leverte i april 2019 rapporten «Masterplan for IT». Rapporten skisserte fremtidige utfordringer for IT på UiO og foreslo flere endringer, blant annet å sentralisere UiOs IT-tjenester.

Mangelfull rapport

NTL mener gruppen reiste noen viktige spørsmål rundt IT, men rapporten lyktes ikke i å redegjøre godt nok for verken problembeskrivelser eller deres konklusjoner. Flere forslag som ville få store organisatoriske konsekvenser, var ikke godt nok utredet.

Rapporten understreker at UiO har en kompetent, effektiv og brukernær IT-avdeling. Likevel foreslås sentralisert brukerstøtte og endret finansieringsmodell. NTL reagerte på at det ikke er lagt frem flere løsningsalternativer, eller utredet mulighet for å løse IT-utfordringer innenfor dagens organisasjonsstruktur.

NTL mener også at rapporten er svært mangelfull på følgende områder:

  1. Hvordan den foreslåtte organisasjonsendringen vil sikre samarbeid mellom basis-IT og fagnær-IT
  2. Hvordan den vil sikre brukerne bedre IT-støtte lokalt
  3. Konsekvensene av ny organisasjonsstruktur for de IT-ansatte
  4. Uavklart finansieringsmodell

På bakgrunn av dette ga vi tilbakemelding i møte 25. april om at NTL var uenig i universitetsdirektørens anbefaling og at universitetsstyret ikke kunne vedta masterplanen. Dette fikk NTL gjennomslag for og universitetsdirektøren trakk saken til universitetsstyremøtet i mai. 

Nytt IT-prosjekt - nytt mandat

20. juni vedtok universitetsstyret et organisasjonsutviklingsprosjekt for IT, et annet prosjekt enn "Masterplan for IT". Prosjektet som nå er vedtatt vil ta opp flere av de spørsmålene som NTL reiste allerede under drøftingen av masterplanen 25. april og 6. juni. NTL ser på det som svært viktig at prosjektet svarer ut disse. Organisasjonsutviklingsprosjektet betyr ikke at hele masterplanen er lagt i en skuff, men forslagene som lå i masterplanen vil ikke være førende.

Arbeidsgrupper som representerer UiOs IT

Skal man lykkes i å utvikle IT, er det viktig at prosjektene fremover ikke blir topptunge, men at arbeidsgiver etterstreber å sikre at bredden i virksomheten, både med hensyn til ulike nivåer i organisasjonen og til enhetene som er svært ulike i størrelse og ressurser, er representert i de ulike gruppene som skal settes ned. Dette er et prinsipp vi mener er viktig at ivaretas i organisasjonsutviklingsprosjektet og i koordineringsgruppene som er foreslått.

Forslag om ny finansieringsmodell

NTL etterlyste også mer informasjon om hva slags finansieringsmodell gruppen la opp til og understrekte at NTL ikke ønsker en bestiller-utførermodell. Vi viste til tidligere enighet med arbeidsgiver om at bestiller-utførermodell ikke skal brukes på UiO.

 

Publisert 21. juni 2019 15:38 - Sist endret 21. juni 2019 16:26