Bli NTL-medlem før hovedtariffoppgjøret

Siden 2016 har vi hatt to ulike tariffavtaler i staten. Dette betyr at hvilken fagforening du er medlem av har betydning for hvilken tariffavtale du tilhører. Alle som blir medlem av NTL innen utgangen av mars 2018 vil følge hovedtariffavtalen til LO Stat, og forhandles under denne avtalen de neste to årene.

Hovedtariffavtalen i staten, med felles lønnssystemer og felles arbeidstidsvilkår, har vært en viktig bærebjelke i statlig sektor. I hovedtariffoppgjøret i 2016 inngikk staten to ulike tariffavtaler med henholdsvis Akademikerne og LO Stat, Unio og YS. For NTL er det et mål at alle statens tilsatte skal ha like lønns- og arbeidsvilkår.   

Det er forskjeller på de to hovedtariffavtalene i staten. Vår hovedtariffavtale tar utgangspunkt i sentrale forhandlinger om generelle tillegg til alle arbeidstakere, og hvor partene har streikerett på utfallet.

Vi i NTL mener vår tariffavtale er best, av flere grunner:

NTL vil sikre lønnsutvikling til alle

Skal vi sikre lønnsutvikling til alle og en solidarisk fordeling av lønnsmidler mellom ulike grupper ansatte, må mest mulig av pengene fordeles i sentrale forhandlinger. NTL vil ikke at lønnveksten skal baseres på individuelle lønnstillegg. Alle må ha en lønn å leve av og med.

NTL vil minske lønnsforskjellene

NTL arbeider for lik lønn for arbeid av lik verdi. Det skal i hovedsak være arbeidsoppgaver og ansvar, samt utdanning og kompetanse som verdsettes, ikke tilfeldigheter og trynetillegg.

NTL vil sikre likelønn

Det er gjennom sentrale forhandlinger vi best kan tette gapet mellom kvinner og menns lønn. Dette støttes av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) som viser at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn øker mest når det er avsatt mye penger til lokale forhandlinger. Det er uakseptabelt at menn som har de samme arbeidsoppgavene som kvinner tjener mer, bare fordi de er menn.

Vi står sterkere sammen

Det viktigste kampmiddelet en fagforening har om vi ikke blir enige med arbeidsgiver, er å stille makt bak kravene ved å streike. Den muligheten har vi bare i de sentrale forhandlingene, ikke i lokale lønnsforhandlinger. Det er også en viktig grunn til at NTL vil at mest mulig av pengene skal fordeles i sentrale forhandlinger.
 

Som medlem i NTL vil du omfattes av a-lønnstabellen i staten, og blant annet nyte godt av de generelle tilleggene som fremforhandles i de sentrale forhandlingene i hovedoppgjøret. Det er slike generelle tillegg som sikrer at alle arbeidstakere har en lønnsutvikling over tid, og at vi ikke opplever en reallønnsnedgang fra år til år. Vinduet for å bytte hovedsammenslutning og bli forhandlet under LO Stats tariffavtale i neste periode, strekker seg fram til april 2018. Personer som melder overgang fra Akademikerne til NTL etter dette vil også regnes som LO-medlemmer, men vil formelt forhandles under Akademikernes hovedtariffavtale fram til neste oppgjør.


Lær mer om lønnssystemet og forskjellene på tariffavtalene i staten på NTLs kampanje Vil du vite hvorfor:
http://vilduvitehvorfor.no/

Publisert 19. feb. 2018 15:19 - Sist endret 14. juni 2018 14:18