Konstituerende møte i URL

Dagsorden:

1: Godkjenning av innkallelse
2: Godkjenning av dagsorden
3: Valg av ordstyrer
4: Valg av to personer til å underskrive møte-referatet
5: Gjennomgang og godkjenning av formålsparagrafer
6: Gjennomgang og godkjenning av lover
7: Fastsettelse av kontigenter og økonomiske rammer
8: Valg av kanidater til tillitsverv
9: Eventuelt

Saksbehandling:
1: Godkjenning av innkallelse
          Godkjent ved akklamasjon

2: Godkjenning av dagsorden
          Godkjent ved akklamasjon

3: Valg av ordstyrer
          Are Garnåsjordet valgt til ordstyrer ved akklamasjon

4: Valg av to personer til å underskrive møte-referatet
          Sturle Sunde og Henrik Bøhle valgt ved akklamasjon

5: Gjennomgang og godkjenning av formålsparagraf
5a)      Universitetets Rollespillforening, Levende (URL) søker å fremme levende rollespill
          blant studenter i Oslo. Foreningen legger vekt på verdier som realisme og godt rollespill
          fremfor tung plotløsing. URL skal ikke konkurrere med eksisterende levende
          rollespillforeninger som Ravn etc, men URLs medlemmer skal ved samarbeid og gode
          forberedelser prøve å gjøre disse foreningers arrangementer kvalitetsmessig bedre. På sikt
          vil URL også muligens arrangere egne scenarioer. URL skal ved hjelp av foredrag og
          diskusjonsmøter løse disse oppgavene.  
5b) Formålsparagraf godkjent ved akklamasjon.

6: Gjennomgang og godkjenning av lover
6a) §1: Formål
          se over punkt 5a)
      §2: Medlemskap
          Rett til medlemskap har studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo og andre høyskoler
          tilknyttet universitetet. Andre kan få medlemskap ved vedtak i Lagtinget, Alltinget eller Odelstinget.
          Kontigenter fastsettes ved Alltinget.
      §3: Allting
          Alltinget er foreningens øverste myndighet. Den kan ta opp og fatte vedtak i enhver sak som vedkommer
          foreningen. URL holder Allting etter gammel skikk hvert år. Alltinget velger tillitspersoner til lagtinget.
          Alltinget kan ved 2/3 flertall endre URLs lover. På Alltinget fremlegges regnskaper til godkjenning.
      §4: Lagting
          Lagtinget velges på Alltinget. Lagtinget står for den daglige drift av URL og er foreningens tillitsmenn.
          I lagtinget sitter:
                     1: Høvdingen, den daglige leder. Ansvarlig for den daglige drift.
                     2: Skattemester, foreningens kasserer. Ansvarlig for foreningens økonomiske midler.
                     3: Sekretæren. Ansvarlig for å skrive referater og å drive foreningens arkiv.
                     4: Rustmester, foreningens dugnadleder. Ansvarlig for realistisk riktige kostymer.
                     5: Skalden, foreningens taler. Ansvarlig for spillemessig realisme.
                     6: Kjellermester, foreningens fest-sjef. Ansvarlig for store mat og drikke gilder.
          Lagtinget velges for 1 år av gangen.
 

    §5: Odelsting
    Odelstinget består av foreningens grundere. De velger selv sine arvtagere og da bare ved enstemmighet i
    Alltinget. Før Allting godkjenner Odelstinget tilitsmennene og lovforslagene. De kan ved mistillit til Lagtinget ta over den daglige driften av URL og styringen av foreningens midler,
    men de må da innenfor en tidsramme på 6 uker inkalle til nytt Allting.
    
     §6: Oppløsning
    Dersom et Allting vil oppløse URL og får støtte av Odelstinget, skal Odelstinget innkalle til et nytt Allting 4-6 uker senere hvor vedtaket bekreftes. Begge vedtak må gjøres med 3/4     flertall i Alltinget. I tilfelle skal foreningens gjenstander fordeles mellom medlemmene, og det ingen er interessert i gis en ikke-komersiell levende rollespillforening. Odelstinget skal     så, med foreningens midler, stå for et verdig gravøl. Er det enstemmighet om det i Alltinget og i Odelstinget, kan hele eller deler av midlene overdras til en ikkekomersiell levende     rollespillforening.
6b) Lovene godkjent ved håndsopprekking. Enstemmighet.

7:     Forslag til kontigent for aktive medlemmer  «de som gjør noe» er 50 kroner. Vedtatt ved akklamasjon.
        Forslag til kontigent for løst tilknyttede medlemmer «de andre» er 20 kroner. Vedtatt ved akklamasjon.
7b)   Budsjettrammer godkjent ved akklamasjon.
8: Valg av kandidater til tillitsverv

Høvding: Are Garnåsjordet
Skattemester: Robert Rødsten
Sekretær: Ståle Johansen
Rustmester: Håvar Larsen
Skalden: Øyvin Wormnes
Bryggermester: Hein Bodahl

9: Eventuellt
Odelstinget består av:
Are Garnåsjordet
Robert Rødsten
Ståle Johansen
Håvar Larsen


For Lagtinget:
Øyvin Wormnes


For Odelstinget:
Are Garnåsjordet
Robert Rødsten
Ståle Johansen Håvar Larsen


Rett referat bevitnes:
Henrik Bøhle
Sturle Sunde

Emneord: odelsting, allting, oppløsning, styret, medlemsskap, lover, kontigent Av Ståle Johansen
Publisert 12. juni 2009 09:51 - Sist endret 29. nov. 2011 09:42