Statutter

Statutter 

LOVER FOR VALGALLMØTET OG STUDENTUTVALG

VED

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET


Vedtatt på valgallmøtet

3/11-1994

med endringer

21/11-1995

16/10-1996

16/10-1997

8/10-1998

2/10-2003

26/4-2010

25/11-2015

19/04-2016


§ 1: Valgallmøtet.

 

1.1 Valgallmøtet er det høyeste studentorgan ved Det odontologiske fakultet.

 

1.2 Valgallmøtet holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

 

1.3 Valgallmøtet gir OSU fullmakt til å sette et minimumstall på antall fremmøtte for at allmøtet skal være gyldig.

 

1.4 Alle studenter ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, har møte-, tale- og stemmerett på valgallmøtet.

 

1.5 Saker som ønskes tatt opp på valgallmøtet må leveres til studentutvalget senest 1 uke før valgallmøtet avholdes. Valgallmøtet må kunngjøres senest 2 uker før det avholdes.

 

1.6 Valgallmøtet skal inneholde:

· Valg av ordstyrer

· Valg av referent

· Valg av tellekorps (3 medlemmer)

· Valg av to personer til å skrive under protokoll

 

Årsmelding for OSU siste år

Regnskap for OSU siste år

Valg av representanter til OSU

 

1.7 Valgrekkefølge av representanter til utvalg gjort på Valgallmøtet:

 

1.7.1 Valg av leder for Internasjonal gruppe (se §3.3)

 

1.7.2 Valg av representanter til Internasjonal gruppe (se §3.3)

Maksimalt antall medlemmer er 10 personer, inkludert leder. Medlemmene kan, men må ikke være medlemmer i OSU.

 

Representantene i internasjonal gruppe blir seg i mellom enige om hvem som skal sitte som leder av gruppen og dermed i OSU.

Valgforsamlingen velger denne personen inn i OSU.

 

1.7.3 Leder av OSU (urnevalg, preferansevalg)

Må ha sittet minst ett år i OSU.

 

1.7.4 OSU-medlemmer (urnevalg, preferansevalg) (9 øvrige representanter til OSU, derav 2 representanter fra preklinikken, 2 representanter fra klinikken og 1 representant fra tannpleierstudentene)

 

De valgte representantene konstituerer seg selv til:

* Nestleder
* Sekretær

* Kasserer

* Medlemmer i styrer og utvalg

 

1.7.5 Studentparlamentet (urnevalg, listevalg)

Det velges 1 representant og 1 vara til Parlamentet. Representantene velges på valgallmøtet for ett år. Representantene har informasjonsplikt til fakultetets studenter. Det benyttes valgform B fra SP/SU-valgprotokoll del 1.

 

1.8 Valgmåter:

1.8.1 Det er preferansevalg til OSU 

1.8.2 Ved øvrige valg gjelder:

Den/de kandidat(er) med det høyeste antall stemmer blir representant(er) til de ulike verv.

 

 

1.9 Avstemming:

Valg foregår skriftlig. Dersom det kun stiller kandidater tilsvarende antall representanter, kan avstemmingen foregå ved håndsopprekning.

 

1.10 Valgkomite:

Valgkomite for neste valgallmøte oppnevnes på Valgallmøtet. Valgkomiteen består av nestleder i OSU, et medlem i OSU og et tredje medlem.

 

1.11 Ekstraordinært valgallmøte:

OSU kan med 2/3 flertall innkalle til ekstraordinær valgallmøte. OSU er ansvarlig for dagsorden. Det ekstraordinære valgallmøtet må annonseres 1 uke på forhånd.


§ 2: Valg ved første OSU-møte

 

2.1 Fakultetsstyret
(3 representanter) OSU-leder, OSU-medlem og tannpleierrepresentant + 1 vara.

 

2.2 Studieutvalget/PSS (2 representanter + 1 vara)                        

 

2.3 Forskningsutvalget/PFF (1 representant + 1 vara)

 

2.4 Instituttstyret, Institutt for Klinisk Odontologi (2 representanter + 1 vara)

 

2.5 Instituttstyret, Institutt for Oral Biologi (2 representanter + 1 vara)

 

2.6 Kantineutvalget (1 representant + 1 vara) 

 

2.7. Valgkomite (1 representant i tillegg til nestleder OSU + 1 OSU-medlem)

 

§ 3 Studentutvalget.

 

3.1 OSU er studentenes styringsorgan. OSU har ansvaret for å tale studentenes sak i politiske såvel som i faglige saker. OSU har også et spesielt ansvar overfor den enkelte student.

OSU representerer studentene i saker innad på fakultetet, ved universitetet og utenfor dette dersom naturlig. Alle OSU-representanter er ansvarlig for informasjon utad.

 

3.2 OSU er sammensatt av leder, nestleder, kasserer, sekretær, leder av Internasjonal gruppe og 6 øvrige styremedlemmer, derav minst 2 representanter fra preklinikken, minst 2 representanter fra klinikken og 1 tannpleierstudent. Totalt 11 medlemmer.

 

3.3 Det er ikke tillatt å ha flere enn 5 medlemmer fra ett kull i OSU, dersom det stiller mange nok representanter til å fylle OSU etter fremgangsmåte beskrevet under pkt. 3.2.

 

3.4 OSU er i stand til å fatte vedtak når minst 50% er tilstede, dersom møtet er annonsert minst 3 dager på forhånd.

 

3.5 Dersom et medlem av OSU uteblir fra 3 møter på rad etter skriftlig advarsel, kan OSU utlyse stillingen og erstatte dette medlemmet.

 

3.6 Mandater:

 

3.6.1 Leder:

Leder av OSU har som sin oppgave å lede OSU, samt å holde seg orientert om arbeidet i de valgte organer ved fakultetet. Leder av OSU plikter å holde seg orientert om arbeidet i Odontologforeningen. Leder av OSU skal være ett av medlemmene i Fakultetsstyret. Leder av OSU skal i samarbeid med nestleder og sekretær utarbeide saksliste for OSUs møter. Leder av OSU er sammen med nestleder ansvarlig for kontakten med NTF, og sammen med sekretær ansvarlig for informasjon utad om OSUs arbeid. Leder av OSU har anledning til å benytte seg av dobbeltstemme ved avstemming i OSU.

 

3.6.2 Nestleder:

Nestleder er ansvarlig for å lede OSU i leders fravær. Nestleder er leders nærmeste medarbeider. Nestleder skal sammen med OSUs leder og sekretær utarbeide saksliste for OSUs møter. Nestleder er sammen med leder av OSU ansvarlig for kontakt med NTF. Nestleder er ansvarlig for avholdelse av valgallmøtet. Nestleder er leder av valgkomiteen.

 

3.6.3 Sekretær:

Sekretæren er ansvarlig for alt papirarbeid som utarbeides av OSU. Sekretæren fører referat fra styremøtetene, og er med på å utarbeide saksliste for OSUs møter. Sekretæren er ansvarlig for å sende ut sakslister og referater. Sekretæren er sammen med leder ansvarlig for informasjon utad om OSUs arbeid.

 

3.6.4 Kasserer:

Kasserer er ansvarlig for OSUs økonomi. Kasserer skal holde seg orientert om de muligheter OSU har til å erverve seg penger; det være seg fra UiO, eller fra andre kilder. Kasserer har ansvaret for å søke om støtte. Kasserer er OSUs representant i økonomiutvalget. Kasserer er ansvarlig for å legge frem regnskap for valgallmøtet.

 

3.6.5 Leder av internasjonal gruppe:

Internasjonal gruppe består av medlemmer valgt ved Valgallmøtet. Leder av internasjonal gruppe sitter som medlem i OSU og har ansvar for informasjon til OSU om arbeidet i internasjonal gruppe.

 

3.6.6 Styremedlemmene:

Styremedlemmene skal være aktivt deltagende i OSUs arbeid. Styremedlemmene, samt OSUs andre medlemmer kan pålegges arbeidsoppgaver av OSUs leder.

 

3.6.7 Tannpleierstudent:

Tannpleierstudenten er ansvarlig for saker som angår tannpleierskolen.

 

3.6.8 OF-leder:

OF-leder er observatør i OSU og har stemmerett i OSU i de saker som direkte angår OFs arbeid.

 

3.6.9 OSU-medlem:

OSU-medlemmer må være studenter ved det Odontologiske fakultet i Oslo.

 

3.6.10: Studentrepresentantene i de nevnte styrer og utvalg skal følge vedtatte mandater fra fakultetet og dette lovverk. OSU har myndighet til å frita representanter fra sitt verv i EDSA, IADS, Studieutvalget, Forskningsutvalget, instituttstyrene, semesterstyrene, kantineutvalget og valgkomiteen hvis representanten av ulike grunner ikke følger sitt gitte mandat. For representanter i Fakultetsstyret, Arbeidsutvalg, Studentparlamentet og OSU, kreves det ekstraordinært valgallmøte.

 

3.7 Møteform:

 

3.7.1 OSUs møter er åpne for alle tannpleier- og odontologistudenter.

 

3.7.2 I saker som omhandler privatpersoner skal OSUs møter holde lukket, dersom dette ønskes av den/de det angår, eller fra ett av OSUs medlemmer.

 

3.7.3 Alle medlemmer i OSU har taushetsplikt i saker som angår privatpersoner. Dette kan bare fravikes med tillatelse fra den/de saken gjelder.

 

§ 4 Studentrepresentanter i Internasjonal gruppe

Internasjonal gruppe:

Internasjonal gruppe er representantene i IADS/EDSA som ble valgt på Valgallmøtet. Antallet bestemmes her. Internasjonal gruppe skal arbeide for odontologisk internasjonalt studentarbeid gjennom organisasjonene IADS og EDSA. Lederen i Internasjonal gruppe er valgt på valgallmøtet og sitter i OSU.

 

§ 5 Lovendring.

 

Lovendringer kan foretas på valgallmøtet ved 2/3 flertall. Forslag til lovendringer må være OSU i hende senest 2 uker før valgallmøtet, og forelegges offentligheten i henhold til paragraf 1.4. Lovendringer som vedtas på valgallmøtet trer i kraft fra neste valgperiode.

 

§ 6 Oppløsning.

Oppløsning vedtas av valgallmøtet med 2/3 flertall. Ved oppløsning blir OSUs midler fordelt etter valgallmøtets anvisning.

 

Sist endret 19.04.16

Ekstaordinært allmøte store auditorium, Geitmyrsveien 69/71 v/Eugén Treimo

 

Publisert 19. mai 2009 12:40 - Sist endret 27. apr. 2016 17:02