Hva gjør vi?

OSU er tannlege- og tannpleierstudentenes interesseorganisasjon ved fakultetet. Og hva betyre det?

Jo, det betyr at det er vi som sier ifra når studentene er misfornøyd med f.eks. forelesere, undervisningstilbud, lokaliteter eller lignende. Vi taler altså studentenes sak i møte med fakultetet. Vi er også alle ansatt av fakultetet (med lønn) og de er pliktig til å høre på hva vi har å si. Mao, vi har en god del inflytelse på hva som skjer her på fakultetet.

Trenger du penger til å arrangere et seminar ev faglig karakter eller liknende, har OSU en god del midler som skal brukes på studentene.

Her er en kort oversikt over noe av det OSU har ansvar for:

* vi holder informasjonsmøte for 1.- og 2. semester tannleger og tannpleiernes juniorkull hver vår.
* vi arrangerer en debatt hver høst rundt et tema som studentene er opptatt av.
* vi har ansvar for å gjennomføre Pyghsjå hvert vårsemester.
* tildeling av praksisplasser til studentene i 10. semester.
* arrangering av valgammløtet hver høst
* studentkontakt med Den Norske Tannlegeforening
* samt en god del mer

Hvem gjør hva i OSU?
Leder
Leder er den som representerer OSU utad og leder møtene. Leder har også ansvar for kontakten med Den Norske Tannlegeforening.

Nestleder
Nestleder er leder i leders fravær og er anvarlig for å arrangere Valgallmøtet hver høst.

Kasserer
Kassereren er den i OSU som passer på pengesekken og holder orden på økonomien vår.

Sekretær
Sekretæren skriver ned referater fra fra møtene og sender disse til medlemmene etter møtet. Sekretæren er også ansvarlig for all korrespondanse.

Leder av internasjonal gruppe
Denne personen informerer OSU om det som skjer i IADS og EDSA. Han/hun er også leder i enten IADS eller EDSA i Norge.

6 styremedlemmer
Som styremedlem har du ansvar for å møte på OSUs møter og du vil ta del i beslutningstagningen på lik linje med de øvrige medlemmene.

En av styremedlemmene er også studentparlamentsrepresentant.

Valgallmøtet

OSU arrangerer også valgallmøte hver høst. Du lurer kanskje på hva der er? Valgallmøtet er det høyeste studentorgan ved Det odontologiske fakultet og her velges represententer til Odontologisk studentutvalg, Studieutvalget, semesterstyrer og andre styrer ved fakultetet. Det er nemlig slik at studentene ved fakultetet vårt er med å bestemme både her og der og har en finger med i spillet i mange saker som angår dem selv. Alle studenter ved Det odontologiske fakultet, UiO, har møte-, tale-, og stemmerett på Valgallmøtet. Valgallmøtet er altså en slags "genaralforsamling" for tannlege- og tannpleierstudentene.

Nedenfor ser du en liste over andre verv ved fakultetet:

EDSA-representant (fast og vara):
EDSA repr. holder kontakten med andre europeiske tannlegestudenter i form av deltagelse på 2 kongresser. EDSA beskjeftiger seg med tannlegestudentpolitikk på Europeisk nivå. (ikke lønnet).

IADS-representant (fast og vara)
IADS jobber med å gi studentene muligheten til å utveksle i hele verden, de arrangerer en kongress samt et annet møte årlig. I tillegg sammarbeider IADS med andre organisasjoner om å jobbe frivillig som tannlege i utviklingsland (ikke lønnet).

Studentparlamentet:
Det velges 2 representanter til Parlamentet. En representant velges på valgallmøtet for et år. En representant velges innad i OSU for et år. Representantene har informasjonsplikt til fakultetets studenter.

Fakultetstyret:
Det er 5 studentrepresentanter i Fakultetsstyret. Representantene velges på valgallmøtet blant tannpleie- og tannlegestudentene for et år av gangen. 3 av representantene skal sitte i OSU, hvorav OSUs leder er en av de tre.

Arbeidsutvalget:
Det er 2 studentrepresentanter i Arbeidsutvalget. Representantene velges på valgallmøtet for et år av gangen. Representantene og vararepresentantene til Arbeidsutvalget velges fra de valgte medlemmene i Fakultetsstyret. OSUs leder er en av representantene i styret.

PSS (programutvalget for studier og studieprogrammer):
Det er 2 studentrepresentanter i utvalget. Representantene velges på valgallmøtet for et år av gangen. 1 av representantene skal sitte i OSU.

Forskningsutvalget:
Det er 1 representant i utvalget. Representanten velges på valgallmøtet for et år av gangen. Representanten har informasjonsplikt til OSU og OSUs leder.

Instituttstyret, Institutt for Klinisk Odontologi:
Det er 2 studentrepresentanter i styret. Representantene velges på valgallmøtet for et år av gangen. Representantene har informasjonsplikt til OSU og OSUs leder.

Instituttstyret, Institutt for oral biologi:
Det er 2 studentrepresentanter i styret. Representantene velges på valgallmøtet for et år av gangen. Representantene har informasjonsplikt til OSU og OSUs leder.

Semesterstyrene for 1., 2., 3., 4., 4./5./6., 7./8. og 9./10. semester:
Det er 1 studentrepresentant i semesterstyrene for 1., 2., 3., og 4. semester og 2 studentrepresentanter i semesterstyrene for 4./5., 6., 7./8. og 9./10. semester. Representantene velges på valgallmøtet for et år av gangen. Representantene har informasjonsplikt til OSU og OSUs leder.

Kantineutvalget:
Det er en studentrepresentant i kantineutvalget. Representanten velges på valgallmøtet for et år av gangen. Representanten har informasjonsplikt til OSU og OSUs leder.

Likestillingsutvalget:
Det er en studentrepresentant i kantineutvalget. Representanten velges på valgallmøtet for et år av gangen. Representanten har informasjonsplikt til OSU og OSUs leder.

Økonomiutvalget:
OSUs kasserer er studentenes representant i økonomiutvalget. Vararepresentanter:
Antallet tilsvarer antallet representanter i det aktuelle styret/utvalget, og velges på valgallmøtet.

Klør du deg fortsatt i hodet? Ta kontakt med en gang så vi kan besvare dine spørsmål. Skriv til osu@odont.uio.no.

Publisert 19. mai 2009 15:18 - Sist endret 19. mai 2009 15:19