Vedtekter for Menageriet

Vedtekter

om
Menageriets formål og virke.

Sist endret 19.01.18 

 

 

 

Menageriet

Linjeforening for studieprogrammet  Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo

Innhold

§  1. (Formål)

§  2. (Medlemskap)

§  3. (Generalforsamling)

§  4. (Vedtektene)

§  5. (Styret)

§  6. (Styremøter)

§  7. (MENABRYGG)

§  8. (Signaturrett og prokura)

§  9. (Informasjon)

§10. (Oppløsning av foreningen)

 

 

 

§ 1. (Formål)

§ 1.1    Foreningen Menageriet har som formål å være en programforening som arrangerer fester, foredrag og sammenkomster for studentene ved studieprogrammet Materialer, energi og nanoteknologi og (begge med forkortelsen MENA) Materialvitenskap for energi og nanoteknologi ved Universitetet i Oslo.

Foreningen skal også være en brobygger mellom studenter på bachelor- og masternivå på studieprogrammet, samt gi mulighet for kontakt med doktorgradstudenter, potensielle arbeidsgivere og andre relaterte studieprogrammer ved Universitetet i Oslo og andre universiteter.

§ 2. (Medlemskap)

§ 2.1    Alle som ønsker det skal tildeles medlemskap mot betalt medlemskontingent.

§ 2.2    Betalt medlemskontingent gir medlemskap og stemmerett på generalforsamling for én periode (jf. § 3.3).

§ 2.3    Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen. Av generalforsamling høst 2014 er medlemskontingenten 10,00 NOK.

§ 3. (Generalforsamling)

§ 3.1    Generalforsamlingen er Menageriets øverste organ.

§ 3.2    Generalforsamling skal avholdes én gang i semesteret. For vårsemesteret skal generalforsamling avholdes før 1. februar, og for høstsemesteret før 10. september.

§ 3.3    En periode varer fra start av inneværende semesters generalforsamling ut neste semesters generalforsamling.

§ 3.4    Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes dersom styret, minst 15% eller 10 av foreningens medlemmer krever det. Minste antall medlemmer gjelder.

§ 3.5    Innkalling skal publiseres minst to uker før en generalforsamling avholdes. Innen en uke før generalforsamlingen avholdes skal forslag til dagsorden, semesterberetning, regnskap, forslag til budsjett og semesterplan publiseres.

§ 3.6    Generalforsamlingen må behandle følgende saker:
- Møtekonstituering
- Semesterberetning
- Semesterplan
- Godkjenning av regnskap
- Vedta budsjett
- Økonomisk ansvarsfritak
- Vedtekter
- Valg

§ 3.7    Innkalling skal publiseres minst én uke før en eventuell ekstraordinær generalforsamling avholdes. Innkallingen skal inneholde forslag til dagsorden, kun saker presentert i innkallingen kan tas opp på ekstraordinær generalforsamling.

§ 3.8    Sittende styret forplikter seg til å legge frem semesterberetning, regnskap, forslag til budsjett og forslag til semseterplan på generalforsamlingen.

§ 3.9    Generalforsamlingen skal velge Menageriets styre (leder, nestleder, økonomiansvarlig, bryggmeister, seniormedlem og øvrige styremedlemmer) for kommende periode.

§ 3.10  Et medlem kan bare velges til én styreposisjon.

§ 3.11  Generalforsamlingen skal velge to studentrepresentanter til Programrådet og en studentrepresentant til Utdanningsutvalget for Materialer, energi og nanoteknologi og Materialvitenskap for energi og nanoteknologi (MENA) på generalforsamlingen for høstsemesteret som sitter ett år. Det burde i tillegg velges opptil to varaer til Programrådet og opptil to varaer til Utdanningsutvalget. Representantene har møteplikt, og ansvar for å informere varaene om de selv ikke har mulighet til å komme på møter. I tilfellet av Programråd må alltid minst én av representantene stille på møte, selv om det skal være to representanter på minst 75% av møtene. Om representantene og varaene valgt ved høstsemesteret ikke ønsker å fortsette på vårsemesteret skal nye velges som sitter til generalforsamlingen på høsten.

§ 3.12  Alle valg foretas ved preferansevalg etter standarder fastsatt av Universitetet i Oslo.

§ 3.13  Generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling er vedtaksdyktig dersom minst 30 % eller 20 av foreningens medlemmer er tilstede. Minste antall medlemmer gjelder.

 

§ 4. (Vedtektene)

§ 4.1    Vedtektene er Menageriets øverste regelverk.

§ 4.2    Vedtektsendringer kan kun skje ved 2/3 flertall i generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Forslag til vedtektsendringer må legges fram skriftlig for styret senest fem dager, og offentliggjøres senest to dager, før generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Styret kan komme med en rådgivende innstilling til endringsforslagene.

            Forslag til endringer av vedtektsendringsforslag må fremmes før møtestart.

            Vedtatte endringer trer i kraft etter at samtlige vedtakelser er gjort.

§ 4.3    Styret gis frihet til å gjøre redaksjonelle endringer i vedtektene. Redaksjonelle endringer må meldes til foreningen.

§ 5. (Styret)

§ 5.1    Menageriets styre er ansvarlig for drift av foreningen i hele perioden det er valgt.

§ 5.2    Styremedlemmer skal ikke motta honorarer for sine verv fra foreningen.

§ 5.3    Styret består av inntil 10 medlemmer.

§ 5.4    Styret konstituerer seg selv. Se vedlegg 1.1.

§ 5.5    Under første styremøte etter generalforsamling skal styremedlemmer orienteres rundt vervene og vedtektene.

§ 5.6    Styremedlemmer forplikter seg til å arbeide for å fremme foreningens formål. Styret skal selv delegere oppgaver til styrets medlemmer. Styremedlemmer plikter å gjennomføre tildelte oppgaver så langt det lar seg gjøre.

Styremedlemmer plikter å møte på minst 2/3 av styrets møter.

§ 5.7    Avgjørelser vedrørende driften av foreningen gjøres av styret. Mindre viktige avgjørelser knyttet til daglig drift kan gjøres av et underutvalg bestående av leder, økonomiansvarlig og minst et annet styremedlem. Underutvalget skal redegjøre og signere for avgjørelsen skriftlig, og orientere styret når det er mulig. Dersom det blir lagt frem påklage av flertallet av styret, skal avgjørelsen omgjøres i den grad dette lar seg gjøre.

            Underutvalget kan fatte økonomiske beslutninger innenfor de rammer som er fastsatt av generalforsamlingen med en øvre grense på 1000 NOK.

§ 5.8    Styremedlemmer kan avskjediges fra styret med 2/3 flertall i resten av styret.

            Ved avskjedigelse av leder skal nestleder overta vervet, og styret rekonstituere seg selv. Ved avskjedigelse av økonomiansvarlig eller nestleder skal styret rekonstituere seg selv.

            Dersom rekonstituering er mislykket, skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart.

§ 6. (Styremøter)

§ 6.1    Det skal avholdes minst ett ordinært styremøte i måneden, ideelt to.

§ 6.2    Innkalling skjer minst 3 dager før møtet avholdes.

§ 6.3    Blir frafallet høyere enn 50% eller verken ledere eller nestledere vil kunne være tilstede ved styremøtet skal møtet forskyves. Nytt tidspunkt sendes ut men behøver ikke overholde fristen for innkalling (jf. §5.2).

§ 6.4    Alle styremedlemmer møter med tale-, forslags- og stemmerett. Vedtak fattes normalt ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme. Styret er vedtaksdyktig så lenge minst 2/3 av styret er tilstede.

§ 6.5    Det skal legges frem budsjettkontroll på minimum annethvert styremøte og ved forespørsel.

§ 6.6    Menageriets styremøter skal være åpne for alle som ønsker å overvære møtene, med unntak der styret anser det som nødvendig å holde et møte lukket.

Alle referater skal være tilgjengelige for allmenheten.

§ 7. (MENABRYGG)

§ 7.1    Menabrygg er underlagt Menageriet og ledes av bryggmeister.

§ 7.2    Bryggeriet og alt tilhørende utstyr eies i sin helhet av Menageriet.

§ 7.3    Bryggmeister er ansvarlig for bruk og utlån av bryggeriet. Bruk og utlån skal følge de retningslinjer som er utarbeidet av styret.

§ 8. (Signaturrett og prokura)

§ 8.1    Signaturrett på vegne av foreninger tilfaller leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret skal holdes informert om bruk av signaturretten.

§ 8.2    Prokura tilfaller styrets leder. Styret skal holdes informert om bruk av prokura.

§9. (Informasjon)

§ 9.1    Foreningen plikter blant annet å gi informasjon til sine medlemmer uansett hvilken studieretning de tilhører. Denne informasjonen vil bli sendt til en sentral e-postadresse som videresender til foreningens medlemmer.

§10. (Oppløsning av foreningen)

§ 10.1    Foreningen kan bare oppløses dersom det er mer enn 4/5 flertall for dette i generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.

Ved oppløsning skal midler foreningen sitter på gå til å fremme interessene til studentene ved studieprogrammet Materialer, energi og nanoteknologi ved Universitetet i Oslo. Spesielt skal utstyr til ølbrygging og lydanlegg gis bort til forening eller lag som kan drifte dette videre på en slik måte at det fremmer studentenes interesse. Dette gjelder også ved en eventuell fornying av utstyr. 

§ 10.2    Dersom det skulle åpnes for konkurs eller inngås gjeldsforhandlinger anses foreningen som oppløst når konkurs er avsluttet. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven. 

Publisert 18. nov. 2016 15:41 - Sist endret 29. aug. 2018 17:09