Resultat - lokale forhandlinger 2019

Unio, YS, LO og arbeidsgiver på UiO signerte torsdag 7.11. protokoll fra de lokale lønnsforhandlingene etter Hovedtariffavtalens pkt. 2.5.1.

Unio, YS og LO aksepterte torsdag 7.november arbeidsgivers tilbud og signerte protokoll.

Resultat av årets 2.5.1-forhandlinger

Tidligere i år ble Unio enige med staten som arbeidsgiver og de andre hovedsammenslutningene (LO og YS) i vår hovedtariffavtale om at årets lønnsoppgjør skulle fordeles mellom en sentral avsetning på mellom 1,35 prosent og 1,55 prosent. I tillegg ble det avsatt 1,24 prosent til lokale tillegg (med virkning fra 1. juli). Den sentrale delen gikk til en oppjustering av lønnstrinnene i lønnstabellen med virkning fra 1. mai 2019. Ny startlønn for stipendiater ble fastsatt til om lag 479 000 kroner, en oppgang på ca. 30 000 kroner for de som starter etter 1. mai 2019. Dette er viktig for rekrutteringen til forskningen.

 Lokalt ved UiO har nå Unio sammen med LO, YS og arbeidsgiver ferdigstilt forhandlingene om den lokale potten som i år var på litt i overkant av 38 millioner kroner.

 Forskerforbundets lokallag ved UiO forhandlet på vegne av alle de over 2050 Unio-medlemmene ved UiO.

Resultatet i kroner og prosent

Forhandlingene resulterte i at 492 av Unios medlemmer fikk et lønnspåslag på kr 40 779,- i snitt per år. Totalt fikk Unio ca. 20 millioner kroner av potten. Det utgjør 52,2 % av den lokale lønnspotten.

Resultatet viser at Unio fortsetter å gjøre det bra i de lokale forhandlingene og at det lønner seg å være fagorganisert. 

Stipendiaters lønn

Unio har anmodet lokal arbeidsgiver om å ta i bruk alle lønnsvirkemiddel for å vurdere stipendiaters lønn etter at partene i det sentrale oppgjøret ble enige om ny minstelønn for stipendiater på lønnstrinn 54 fra 1. mai 2019. 

Unio opplevde i høstens lokale forhandlinger ved UiO at det var liten vilje til å imøtekomme kravet for våre stipendiater, og vi så oss derfor nødt til å legge ved en protokolltilførsel.

Reallønnen for norske stipendiater har de siste årene falt markant, opp mot 10%, og minstelønn for lønnsplassering for denne gruppen har vært lav siden justeringen i 2012.

Vår erfaring er at arbeidsgiver i alt for liten grad har gjort individuelle vurderinger ved tilsetting av stipendiater, som vår lokale lønnspolitikk fastslår skal gjøres, og i stedet plassert nytilsatte i det laveste lønnstrinnet for koden. Unio mener dette er svært uheldig for rekrutteringen til forskning og har gitt dårlige signaler om forskning som en attraktiv karrierevei. Vi er derfor svært glade for resultatet i det sentrale oppgjøret, men mener at arbeidsgiver viser liten vilje til å ta i bruk alle lønnsvirkemidler lokalt for å heve lønnen til stipendiater som ble tilsatt før 1. mai 2019.

Stipendiater er ansatt i et definert, avgrenset tidsrom og deres lønnsutvikling er derfor ikke bindende for institusjonen over tid. I lys av dette mener vi arbeidsgiver burde være mer fleksibel og heve lønnen til stipendiater med lengre ansiennitet, tilsvarende nytilsatte.

Emneord: Lokale forhandlinger, lønn, lønnsopprykk, Forskerforbundet ved UiO Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 10. nov. 2019 18:03 - Sist endret 8. nov. 2021 12:39