Muligheter for lønnsendringer

Oversikt over muligheter for lønnsendring ved ansettelse og i løpet av ditt ansettelsesforhold.

Årlige lokale lønnsforhandlinger - 2.5.1 - forhandlinger

I de sentrale forhandlingene som ledes av Fornyings- og administrasjonsdepartementet settes det vanligvis av penger til et lokalt lønnsoppgjør ved de ulike virksomhetene i Staten.

Ved UiO møtes de lokale fagforeningene og ledelsen til forhandlinger om høsten. Krav fremmes fra arbeidstakere via fagforeninger eller eventuelt direkte til egen leder. Forhandlingene kalles ofte "2.5.1-forhandlinger" fordi de er hjemlet i Hovedtariffavtalens punkt 2.5.1. Arbeidsgiver og fagforeningene er likeverdige parter i forhandlingene, og det innebærer at de må bli enige før det kan foreligge et forhandlingsresultat.

Du kan sende inn et begrunnet lønnskrav til Forskerforbundet ved UiO hvis du mener at du fortjener høyere lønn eller stillingskode for det arbeidet du utfører i dag. Argumenter kan for eksempel være lønnsmessig svak utvikling, lavere lønn enn kollegaer som utfører de samme arbeidsoppgaver, dine styrker, eller at du gjør en fremragende jobb. Hvordan det går med kravet ditt avhenger av hvor stor lønnspotten er og hvor enige arbeidsgiver og organisasjonene er i kravet. Virkningsdatoen for oppgjøret vil variere fra år til år.

Lønnsforhandlinger på særlig grunnlag - 2.5.3 - forhandlinger

Lønnsforhandlinger på ulike særgrunnlag er hjemlet i Hovedtariffavtalens punkt 2.5.3. Forhandlinger foregår vanligvis 5 ganger i året. Arbeidsgiver eller tjenestemannsorganisasjon kan kreve å forhandle ny lønn og/eller endring av stillingskode ved vesentlige endringer i stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver.

For å kunne fremme lønnskrav må du oppfylle ett av følgende vilkår:

  • Hatt en vesentlig endring av arbeidsoppgaver (som kvalitativt krever noe mer enn tidligere, og som ligger på et høyere nivå)  - HTA 2.5.3,1a
  • Gjort en ekstraordinær innsats (utover det som forventes i din stilling) - HTA. 2.5.3, 2
  • Særlig vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft (for eksempel at du har fått tilbud om ny jobb).

Forskerforbundet fremmer 2.5.3-krav for sine medlemmer

Krav begrunnet i ekstraordinær innsats eller rekrutteringshensyn forhandles med organisasjonene, men ved uenighet gjelder arbeidsgivers siste tilbud. Er det andre årsaker til at du fortjener høyere lønn, må kravet tas i de årlige, lokale lønnsforhandlingene (2.5.1).

Ledig stilling, utlysning og tilsetting

Arbeidsgivere og organisasjonene vurderer stillingskode og lønnsalternativer ved ledighet og utlysning.

HTA  pkt. 2.5.6 / Stillingsstruktur ved UiO

Søker og arbeidsgiver kan forhandle lønn innenfor de alternativer som står i utlysningen.

Utlysningsteksten
Søker kan forhandle utover de utlyste alternativer. Arbeidsgiver og organisasjoner forhandler.
Arbeidsgivers siste tilbud  gjelder.

HTA  pkt. 2.5.3, 2

Arbeidsgiver skal inntil 12 måneder etter ansettelse, og ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse, vurdere arbeidstakerens lønnsfastsettelse. Dette gjøres etter dialog med den ansatte.

HTA pkt. 2.5.5, 3

Arbeidsgiver kan vurdere ny lønnsplassering  innenfor stillingens lønnsalternativer ved overgang fra midlertidig til fast stilling. Du kan da få høyere lønn, men en omgjøring av stillingskode vil måtte tas i ordinære lønnsforhandlinger. HTA  pkt. 2.5.5, 3

Arbeidsforhold

Arbeidsgiver eller arbeidstaker (gjennom sin organisasjon) kan forhandle ny lønn og/eller endring av stillingskode ved vesentlige endringer i stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver. HTA  pkt. 2.5.3, 1 a

Ekstraordinær innsats, varig.

HTA  pkt. 2.5.3, 2

Ekstraordinær innsats, tidsavgrenset ekstra innsats/ansvar.

HTA pkt. 2.5.3, 2 og avtale om lønnstillegg for midlertidige lønnsoppdrag.

Likelønn, kjønnsbetinget HTA pkt. 2.5.3, 3 og LSDL § 34

Forhandle om lønnsendringer ved tilbud om ekstern stilling - for å beholde.

HTA pkt. 2.5.3, 2

Årlige lokale forhandlinger (ansiennitet, kompetanse, innsats, endringer), lønnspolitikk.

HTA pkt. 2.5.1, Lokal lønnspolitikk

Pålagt overtid

HTA Fellesbestem. § 13

Feltarbeid Protokoll om vilkår av 2008

Automatiske opprykk

Opprykk i henhold til lønnsansiennitet i stillinger med lønnsstiger - HTA

Spesielle grunner

Seniorpolitiske tiltak – beholde erfaring og verdifull kompetanse

HTA pkt. 2.5.3, 2

Avlagt doktorgrad, minimum 2 lønnstrinn Reglement

Professoropprykk

Egen avtale

Lederlønn, valgt eller tilsatt leder.

Egen avtale

Stedfortreder

HTA Fellesbestem. § 12.2

Produktivitet/effektiviseringsprosjekt

HTA pkt. 2.5.3.1, b

Minstelønnsavtaler begrunnet i utdanning, lønnsansiennitet, praksis og tjenester.

HTA og Fellesbestemmelsene § 5

Avtaler og regelverk

 

Publisert 24. juni 2016 08:34 - Sist endret 22. juni 2022 13:58