Vox academica

11. juni 2015 skal Stortinget behandle et forslag om styringsmodell for universiteter og høyskoler.

Ansatte i akademia ønsker å beholde dagens normalordning med valgt rektor som styreleder.

Oppropet Vox Academica klarte å forsvare universitetsdemokratiet i 2003-2005.

Nå er det omkamp om styring og ledelse i akademia – og det haster!

Signer oppropet

Ja til valgte ledere ved universiteter og høyskoler

Regjeringen foreslår nå at tilsatt rektor og ekstern styreleder blir normalordningen ved alle institusjoner under universitets- og høyskoleloven. Departementet skal utnevne alle eksterne styremedlemmer, inkludert styrelederen. Forslaget betyr også i praksis at alle nye eller sammenslåtte institusjoner er avskåret fra å velge sin leder.

Undertegnede vil oppfordre Stortinget til å ikke vedta forslaget.

Vitenskapelige institusjoner har en egenart. De skal søke det vi ikke vet; de skal gi nye innsikter slik at menneskene kan te seg klokere på denne kloden; de skal gi rom for å artikulere alternativer og kritikk; de skal hevde faglighet; de skal stimulere til refleksjon. Nettopp for å tjene samfunnet slik må institusjonen ha et frirom, et sterkt innslag av autonomi.

En god leder må ha kjennskap til denne egenarten. Fordi målet er et annet kan de ikke ledes etter mønstre som hentes fra en bedrift eller en etat, eller av ledere med en slik bakgrunn. Ledere må ha lojalitet, men den skal primært gå til fagligheten, til universitetssamfunnet som bærer av denne verdien og til universitetenes brede samfunnskontrakt. Ansatte ledere kan tenkes å ha større lojalitet oppover, og dermed miste legitimitet hos de ansatte. Ledelse ovenfra og ned svekker den entusiasmen og innsatsviljen hos medarbeiderne, som i dag er en uvurderlig ressurs. Legitimitet handler om lojalitet og troverdighet som går begge veier. Ordningen med valgt rektor fungerer godt i så måte.

Forslaget med å svekke ordningen med valgt rektor hviler ikke på forskning eller erfaring, men kun på det premisset at det finnes dyktigere ledere utenfor institusjonen enn innenfor. Men tilgangen til ledere med vitenskapelig kompetanse, er begrenset. Ved ansettelsesprosessene der dette er innført, har det ikke vært mange kandidater; tallet har vært om lag som ved valg. I en lukket ansettelsesprosess vil ikke universitetssamfunnet kunne vurdere kandidatene. En valgt rektor vil for øvrig ha støtte hos en ansatt direktør med betydelige fullmakter.

Hvorfor da skifte ut et godt fungerende system? Muligheten for å ansette ledere finnes i dag. Men valgte ledere som normalordning har fungert greit under lov om høyere utdanning som ble vedtatt i 2005. Og hvorfor kaste vrak på prinsippet om selvstyre, som har gjort universiteter til noen av verdens mest levedyktige institusjoner?

Signer oppropet

Undertegnet av:

Marianne Andenæs, Studentparlamentet UiO

Knut Aukrust, professor, UiO

Jan Fridthjof Bernt, professor, UiB

Geir Ellingsrud, professor, UiO

Olav Gjelsvik, professor, UiO

Jostein Gripsrud, professor, UiB

Sigmund Grønmo, professor, UiB

Kristian Gundersen, professor, UiO

Aksel Hagen, førsteamanuensis, HiL

Ruth Haug, professor, NBMU

Dag Hessen, professor UiO

Marianne Hobæk Haff, professor, UiO

Knut Kjeldstadli, professor, UiO

Ronny Kjelsberg, høgskolelektor, HiST

Marit Melhuus, professor, UiO

Lars Mjøset, professor, UiO

Jan Eivind Myhre, professor, UiO

Dag Rune Olsen, rektor, UiB

Ole Petter Ottersen, rektor, UiO

Inger Johanne Sand, professor, UiO

Hilde Sandvik, professor, UiO

Camilla Serck-Hanssen, professor, UiO

Jan Helge Solbakk, professor,UiO

Mariann Solberg, postdoktor, UiT

Aslak Syse, professor, UiO

Arne Johan Vetlesen, professor, UiO

Karin Widerberg, professor, UiO

Torgeir Bruun Wyller, professor, UiO

Øyvind Østerud, professor, UiO

Bakgrunn - Vox academica

Vox academica var en landsomfattende bevegelse som oppsto spontant i 2003 i forbindelse med revisjonen av lovgivningen om universiteter og høyskoler, også navn på bevegelsens nettside.

Striden sto bl.a. om de offentlige universiteter og høyskoler skulle være organisert som egne foretak, eller fortsatt skulle være en del av den offentlige forvaltning. I den sammenheng var det også et sentralt stridsspørsmål om rektor fortsatt skulle velges av de ansatte og studentene, eller ansettes av styret.

Vox academica gikk inn for at universiteter og høyskoler fortsatt skulle være en del av den offentlige forvaltning, med valgt rektor, og et større fakkeltog ble arrangert 26. januar 2005. Politisk ble resultatet et kompromiss, med universiteter og høyskoler fortsatt som en del av den offentlige forvaltning, men med adgang for styret på det enkelte universitet eller høyskole til å velge om det skulle være valgt eller ansatt rektor.

I media

Kjemper for demokratiet (Klassekampen 04.06.15)

La universitetene selv bestemme (Aftenposten 04.06.15)

Opprop for valgt ledelse (Fri Fagbevegelse 04.06.15)

Ga Stortinget klar beskjed (Forskerforum 03.06.15)

Valgt eller ansatt ledelse (rektors blogg 03.06.15)

Overrekte 2600 underskrifter til KUF-komiteen (Uniforum 03.06.15)

Rektorvalg, autonomi og liberale verdier (Dagens Næringsliv 03.06.15)

Rektorvalg gir motmakt (Dagbladet 03.06.15)

Får 2500 underskrifter for valgte UH-ledere (Universitetsavisa 02.06.15)

- De vet ikke hva de gjør (Forskerforum 01.06.2015)

Ansatt ledelse - en bagatell? (Nye meninger 01.06.2015)

Fagforbundet sier ja til valgte rektorer (Fagforbundet 29.05.2015)

Bredt krav om valgt ledelse (Uniforum 29.05.15)

Spikeren i kisten (Morgenbladet 29.05.15)

På kanten - Øyvind Østerud om valgt versus tilsatt ledelse (Morgenbladet 29.05.15)

Ja til valgte ledere ved universiteter og høyskoler (Morgenbladet 29.05.15)

Mer frihet - ikke mindre! (Aftenposten 29.05.15)

Protesterer mot Isaksen-kupp (Dagsavisen 28.05.15)

Kampanjen "Ja til valgte ledere ved universiteter og høgskoler (Unio 28.05.15)

Opprop for valgte ledere (Universitetsavisa 27.05.15)

Pinseopprør mot statsråd Isaksen (Khrono 26.05.2015)

Går til kamp for valgte ledere ved universiteter og høgskoler (Uniforum 26.05.15)

Hvorfor er valgt ledelse å foretrekke? (Uniforum 21.05.15)

Hvor frie universiteter ønsker Norge? (Aftenposten 20.05.15)

Ikke fjern rektorvalget! (Universitas 20.05.15)

Valgt eller ansatt rektor? (Aftenposten 21.04.15)

En ny vår for demokratisk forankret ledelse ved universiteter og høyskoler (Uniforum 02.02.15)

Nyheter