VI �NSKER UAVHENGIGE UNIVERSITETER OG FRI FORSKNING!
VI MOTSETTER OSS UNIVERSITETET SOM FORETAK ELLER S�RLOVSELSKAP!

 

Som professorer ved landets universiteter og vitenskapelige h�gskoler er vi opptatt av v�re institusjoners framtid. Vi har derfor initiert et opprop mot endring av tilknytningsform, og oppfordrer alle ansatte til � st�tte dette.

Se under hvordan du kan undertegne oppropet.

 

 

De ansatte ved universiteter og h�gskoler har hatt en betydelig innflytelse gjennom sine styrende organer og ledere. Dette har sikret uavhengigheten, forskningsfriheten og det kollegiale demokratiske selvstyret.

 

Regjeringen kan synes � legge opp til � avskaffe denne uavhengigheten. I l�pet av h�sten vil et offentlig lovutvalg etter alt d�mme foresl� � omdanne universitetene til statsforetak eller s�rlovselskap. �verste myndighet vil da v�re foretaksm�tet, dvs. statsr�den, som utpeker flertallet av representantene i styret. Dermed vil landets viktigste institusjoner for forskning og h�yere utdanning kunne miste sin uavhengighet.

 

Universitetene er den viktigste arena for fri og uavhengig forskning og er den siste arena for � drive forskning som ikke er styrt av annet enn forskeres kritiske jakt p� ny kunnskap. Fri grunnforskning i alle disipliner (som teknologi, medisin, humanistiske fag og samfunnsfag) har v�rt en viktig del av grunnlaget for samfunnets utvikling.

 

Hvis universitetene blir foretak eller s�rlovselskap, vil makten over forskning og undervisning ligge hos det regjeringsutpekte styret. Dermed forsvinner institusjonenes forskningsfrihet og autonomi. Dagens organisering som forvaltningsorgan med utvidete fullmakter gir universitetene den �nskete frihet.

 

Universitetene er i dag kulturinstitusjoner der det legges vesentlig vekt p� fagenes kulturelle og historiske betydning og deres samfunnsnytte i bred forstand. Det betyr at ogs� sm� og �ul�nnsomme� fag opprettholdes. Det legges avgj�rende vekt p� kvalitet i forskning og undervisning.

Hvis universitetene blir omdannet til foretak eller s�rlovselskap, vil kortsiktige og �konomiske hensyn bli langt viktigere enn f�r. Dette vil kunne f� store konsekvenser for studietilbudet ved universitetene, og det vil ogs� kunne f�re til at universitetene prim�rt vil utf�re ren oppdragsforskning for staten, n�ringslivet og organisasjonene.

 

Vi �nsker ikke en slik utvikling. Vi �nsker et universitet der forskning og undervisning fortsatt vurderes etter kvalitet, ikke etter kommersiell suksess. Vi �nsker et universitet som fortsatt er uavhengig av �konomiske og politiske interesser. Vi �nsker et universitet der jakten p� ny kunnskap og sannhet fortsatt st�r i sentrum.

 

 

Vi krever derfor at eventuelle planer om � gj�re universitetene til foretak eller s�rlovselskap legges bort.


Fra Universitetet i Oslo:

Per Brandtz�g, Geir Ellingsrud, Berge Furre, Kristian Gundersen, Astrid N�klebye Heiberg, Henning Jakhelln, Janne Haaland Matlary, Eivind Osnes, Monica Rudberg, Turid Karlsen Seim, Aslak Syse, Vigdis Ystad


Fra Universitetet i Bergen:

Kai Kr�ger, Stein Kuhnle, Ole Didrik L�rum, Gunnar Skirbekk, Helge �stbye

 

Fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet:

H�kon With Andersen, Axel Christophersen, Anders Todal Jenssen, Edvard Moser, Kari Moxnes, Olav Smidsr�d, Knut Holtan S�rensen

 

Fra Universitetet i Troms�:

Gerd Bj�rhovde, Einar Niemi, Bente Tr�en

 

Fra Norges landsbruksh�gskole:

Ingolf F. Nes, Brit Salbu

 

 

 

Dette oppropet st�ttes av Forskerforbundet v/ leder Kolbj�rn Hagen, Norsk Tjenestemannslag v/ leder Turid Lilleheie og Flerfaglig FellesOrganisasjon v/ leder Frank Sarnes.

 

 

 

 

Ja, jeg st�tter kravet om at eventuelle planer om � gj�re universitetene til foretak eller s�rlovselskap legges bort.

 

Navn:

Stilling:

Institusjon:

 

 

Frist for � undertegne oppropet er 25. august.