Vedtekter for Universitetspensjonistenes borettslag

pr. mai 2003

[Tilbake til hjemmesiden]

1. Lagets navn (firma)
Borettslagets navn skal være Universitetspensjonistenes borettslag (UB)

2. Lagets formål
UB har som formål å forvalte lagets eiendom på Kringsjå i Oslo kommune.

3. Den kommune hvor laget skal ha sitt forretningskontor
Laget har sitt forretningskontor i Oslo.

4. Andelens størrelse
Andelene skal være på kr 100 fullt innbetalt og lydende på navn. Bare fysiske personer kan være andelseiere og ingen kan eie mer enn en andel.

5. Betingelser for å være andelseier
For å kunne tegne eller erverve andeler må man enten: a) være pensjonert fra fast stilling fra norsk universitet eller høyskole, Riksarkivet, Statsarkivet og Riksantikvaren, eller b) være ansatt i slik stilling og ha fylt 52 år. Styret kan i spesielle tilfeller dispensere fra punktene a og b.

Andelene kan også tegnes eller erverves sammen med ektefelle og av ektefelle alene. Universitetet kan selv tegne eller erverve andeler, dog ikke utover 40 prosent av andelene. Disse andeler plikter Universitetet å overdra til dem som i henhold til denne paragrafs første ledd, punktene a og b, kan være andelseiere.

Rett og plikt til å leie bolig i lagets bygg som er knyttet til Universitetets andeler, kan bare fremleies til studenter, studentektepar og ansatte ved Universitetet.

6. Styrets godkjennelse av erverv av andeler
Den som har ervervet en andel må godkjennes av styret for at ervervet skal bli gyldig overfor laget. Forretningsfører har fullmakt til, på styrets vegne, å godkjenne erverv i kurante saker. Styret skal behandle saker om å nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med lov om borettslag § 13 eller med betingelsene som nevnt i disse vedtekter. Styret kan ellers bare nekte godkjenning når det er saklig grunn til det.

Godkjenning kan - utenom de i annet ledd nevnte tilfelle - ikke nektes når:
a) andelen er ervervet av den tidligere andelseiers ektefelle eller andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp eller nedstigende linje, søsken, adoptivbarn eller andre som faktisk står i adoptivbarns stilling, eller av noen som andelseieren i minst to år har hatt felles husstand med eller hadde felles husstand med da han eller hun døde, eller av noen i andelseierens husstand som andelseieren har, har hat eller venter barn med.
b) overdragelsen er et nødvendig ledd i et bytte av boliger, og den tidligere andelseier skal ta i varig bruk som bolig den bolig han eller hun får ved byttet.

Nekter styret å godkjenne erververen som andelseier, skal det gi ham eller henne og overdrageren skriftlig melding om dette innen 30 dager etter at det mottok søknaden om godkjenning. I meldingen skal gis opplysning om grunnen til avslaget og om at dette er endelig dersom søksmål ikke blir reist innen 30 dager etter at meldingen er mottatt. Har styret ikke innen fristen gitt melding med opplysninger som nevnt i fjerde ledd, er erververen å anse som godkjent.

Godkjenning kan trekkes tilbake innen ett år dersom opplysninger av betydning for godkjenningen er uriktige eller holdt tilbake, og erververen har eller burde hatt kjennskap til dette. Når en andel skifter eier, skal den nye eier gi melding herom til laget, selv om styrets godkjenning ikke er nødvendig.

7. Fremleie
Andelseiere som har flyttet inn i og vedvarende bor i den leilighet som er knyttet til andelen har, når han/hun selv for en tid ikke har behov for å bruke leiligheten, adgang til å fremleie den for et tidsrom av inntil 1 år. Styret kan samtykke i ytterligere forlengelse av fremleiekontrakten når særlige grunner foreligger. Fremleietaker skal godkjennes av styret.

8. Styre
Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en leder og to andre medlemmer, med like mange varamedlemmer. Funksjonstiden for styremedlemmer er to år, dog slik at ett av medlemmene trer ut etter første driftsår. Gjenvalg kan finne sted. Universitetet oppnevner ett styremedlem med varamedlem. Forretningsføreren kan ikke være styremedlem. Generalforsamlingen velger styret. Lederen velges ved særskilt valg.

9. Styremøter
Styremøte skal holdes så ofte som ledelsen og kontrollen av lagets anliggender tilsier det.

Styremøte sammenkalles av lederen. Krever et styremedlem eller forretningsføreren at det skal holdes styremøte, skal lederen uten opphold etterkomme kravet. Styremøte ledes av lederen. Er han eller hun ikke til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, velger styret en møteleder. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av medlemmene er til stede.

Styret treffer sine beslutninger med alminnelig flertall blant de møtende. De som stemmer for beslutningen må likevel alltid utgjøre mer enn en tredjedel av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Er det stemmelikhet ved valg av møteleder, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Denne skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmer.

10. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av regnskapsåret.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Likeså skal generalforsamlingen innkalles når revisor eller minst en tiendedel, dog minst tre, av andelseierne skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen innkalles av styret.

Innkallingen skjer med et varsel på minst 8, høyst 20 dager. Ekstraordinær generalforsamling kan likevel om det er nødvendig, innkalles med kortere frist som dog skal være minst tre dager. Innkallingen skjer på den måte vedtektene bestemmer.

Generalforsamlingen kan ikke treffe beslutning om ande saker enn dem som er bestemt angitt i innkallingen. Dog kan det besluttes innkalt ny generalforsamling til avgjørelse av forslag som er fremsatt i møtet. Videre kan den ordinære generalforsamling uten hinder av bestemmelsen i første punktum:
1. behandle årsberetning fra styret
2. behandle årsregnskapet og i denne sammenheng spørsmål om anvendelse av overskudd eller dekning av tap, og om å beslutte ekstraordinær gransking, overskudd eller dekning av tap, og om å beslutte ekstraordinær gransking,
3. foreta valg av tillitsvalgte som skal velges av generalforsamlingen på bestemt tid og som ikke skal tre i stedet for noen som har frasagt seg vervet før tiden

Saker som en andelseier ønsker behandlet av den ordinære generalforsamling, skal nevnes i innkallingen når det fremsettes krav om det senest tre uker før generalforsamlingen.

I generalforsamlingen har hver andelseier en stemme uansett antall andeler. Hvor flere eier en andel i fellesskap, skal disse likevel bare ha en stemme til sammen. Andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier. Hvor flere eier én andel i fellesskap som nevnt i første ledd annet punktum, skal likevel én fullmektig kunne møte på vegne av disse.

Med de unntak som følger av loven eller vedtektene, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Har han eller hun ikke stemt, eller det gjelder valg, avgjøres saken ved loddtrekning.

Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som treffes av generalforsamlingen. Protokollen underskrives av møteleder og av minst to av de tilstedeværende andelseiere valgt av generalforsamlingen. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for andelseierne.

11. Årsregnskap og årsberetning
Styret skal sørge for registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger og utarbeidelse av årsregnskap og årsberetning i samsvar med regler gitt i eller i medhold av regnskapsloven. Årsregnskap og årsberetning skal være utarbeidet innen fire måneder etter regnskapsårets avslutning.

Første regnskapsår etter lagets stiftelse kan ikke være lengre enn kalenderåret.

Er ikke annet bestemt i vedtektene, skal kalenderåret være regnskapsår.

12. Vedtektene
Endring i vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de angitte stemmer.

13. Lov om borettslag av 04.02.60
Lov om borettslag gjelder med mindre de foreliggende vedtekter med hjemmel i loven har fastsatt spesielle bestemmelser:


[Hjemmesiden vår] [Foreningsoversikten ved UiO]

Opprettet 27.5.2003