ORDENSREGLER for Minister Ditleffs vei 20, UNIVERSITETSPENSJONISTENES BORETTSLAG

av 24. mai 1989 med endringer av 13. august 2003, juni 2004, april 2005, våren 2007, 11.05.2010.

 

1) Alle er forpliktet til å gjøre seg kjent med og rette seg etter de vedtekter, instrukser og ordensregler som til enhver tid gjelder for bygningen. Blir ikke ordensreglene respektert, vil forholdet kunne påtales overfor styret. Misligholdelse kan føre til oppsigelse av leieforholdet.

 

2)  Ro i og utenfor huset

 

Det legges vekt på at bomiljøet i huset skal være så stille og trivelig som mulig. Det er  lytt i huset, derfor må vi unngå høylydt støy fra for eksempel musikkinstrumenter, radio og TV, fra klaprende fottøy, skyving av  møbler over gulvene. På søn-og helligdager og i ettermiddagstimene mellom 16.00 og 18.00 skal det ikke bankes og bores. Det samme gjelder tiden etter klokka 22.00 og fram til klokka 08.00.

 

Det skal være ro i huset etter kl. 23.00, i helger og høytider etter kl. 24.00. Ved oppusssing av leilighetene skal man gjøre de øvrige leieboerne oppmerksom på, ved oppslag med skriftlig informasjon, i heisen og på tavlen, når dette vil foregå.

 

Større renoveringsprosjekter skal legges frem for styret.

 

3) Ytterdøren

 

Ytterdøren skal alltid holdes stengt. Kontrollér at den går i lås. Det må utvises forsiktighet med å slippe ukjente inn via dørcallingen.

 

4) Vinduer og verandaer

 

Det er ikke tillatt å riste, banke eller henge klær, tepper eller sengetøy ut av vinduer eller verandaer. Det kan ikke settes opp synlige klessnorer på verandaene. Grilling er ikke tillatt på verandaene. De som åpner vinduer i gangen eller fellesrom, må passe på at de blir lukket. Gangvinduet i 2. etasje skal alltid være lukket.

 

5) Korridorer og ganger

 

Korridorene skal alltid holdes ryddige. Det må ikke plasseres sykler, ski, barnevogner og lignende der. Dette gjelder også utenfor bodene i underetasje og kjeller. Av hensyn til vaskingen skal det ikke ligge dørmatter i korridorene.

Ifølge pålegg fra Brannvesenet skal dørene mellom korridorene og trappeoppgangen holdes lukket om natten.

 

6)  Heisen

 

Heisen tar maksimun 8 personer (640 kg) og må ikke overbelastes ved inn- og utflytting.


 

7) 9. etasje. Gjeste- og selskapsrom, trimrom for andelseiere som selv bor i sine leiligheter.

 

Gjesterommet kan leies for overnatting for slektninger og nære venner. Rommet kan leies for inntil seks netter, og leien er kr. 50 pr. natt pr. seng. Dynetrekk, laken og putevar holdes av den som leier rommet. Gjesterommet etterlates ryddig og rengjort. Rommet bestilles hos tilsynshavende.

 

Selskapsrommet kan brukes til privat selskapelighet. Regler for bruken finnes på oppslag på kjøkkenet. Rommet bestilles hos tilsynshavende

 

 8) Vaskekjelleren

 

Vaskerommet skal bare brukes i den tiden som er reservert. Reserveringen skjer ved at leilighetsnummer noteres på tavlen på veggen. Hver beboer (leilighet) kan reservere 2 vaskeperioder på 1.5 time pr. uke. Vaskemaskinene må ikke brukes etter kl. 20.00 og ikke på søndager. Viftene på tørkerommet kan brukes til kl. 21.00, og tøyet etter siste vask (18.30-20.00), kan henge til neste morgen , men hentes før kl. 08.00..

 

9) Sykler

 

Syklene parkeres i sykkelskuret på vestsiden av huset. Den samme nøkkelen som går til fellesarealene, altså K2-nøkkelen, brukes til hengelåsen.

Det er ikke tillatt å låse sykkelen til gjerdet utenfor hovedinngangen.

 

10) Bodene

 

Bodene i underetasje og kjeller er forsynt med leilighetsnummer. De skal holdes    rene, og det må ikke oppbevares noe der som kan bederves. De må vaskes ved fraflytting.

 

11) Søppel og avfall

 

Alt avfall skal pakkes forsvarlig inn og legges i kassene i søppelhuset. Pappemballasje skal flatklemmes og buntes. Søppelhuset skal alltid være låst. Aviser og papir legges i containerne som står utenfor.

 

12) Dyrehold

 

Dyrehold er ikke tillatt i borettslaget.

 

13) Brannlukene på verandaene

 

Brannlukene må til enhver tid kunne åpnes. Pass på at de ikke fryser igjen om vinteren, Hold snøen vekk og legg et trestykke mellom lemmen og karmen.

 

For øvrig vises det til vedtekter, husleiekontrakt og oppslag.