Statutter for Universum Panton (19.11.19)

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er Universum Panton. Den ble stiftet ved foreningens første generalforsamling 19.11.19.

§2 Formål

Universum Pantons formål er å skape et miljø for stjerneobservasjoner og annen verdensrom-relatert virksomhet blant studenter ved Universitetet i Oslo (UiO). Vi tar også sikte til å finne romvesener.

§3 Organisasjonsform

Universum Panton er en frivillig studentorganisasjon ved Universitetet i Oslo og ble stiftet 19.11.19. Universum Panton er politisk og religiøst uavhengig.

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre.

§4 Medlemmer

Et medlemskap varer ett år fra inngått medlemskaps dato, og koster ingenting. Minimum 75% av foreningens medlemmer må være nåværende studenter ved et SiO-registrert lærested eller tidligere studenter ved Universitetet i Oslo. Utover dette er foreningen åpen for andre interesserte.

For å kunne kalle seg et medlem av foreningen må man møte opp på et arrangement i regi av foreningen og registrere seg i foreningens medlemsregister. Dette registeret blir kontrollert av lederen med jevne mellomrom, viser det frafall på mer enn 75% på alle arrangement i løpet av et semester vil medlemsstatusen ikke opprettholdes påtrappende semester.

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på generalforsamlingen, de har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av generalforsamlingen. Alle verv er ulønnede og er en forpliktelse på et år.

Ved frafall under verv perioden har styret plikt til å velge et midlertidig medlem som kan fylle posisjonen til den frafalne fram til neste generalforsamling.

§6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste organ.

Generalforsamlingen skal holdes minimum en gang i året og innen utgangen av november i høstsemesteret.

Generalforsamling fatter vedtak ved simpelt flertall. Ingen medlemmer har mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Står stemmetallet likt, teller leders stemme dobbelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles hvis minimum 1/3 av medlemmene krever det eller styret finner det nødvendig.

Innkalling til generalforsamling skal være medlemmene i hende minimum to uker før generalforsamlingen. Sakspapirer skal være tilgjengelige for medlemmene minimum en uke før generalforsamlingen.

Vedtektsendringer som skal stemmes over på generalforsamlingen må være styret i hende minimum en uke før generalforsamlingen og vedtektsendringer kan bare skje når 2/3 av medlemmene stemmer for endringen.

§7 Generalforsamlingens oppgaver

Generalforsamlingen skal

 • behandle styrets/leders beretning

 • behandle regnskap fra forrige år

 • behandle budsjett for kommende år

 • behandle innkomne forslag

 • velge styremedlemmer

 • det skal leses opp fra den utvalgte observasjonslogg

§8 Valg

Det velges nytt styre på generalforsamling. Hvert styremedlem velges for én periode av gangen og kan maksimalt sitte tre perioder, med unntak om man allerede har innehatt styreverv i foreningen når man stiller til leder.

En valgperiode strekker seg fra generalforsamling til generalforsamling påfølgende år. Frist for å holde generalforsamling er 15. september.

Alle valg ved generalforsamling foretas ved skriftlig votering, dersom det ikke fremsettes forslag om annet. Hvis ingen oppnår minst halvparten av stemmene, skal en ny avstemning avholdes mellom de to kandidatene som fikk flest stemmer i første runde.

Dersom et verv ikke blir fylt under generalforsamlingen kan styret gis makt til å supplere seg selv.

§9 Styret

Universum Panton består av et styre på minimum fem personer. Minimum 50% av styrets medlemmer må være semesterregistrert ved UiO. Alle styreverv i Universum Panton er ulønnet.

Foreningens styre består av følgende roller:

 • Leder - (Master of Observation)

  • Innkaller og leder styremøter. Har ansvar for kommunikasjonen med eksterne parter, samarbeidspartnere, fakultetsstyret og leverandører. Har signaturrett. Det er leders overordnede ansvar å sørge for at alle personer i styret jobber etter foreningens formål og deres konkrete stillingsbeskrivelser, samt ivaretar foreningens gode rykte

 • Nestleder/PR-ansvarlig - (Master’s apprentice)

  • Leders stedfortreder. Referent ved styremøter. Ansvar for innkalling og gjennomføring av generalforsamling. Har hovedansvaret for foreningens oppgaver relatert til å nå ut til og rekruttere studenter.

 • Økonomiansvarlig - (Atavistic investor)

  • Ansvarlig for sunn økonomisk drift av foreningen. Legge frem budsjetter og regnskap ved hver generalforsamling. Ansvar for bilagsføring og foreningens konto. Økonomiansvarlig har ansvar for oppfølging av alle økonomiske saker og plikter å informere styret fortløpende om økonomibruken.

 • Leder av meteorologi-gruppa - (Zeus)

  • Har ansvaret for foreningens værgruppe og dets funksjoner

 • Materialansvarlig - (Telescope supervisor)

  • Har ansvaret for foreningens fysiske eiendeler og hvor disse oppbevares. Bistår økonomiansvarlig ved innkjøp av nytt utstyr.

Styret i Universum Panton er beslutningsdyktige når 2/3 av styremedlemmene er til stede. Saker i styret vedtas med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§10 Øvrige aktiviteter

Andre aktiviteter foreningen skal utføre i tillegg til generalforsamlingen er,

 • Observasjonskvelder, om været tillater, helst 4 ganger i semesteret

 • Jevnlige møte for å diskutere aktuelle rom-relaterte tema og annet, helst ikke sjeldnere enn 2 ganger i måneden

 • Observatorieturer, utflukt til et observatorium, bør arrangeres minst en gang i året

§11 Signaturrett

Styrets leder, eller nestleder i dens fravær, eller den styrets leder bemyndiger, har signaturrett på vegne av foreningen ved avtaler med eksterne parter som binder foreningen på noen som helst måte.

§12 Økonomi

Foreningens midler skal kun brukes i henhold til foreningens formål.

Der skal alltid foreligge budsjett og regnskap for foreningens midler, med tilhørende bilag. Budsjett og regnskap gjennomgås og godkjennes på generalforsamling.

Utbetalinger skal alltid godkjennes av leder – eller leders stedfortreder – i tillegg til økonomiansvarlig.

Ved stemming over økonomiske investeringer trengs det et 2/3 flertall i styret.

§13 Oppløsning

Foreningen kan oppløses ved at 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene på generalforsamlingen stemmer for oppløsning. Sak om oppløsning må være meldt inn til ordinære saksfrister i forkant av generalforsamlingen. Ved opphør vil foreningens midler og eiendeler bli gitt til en annen lignende organisasjon, som generalforsamlingen bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Publisert 2. feb. 2020 18:09 - Sist endret 2. feb. 2020 18:09