Etikk

Teknas etiske retningslinjer består av:

 • Generelle retningslinjer for Teknas medlemmer
 • Utfyllende retningslinjer for medlemmer som er tillitsvalgte
 • Utfyllende retningslinjer for medlemmer som er ledere

Generelle retningslinjer for Teknas medlemmer

I vårt samfunn har vi mange rettsregler som lovfester etiske verdier og normer. Vi må alle forholde oss til disse. Bestemmelser blant annet om korrupsjon i straffeloven, varsling i arbeidsmiljøloven og miljøkriminalitet i forurensningsloven setter grenser for hva som er gjeldende rett til enhver tid. Disse etiske retningslinjene gir utfyllende veiledning til Teknas medlemmer og tar også opp forhold som ikke er behandlet i lover og forskrifter. Medlemmer av Tekna bør følge retningslinjene.

Samspillet mellom teknologi og samfunn

Teknologisk utvikling påvirker samfunnet. Dette stiller særlige krav til medlemmer av Tekna:

 • Respekter mennesker som individer i alt du gjør og vern om deres integritet.
 • Øk din kunnskap og bevissthet om hvordan teknologi vil kunne påvirke individer, samfunn og miljø nå og i fremtiden.
 • La din egen kunnskap komme fellesskapet til gode.

Bry deg om samfunnet

 • Ta del i samfunnsdebatten om den betydning naturvitenskap og teknologi har for utviklingen, og analyser også den usikkerheten som er knyttet til konsekvensene av denne utviklingen.
 • Informer kolleger og ledere om den usikkerhet og risiko som foreligger, slik at flere sammen kan vurdere forholdene.
 • Legg vekt på effektiv bruk av ressurser, og forebygg skadelig miljøpåvirkning ved anvendelse av teknologi. 
 • Gi råd og anbefal løsninger som tar hensyn til mennesker, miljø og materielle verdier
 • Vis respekt for tradisjoner og kulturelle verdier.
 • Gjør bruk av retten til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten du arbeider i. Sørg for at det er saklig grunnlag for kritikken. Før varsling skjer, bør du om mulig ha forsøkt å ta forholdet opp internt. Dersom du er usikker, søk råd hos tillitsvalgte eller Tekna sentralt.
 • Du er både fagperson og samfunnsborger. Vær rettskaffen og redelig. Si ifra om uetiske forhold i samfunnet, og vis respekt for andres meninger.

Vær en god kollega

 • Bidra til et godt arbeidsmiljø, og til konfliktløsning på arbeidsplassen.
 • Bidra til at alle kolleger får den samme mulighet til faglig og menneskelig utvikling.
 • Beskytt kollegers og medarbeideres anseelse mot uberettiget kritikk, ondskapsfull omtale og falske beskyldninger.
 • Respekter andres eiendomsrett til ideer og oppfinnelser, og medvirk til at den som har utført et arbeid, også får æren for dette.
 • Utvis aktsomhet før stilling eller oppdrag overtas etter andre, spesielt skal du ikke overta arbeid etter kolleger i arbeidskonflikt.
 • Vær en god yrkesutøver
 • Ta ikke på deg arbeid eller oppdrag som krever kompetanse du selv ikke innehar eller har adgang til.
 • Ivareta arbeidsgivers, oppdragsgivers og andre samarbeidspartneres interesser, så langt de ikke strider mot allmenngyldige etiske prinsipper.
 • Ikke villed kunder med fordreide eller usanne påstander. Feil og mangler må ikke holdes skjult for kunder eller marked.
 • Ikke konkurrer illojalt.
 • Som rådgiver må du søke å gi nøytrale, objektive og balanserte råd, uavhengig av egne og andres interesser.
 • Som tilsynspersonell må du ikke misbruke de fullmakter lovgiver har gitt.
 • Som tilsynspersonell skal du ikke la deg påvirke av frykt eller favorisering overfor den du utøver tilsyn med.
 • Bruk ikke din stilling til å skaffe deg selv eller andre uberettigede fordeler
 • Klargjør forhold som kan påvirke egen habilitet, og sørg for at forholdene blir kjent for dem det kan ha betydning for.
 • Ta ikke i mot eller tilby gaver eller lignende som er egnet til å påvirke beslutninger hos deg eller andre.
 • Respekter etiske retningslinjer og policy hos offentlige og private virksomheter du samhandler med.

Utfyllende retningslinjer for medlemmer som er tillitsvalgte

 • En tillitsvalgt har et ansvar for å arbeide sammen med ledelsen for at uetiske forhold kommer frem, herunder å arbeide for en åpenhetskultur på arbeidsplassene hvor det er akseptert å varsle om kritikkverdige forhold.
 • En tillitsvalgt skal støtte medlemmer som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold på en forsvarlig måte, gi råd om hvordan varsleren bør gå frem, og jobbe for at vedkommende ikke blir utsatt for sanksjoner som følge av varslingen.
 • En tillitsvalgt skal også ta vare på rettsikkerheten til den det varsles om, dersom vedkommende er medlem av foreningen. Den tillitsvalgte bør søke råd og eventuell bistand fra Teknas sekretariat i slike saker.
 • En tillitsvalgt skal opptre med respekt overfor det enkelte medlem og respektere den enkeltes integritet.
 • En tillitsvalgt skal ikke bruke sin stilling for å skaffe seg selv eller andre uberettigede fordeler.

Ufyllende retningslinjer for medlemmer som er ledere

 • En leder må ikke berike seg selv på bekostning av virksomheten, eierne eller medarbeiderne.
 • En leder skal forvalte de materielle og menneskelige ressurser lederen har ansvaret for på en forsvarlig og god måte.
 • Lederen må påse at virksomheten har som mål å produsere varer og tjenester som ikke medfører skade på helse, miljø eller materielle ressurser.
 • En leder må gjennom ord, handlinger og lederstil ta ansvar for å bidra til felles forståelse av etisk kultur i virksomheten.
 • En leder må bidra til at det er en åpen kultur for å ta opp etiske problemstillinger i virksomheten.
 • En leder/arbeidsgiver skal legge forholdene til rette for varsling på arbeidsplassen.
 • Varsling fra en medarbeider om kritikkverdige forhold skal tas på alvor. En medarbeider som har varslet på forsvarlig måte skal ikke utsettes for gjengjeldelse av noe slag som reaksjon på ytringen.

Kilde: www.tekna.no

Publisert 9. mars 2010 09:51 - Sist endret 23. nov. 2017 20:16