Lover og forskrifter

Arbeidsmiljøloven
Loven omhandler regler om krav  til et fysisk og psykisk trygt arbeidsmiljø, permisjoner, arbeidstid, stillingsvern med mer. 
Arbeidsmiljøloven

Lov om statens tjenestemenn
Loven er en særlov om tilsetting og opphør av ansettelsesforhold (stillingsvern) med mer innenfor statlig virksomhet. 
Lov om statens tjenestemenn 

Forvaltningsloven
Loven omhandler regler om saksbehandlingen i offentlig virksomhet bla av betydning for  inngåelse og opphør av arbeidsforhold.
Forvaltningsloven

Lov om arbeidstvister
Loven regulerer forholdet mellom partene i tariffavtaler bla inngåelse av avtaler, meklingsmannens myndighet,  retten til streik og adgangen til å bringe et forhold inn for Arbeidsretten. Gjelder privat og kommunal virksomhet.
Lov om arbeidstvister

Lov om offentlige tjenestetvister
Tilsvarende som lov om arbeidstvister, men gjelder kun innenfor statlig virksomhet.
Lov om offentlige tjenestetvister

Offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven)
Loven gir offentligheten innsyn i forvaltningens virksomhet.
Offentlighet i forvaltningen

Forskrift om partsoffentlighet
Forskrift som regulerer offentlighetsloven nærmere vedrørende den rett søkere til stillinger har til utvidet innsyn i opplysninger om tilsettingssaker. 
Forskrift om partsoffentlighet
 
Lov om ferie
Loven regulerer spørsmål om rett til ferie og rett til opptjening og utbetaling av feriepenger.
Lov om ferie

Lov om likestilling mellom kjønnene
Loven skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling. Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling.
Lov om likestilling mellom kjønnene

 Kilde: http://www.tekna.no

Publisert 10. mars 2010 10:28 - Sist endret 23. nov. 2017 19:44