Nyhetsbrev fra Stipendiatrådet - november 2014

Allmøtet den 29. oktober var en suksess, og vi takker alle som deltok og kom med innspill til våre gode debatter. Særlig vil vi også takke de som ble valgt til å sitte i Stipendiatrådet neste år.

Les videre for mer informasjon om Stipendiatrådets sammensetning i 2015, temaene som ble tatt opp på allmøtet, og arbeidsgruppen som er nedsatt for å se på opptakskriteriene til PhD-programmet.

Et nytt Stipendiatråde er valgt
Neste års Stipendiatråd ble valgt på vårt allmøte onsdag 29. oktober. Medlemmene i Stipendiatrådet 2015 er:

 • Daniel Arnesson (NIFS)
 • Anders Narvestad (IOR)
 • Olaf Halvorsen Rønning (IKRS)
 • Johann Ruben Leiss (IFP)
 • Sofie Høgestøl (SMR)

Det nye stipendiatrådet er valgt for en periode på ett år, og tiltrer ved årsskiftet. Vi takker de nye medlemmene for at de valgte å ta på seg disse viktige vervene. Dessuten vil vi takke alle som deltok på allmøtet og kom med nyttige innspill til Stipendiatrådet arbeid.

Temaer som ble tatt opp under allmøtet
Debattene under våre allmøter bidrar til å styre arbeidet til Stipendiatrådet. En hel del temaer ble også debattert under allmøtet den 29. oktober, herunder følgende:

 • A-seminarer
  • Hva bør være formålet med disse seminarene? Hvordan burde A-seminarer struktureres og hvor dypt burde de gå inn i tematikken, skal de være mer generelle? Slike spørsmål bør diskuteres mellom stipendiatene og ledelsen/kursansvarlige.
  • Muligheten for at vi skal kunne ta seminarer fra andre fakulteter ble også diskutert. Det ser ut til å være et ønske fra stipendiatene at det åpnes mer opp for dette også under A-delen av doktorgradsprogrammet.
  • Det var ønsker om at man også burde ha kurs i generiske ferdigheter, slik som presentasjonsteknikk, skrivetekniske ferdigheter, bruk av verktøy for å systematiserer kilder og lage referanser, osv.
    
 • Velkomstinformasjon for nye stipendiater
  • Generell enighet om at oppstartsrutinene burde være bedre.
  • Ønske om et hefte eller lignende som ble delt ut til nye stipendiater med all sentral "oppstartsinformasjon" - både når det gjelder selve doktorgradsprogrammet og mer generelt hvordan det er å være ansatt ved Det juridiske fakultet. Dette vil være særlig nyttig for stipendiater som ikke kjenner fakultet fra tidligere.

Stipendiatrådet har notert seg tilbakemeldingene, og ønsker å jobbe videre med disse problemstillingene fremover. Takk til alle som bidro til diskusjonene.

Arbeidsgruppe nedsatt for å se på opptakskriteriene til PhD-programmet
Det er nå satt ned en arbeidsgruppe under PFF som skal vurdere opptakskriteriene til PhD-programmet i rettsvitenskap. Særlig er det forventet at arbeidsgruppen vil ta standpunkt til om karaktergrensen for opptak på PhD-programmet skal senkes, siden statistikken viser at det de siste 15-20 årene har vært en markant deflasjon i snittkarakterene.

Per i dag fremgår det av fakultets "Rutinebeskrivelse for opptak på ph.d.- programmet" at karaktergrensen for opptak på PhD-programmet er høy, og at "Normalt bør hoveddelen av karakterene på grunnutdanningen være A. Masteroppgaven bør også være i øverste sjikt". Se https://www.jus.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/soknad/opptaksrutine.html

Avslutningsvis...
... ønsker vi å minne dere på at vi gjerne vil høre deres meninger om sakene vi jobber med, og få tips om hvilke temaer vi bør sette på agendaen. Vi er åpne for tilbakemeldinger til enhver tid! Bare grip tak i en av oss eller send oss en e-post på stip-rad@jus.uio.no.
For mer informasjon om vårt arbeid, se våre møtereferater. De er tilgjengelige på våre nettsider: http://foreninger.uio.no/stipendiatradet/moetereferater/

Publisert 4. des. 2014 11:11 - Sist endret 4. des. 2014 11:16