Nyhetsbrev fra Stipendiatrådet - Mai 2014

Takk for oppmøtet på vårt arrangement onsdagen som var, hvor vi ikke bare hygget oss med god mat og et inspirerende foredrag av Anine Kierulf, men også hadde viktige diskusjoner. En av lærdommene fra disse diskusjonene er at stipendiatene ønsker informasjon fra Stipendiatrådet om sakene vi jobber med når de fortsatt er i støpeskjeen.

Med andre ord: mer informasjon på et tidligere tidspunkt, og fortrinnsvis levert per e-post. Dette nyhetsbrevet, som også er sendt per e-post, er et forsøk på å imøtekomme disse ønskene.

Vi trenger et nytt medlem i Stipendiatrådet:
Siden Caroline skal ut i mammapermisjon trenger Stipendiatrådet et nytt medlem. Det nye medlemmet vil ta over hennes oppgaver, som er å være kasserer og ansvarlig for sosiale aktiviteter. Internasjonale stipendiater oppfordres særlig til å bli med!

Hvis du er interessert i å bli medlem av Stipendiatrådet, ikke nøl med å kontakte oss på stip-rad@jus.uio.no.

Temaer som Stipendiatrådet har jobbet med denne våren:
Det er tre PhD-relevante saker som særlig har blitt diskutert i fakultets styrer og utvalg de siste par månedene. Disse er (en sak gjengitt kun på engelsk, da den direkte kun angår utenlandske PhD-stipendiater):

Incoming foreign PhD students and contract length (3 years vs. 4 years):
From our understanding, the intention of the Faculty going forward is that foreigners will increasingly be offered 4-year contracts, according to their competence/experience with regard to teaching relevant subjects to Norwegian law students -- and the availability of respective courses. What exactly this will entail in practice is still somewhat unclear. All that seems to be decided is that foreign PhD fellows will not automatically be excluded from getting 4 year contracts.

The PhD Council will continue to push for more teaching opportunities for foreign PhD fellows. This is of course a difficult struggle, and we welcome suggestions as to how we can practically achieve this goal.

Midtveisevaluering: nye regler som skal tre i kraft 1. januar 2015:
I kjølvannet av møtet mellom alle stipendiatene og fakultetet sist høst har det vært diskusjoner om hvordan ordningen med midtveisevalueringer kunne bli forbedret. Et nytt sett regler for midtveisevalueringen har blitt utarbeidet, og disse trer i kraft 1. januar 2015. Formålene med midtveisevalueringen er i dette arbeidet blitt definert som:

  • Å sikre en jevn gjennomstrømning for stipendiatene og gjøre det mulig å plukke opp problemer underveis.
  • Å få status quo på avhandlingen halvveis gjennom ansettelsesperioden.
  • Kvalitetssikring og mulighet for å sette i verk tiltak hvis nødvendig.

For å oppfylle disse målene søker de nye reglene om midtveisevalueringene å "avformalisere" prosedyren. Kandidaten skal ikke lenger forberede et særskilt dokument for presentasjon under midtveisevalueringen, men heller sende inn alt han eller hun har skrevet så langt. Midtveisevalueringen skal ikke tilføre kandidatene en ekstra arbeidsbyrde. Videre er prosedyren foreslått å bli slik:

  • Åpent seminar: Presentasjon fra kandidaten (30 min), kommentarer fra kommentator(ene) (30-45 min), diskusjon i plenum (30 min).
  • Lukket møte: Lederen for det aktuelle instituttet, veilederen, og kommentator(ene) møtes for å evaluere og diskutere prosjektet. De diskuterer også hvor vidt noen spesielle tiltak burde gjennomføres. Kandidaten kalles så inn for et videre lukket møte.

Vi fikk tilbakemelding fra dere om at planen for hvordan første halvdel av det lukkede møtet vil foregå, hvor tanken er at stipendiaten ikke skal delta, er problematisk. Stipendiatrådet vil ta opp disse bekymringene i de relevante fora (primært PFF) med det formål å få endret disse prosedyrene slik at stipendiatene kan delta på hele det lukkede møtet.

Godkjenning av B-seminarer:
PFF har diskutert et forslag sendt inn av Stipendiatrådet om å gi raskere tilbakemelding om deltagelse på seminarer (særlig del B av PhD-programmets programplan). Administrasjonen er overbelastet og kan per i dag ikke prioritere å svare innen rimelig tid til hver enkelt forespørsel om godkjenning.

PFF foreslår å løse dette problemet ved å gi veileder adgang til å formelt godkjenne deltagelsen på B-seminarer, og at dette deretter kun registreres i StudWeb av administrasjonen. Fakultetet synes å være positive til løsningen, men ønsker tid til å få det formelle rundt dette på plass.

Nye temaer som ble diskutert under allmøtet:
Under allmøtedelen av vårt arrangement ble et par nye saker tatt opp. Disse vil bli en del av Stipendiatrådets agenda fremover. (En sak gjengitt kun på engelsk, da den direkte kun angår utenlandske PhD-stipendiater).

Solutions for present foreign PhD fellows without teaching opportunities:
We take note of the issue of PhD fellows that are already on 3 year contracts without being given even the opportunity to discuss their capacity for teaching during the employment process. This is an issue the PhD Council should pursue, both through the representatives in PFF (the Council for the PhD program) and the recently re-constituted LiMU (the Equality and Diversity Committee). We welcome any suggestions from you as to exactly how you would wish to see this issue resolved.

Obligatoriske PhD-seminarer
Det var noe diskusjon angående innholdet, formålet, og gjennomføringen av A-seminarene. Disse seminarene er obligatoriske for alle stipendiater og er en del av PhD-programmet. Selv om det var noe sprikende meninger om disse seminarene, synes det å være såpass stor bekymring og frustrasjon knyttet til disse seminarene blant stipendiatene til at Stipendiatrådet burde sette dette temaet på sin agenda. Visstnok skal A-seminarene snart evalueres (noe som skjer hvert 2. år). Vi vil følge med på evalueringen og jobbe for at den gjennomføres på en skikkelig måte.

Avslutningsvis...
... vil vi takke alle for de nyttige tilbakemeldingene vi fikk forrige onsdag, samtidig som vi understreker at vi selvfølgelig er åpne for tilbakemeldinger til enhver tid. Bare grip tak i en av oss eller send oss en e-post på stip-rad@jus.uio.no.

For mer informasjon om vårt arbeid, se våre møtereferater. De er tilgjengelige på våre nettsider: http://foreninger.uio.no/stipendiatradet/moetereferater/ Møtereferatet fra vårt møte i mai er dessuten vedlagt denne e-posten.


Med vennlig hilsen
Stipendiatrådet ved Det juridiske fakultet

Publisert 20. mai 2014 13:34 - Sist endret 20. mai 2014 13:36