Vedtekter

Vedtekter for Studentenes Elektronikkforening

Ajour Høst 2018

 

 • §1 Foreningens navn er Studentenes Elektronikkforening.
 • §2 Studentenes Elektronikkforenings formål er:
  • §2.1 Å fremme et godt studiemiljø blant ‘Elektronikk og datateknologi’ - og ‘Elektronikk, informatikk og teknologi’- studentene på alle årstrinn, men også andre elektronikkinteresserte.
  • §2.2 Disponere foreningens kjellerrom fornuftig slik at det kan brukes både i faglige og sosiale sammenhenger.
 • §3 Som medlemmer av Studentenes Elektronikkforening regnes alle som har betalt semesterkontigenten eller på annen måte har overbevist styret om å bli tatt opp som medlem.
 • §4 Generalforsamling er foreningens høyeste organ og holdes hvert semester, hvorav følgende er gjeldende:
  • §4.1 Generalforsamling inkalles med 14 dagers varsel og dagsorden.
  • §4.2 Eventuelle vedteksendringer offentliggjøres minst 7 dager på forhånd.
  • §4.3 Iløpet av generalforsamlingen skal styrets beretning, regnskap for forrige periode, budsjett for neste periode samt eventuelle andre saker som er satt opp på dagsorden bli behandlet.
  • §4.4 Alle medlemmer har stemmerett og kan stille til valg.
  • §4.5 Generalforsamlingen fatter vedtak ved simpelt flertall.
  • §4.6 Ekstraordinær generalforsamling kan inkalles hvis minst 1 / 4 av medlemmene krever det, eller når styret finner det nødvendig.
 • §5 Styret skal ha minimum fem eller maksimum syv styremedlemmer som velges for ett semester og stillingene i styret er som følger:
  • §5.1 Én leder
  • §5.2 Én arrangementansvarlig
  • §5.3 Én økonomiansvarlig
  • §5.4 Én materialforvalter
  • §5.5 Én teknisk- og faglig-ansvarlig
  • §5.6 To styremedlemmer
 • §6 Styret er ansvarlig for å forvalte foreningens midler i henhold til foreningens formål og vedtatte budsjetter.
 • §7 Forslag til vedtekstendringer skal være styret i hende senest 10 dager før Generalforsamling. Endring av vedtektene kan bare skje når minst 2 / 3 av de fremmøtte medlemme stemmer for.
 • §8 Foreningen kan oppløses ved at 2 / 3 av de stemmeberettige medlemmene på to etterfølgende generalforsamlinger stemmer for oppløsning. Ved opphør vil midler og eiendeler forvaltes av en annen egnet studentforening med elektronikkrelatert formål.
 • §9 Det påtroppende styret skal så snart som mulig etter generalforsamling vedta en handlingsplan samt stillingsbeskrivelser til alle styremedlemmene for kommende semester.
 • §10 Hvert styremedlem skal til generalforsamling ha klar semesterberetning som følger mal gitt av styret. Styret plikter til å oppdatere viteboken til hvert semester.
 • §11 De to ekstrastyrevervene skal så langt det lar seg gjøre, tilfalle til de kandidatene med færrest semestre på UiO.
 • §12 Vervet som leder av Studentenes Elektronikkforening, skal så langt det lar seg gjøre tilfalle til:
  • §12.1 En student ved ELDAT-, eller ELITE-programmet ved UiO
  • §12.2 En person med minst ett semesters erfaring innad i styret, uavhengig av verv personen har hatt i styret.
 • §13 Stemmerett ved generalforsamling er forbeholdt medlemmer som tar studiepoeng ved UiO i inneværende semester, med mindre annet er bestemt av styret.
Publisert 18. apr. 2014 19:52 - Sist endret 16. nov. 2018 14:18