Last ned PDF-versjon av lovene her.
 

REALISTFORENINGENS LOVER

Vedtatt 14. april 2021


FORMÅL OG ORGANISASJON

§ 1 TILHØRIGHET

Realistforeningen er fakultetsforening ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

§ 2 FORMÅL

Realistforeningens formål er å samle foreningens medlemmer til å drøfte spørsmål av almenn og faglig art, å øke kameratskapet mellom studentene og styrke miljøet ved fakultetet ved selskapelige samvær, ekskursjoner og andre tiltak.

§ 3 UTBYTTE

Realistforeningen er en ideell organisasjon som ikke betaler ut utbytte. Realistforeningen skal over et lengre tidsperspektiv ikke gå med noe overskudd ut over det som kreves for å opprettholde den driften som Generalforsamlingen ønsker av foreningen. Et eventuelt overskudd går inn i egenkapitalen til foreningen.

§ 4 MEDLEMSKAP

Realistforeningen har tre kategorier medlemmer:

 1. semesterbetalende medlemmer
 2. livsvarige medlemmer
 3. æresmedlemmer

Medlemskontingent for livsvarige medlemmer er 10 ganger ordinær semesterkontingent. Æresmedlemmer utnevnes på generalforsamling med 3/4 flertall. Alle kategorier medlemmer har samme rettigheter.

§ 5 EKSKLUSJON

Hovedstyret avgjør tvilsspørsmål om hvem som er berettiget til medlemsskap. Hovedstyret har anledning til å ekskludere et medlem som forser seg mot foreningens lover, eller viser utillatelig oppførsel på foreningens arrangementer eller øvrige virksomhet.

§ 6 OPPLØSNING

Går en generalforsamling inn for å oppløse foreningen, skal desisjonsutvalget tidligst tre uker og senest fire måneder senere innkalle til ekstraordinær generalforsamling hvor saken skal behandles på nytt. Dersom foreningen oppløses, disponerer generalforsamlingen over foreningens aktiva.

STYRER OG UTVALG

§ 7 STYRER OG UTVALG

Realistforeningen har følgende faste styrer og utvalg:

 1. Hovedstyret (§ 11)
 2. Arrangementstyret (§ 12)
 3. Fagstyret (§ 13)
 4. Blæststyret (§ 14)
 5. Kjellerstyret (§ 15)
 6. Økonomiutvalget (§ 16)
 7. Desisjonsutvalget (§ 17)
 8. Revisjonsutvalget (§ 18)
 9. Vaktgruppa (§ 19)
 10. Husbjørnredaksjonen (§ 20)

§ 8 KOMITEER

 1. Foreningen kan ha en eller flere komiteer til å ta seg av oppgaver som faller utenfor de faste styrer og utvalgs virksomhet.
 2. Komiteer utnevnes og får sitt mandat av en generalforsamling eller Hovedstyret.
 3. En komité har ansvar for å rapportere regnskapsrelevant informasjon til Økonomiutvalget og overholde vedtatte budsjetter.

§ 9 BUDSJETTER

Generalforsamlingen vedtar budsjettrammer alle styrer, utvalg og komiteer skal følge. Detaljerte budsjettforslag skal utarbeides av Realistforeningens styrer, utvalg og komiteer og leveres Hovedstyret innen en måned etter generalforsamlingen. Alle budsjetter skal være i tråd med budsjettrammene og godkjennes av Hovedstyret. Overskridelser av budsjettrammer i de respektive styrer, utvalg og komiteer behandles av Økonomiutvalget.

§ 10 ERFARINGSOVERFØRING

Alle faste styrer og utvalg nevnt i § 7, tillitsvalgte valgt av Generalforsamlingen og innehavere av verv oppnevnt av Hovedstyret iht. § 11 f, har ansvar for å lage og oppdatere erfaringsprotokoller for opplæring av etterfølgende tillitsvalgte, innehavere av verv og funksjonærer tilknyttet styret eller utvalget iht. § 11 g. Alle personer omfattet av første ledd har ansvar for at påtroppende tillitsvalgt eller vervinnehaver får den nødvendige opplæring for å inneha sin stilling. I denne sammenheng skal også disse tekster samt RFs lover gjennomgås.

§ 11 HOVEDSTYRET

 1. Hovedstyret har følgende stemmeberettigede medlemmer: formann, sekretær, arrangementssjef, blæstsjef, fagsjef, kjellermester, regiformann og Økonomiutvalgets leder.
 2. Hovedstyrets stemmeberettigede velges på generalforsamling for ett semester. Unntakene er leder av Økonomiutvalget som velges iht. § 16 a og regiformann som velges på RF-Regi sin generalforsamling. Alle medlemmene velges ved særskilt valg og må ha vært med i minst ett av Realistforeningens styrer og utvalg nevnt i § 7, tilknyttet øvrige grupperinger (§§ 21-23) eller innehatt verv nevnt i § 11 f minst ett semester tidligere.
 3. Sekretæren er formannens stedfortreder og fører referat fra Hovedstyrets møter.
 4. Formann og Økonomiutvalgets leder tegner sammen for foreningen.
 5. Hovedstyrets oppgave er å koordinere langsiktig virksomhet, godkjenne program, vedta budsjetter, utarbeide forslag til budsjettrammer for Generalforsamlingen og representere Realistforeningen utad. Om Realistforeningen mottar økonomisk støtte fra andre aktører, skal Hovedstyret påse at støtten anvendes til det formål støtten er gitt for.
 6. Hovedstyret oppnevner alle verv. Som verv er å regne: skjenkemester, utlånsansvarlig, vaktmester, populærvitenskapelig ansvarlig, bedriftskontakt, donaldsjef, vaktgruppeleder, arrangementsmester, internansvarlig, vevmester, panikkansvarlig, husbjørnredaktør, baffelmester, korsjef, hoveddirigent og kormester. Hovedstyret kan oppnevne andre verv etter behov. Hovedstyret kan avsette innehavere av nevnte verv.
 7. Hovedstyret kan bestemme at andre styrer, utvalg og komiteer selv kan knytte til seg inntil et bestemt antall funksjonærer for å utføre nærmere bestemte oppgaver. Funksjonærer blir regnet som medlemmer av gjeldende styrer og utvalg, dog uten stemmerett. Hovedstyret kan avsette funksjonærer.
 8. Innkalling til Hovedstyremøte med foreløpig dagsorden skal være skriftlig og offentliggjort minst tre dager før møtet, med mindre det er spesielle tungtveiende hensyn. Innkallingen skal offentliggjøres på et lett tilgjengelig sted som Hovedstyret bestemmer. Alle RFs medlemmer kan foreslå saker til dagsorden frem til møtet starter. Hovedstyret vedtar endelig dagsorden etter godkjenning av innkalling, og etter det kan bare et enstemmig Hovedstyre endre dagsorden.
 9. Hovedstyret er vedtaksdyktig når det er korrekt innkalt til møtet og minst 5 av representantene med stemmerett er til stede og saken vedtas med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller formannens stemme dobbelt. Det skal føres møtereferat fra hvert av møtene som godkjennes ved påfølgende hovedstyremøte eller etter at alle tilstedeværende representanter med stemmerett i Hovedstyret har mottatt og godkjent referatet.
 10. Hovedstyret vedtar og vedlikeholder en instruks som spesifiserer arbeidsoppgavene og ansvarsområdene for foreningens styrer, utvalg og verv.

§ 12 ARRANGEMENTSSTYRET

 1. Arrangementsstyret ledes av arrangementssjef, og har følgende andre medlemmer: regiformann, blæstsjef, vaktgruppeleder, arrangementsmestere og kjellermester.
 2. Arrangementsstyret er ansvarlig for planlegging, koordinering og gjennomføring av arrangement av sosial karakter.
 3. Arrangementsstyret skal fremlegge forslag til foreningens sosiale program for Hovedstyret.
 4. Arrangementsstyret har ansvaret for å rapportere regnskapsrelevant informasjon til Økonomiutvalget og overholde vedtatte budsjetter.

§ 13 FAGSTYRET

 1. Fagstyret ledes av fagsjef, og har følgende andre medlemmer: populærvitenskapelig ansvarlig, panikkansvarlig og bedriftskontakt.
 2. Fagstyret har ansvar for foreningens faglige profil og kontakt med næringslivet.
 3. Fagstyret skal fremlegge forslag til foreningens faglige program for Hovedstyret.
 4. Fagstyret har ansvaret for å rapportere regnskapsrelevant informasjon til Økonomiutvalget og overholde vedtatte budsjetter.

§ 14 BLÆSTSTYRET

 1. Blæststyret ledes av blæstsjef, og har følgende andre medlemmer: vevmester og husbjørnredaktør.
 2. Blæststyret har ansvar for formidling av RFs profil utad, markedsføring av foreningens eksterne arrangementer og bidra til rekruttering.
 3. Blæststyret har ansvaret for å rapportere regnskapsrelevant informasjon til Økonomiutvalget og overholde vedtatte budsjetter.

§ 15 KJELLERSTYRET

 1. Kjellerstyret ledes av kjellermester, og har følgende andre medlemmer: kafesjef, utlånsansvarlig, skjenkemestere, vaktmester, baffelmestere og vaktgruppeleder.
 2. Kjellerstyret har ansvaret for den daglige drift av RF-kjelleren. Dette omfatter også utlån og vedlikehold av lokalene.
 3. Kjellerstyret har ansvar for å rapportere regnskapsrelevant informasjon til Økonomiutvalget og overholde vedtatte budsjetter.

§ 16 ØKONOMIUTVALGET

 1. Økonomiutvalget har seks medlemmer. Økonomiutvalgets leder velges hvert høstsemester, og funksjonstiden er to semestre. Det velges to ordinære medlemmer på den ordinære generalforsamling i hvert semester, og funksjonstiden er to semestre. I tillegg sitter forretningsfører for RF-Regi i Økonomiutvalget. Økonomiansvarlig for Biørnegildet regnes som medlem i Økonomiutvalget i de semestrene hvor Biørnegildet har økonomisk aktivitet. Utover de øvrige faste medlemmer og Biørnegildets økonomiansvarlig, kan Generalforsamlingen stemme inn ytterlige to medlemmer for perioder på ett semester.
 2. Økonomiutvalgets medlemmer kan ikke samtidig være medlem av noen andre av de faste styrer og utvalg nevnt i § 7, komiteer nevnt i § 8, RF-Regis styre (§ 22) eller Biørnegildestyret (§ 23), eller inneha verv nevnt i § 11 f. Unntakene er
  1. Økonomiutvalgets leder, som er medlem i Hovedstyret,
  2. forretningsfører for RF-Regi, som er medlem i RF-Regi, og
  3. økonomiansvarlig for Biørnegildet, som er medlem av Biørnegildestyret.
 3. Økonomiutvalget har ansvaret for Realistforeningens regnskap og for å lære opp alle styrer, utvalg, komiteer og innehavere av verv nevnt i § 11 f i økonomistyring. Økonomiutvalget skal også kontrollere at foreningens budsjett blir fulgt. I tilfelle budsjettsprekk, skal det aktuelle styret, det aktuelle utvalget eller den aktuelle komiteen samt Hovedstyret, Revisjonsutvalget og Desisjonsutvalget informeres.
 4. Regnskapet skal være ferdigstilt senest tre uker før generalforsamlingen påfølgende semester. Blir ikke regnskapet godkjent på generalforsamlingen, skal eventuelle feil utbedres før regnskapet legges frem på nytt påfølgende ordinære generalforsamling.
 5. Revisjonsutvalget og ett medlem av Hovedstyret, i tillegg til Økonomiutvalgets leder, har møte-, tale-, og forslagsrett på Økonomiutvalgets møter. Utvalget kan pålegge medlemmer av styrer og komiteer å møte ved behandlingen av bestemte saker.
 6. Økonomiutvalget skal utarbeide forskrifter som kan lette kontrollen med regnskapene.
 7. Økonomiutvalget overtar driften av Realistforeningen inntil nytt Hovedstyre er valgt dersom det sittende ikke kan funksjonere. Ingen utbetalinger, med unntak av utestående fordringer, skal skje før en generalforsamling er avholdt.

§ 17 DESISJONSUTVALGET

 1. Desisjonsutvalget har tre medlemmer: Det velges ett medlem på den ordinære generalforsamlingen i hvert semester, og funksjonstiden er tre semestre.
 2. Valgbare er alle tidligere tillitsvalgte som nevnt i § 24 m, samt tidligere tillitsvalgte som regiformann, forretningsfører for RF-Regi eller gildesjef.
 3. Desisjonsutvalgets medlemmer kan ikke samtidig være medlem av noen andre av de faste styrer og utvalg nevnt i § 7, komiteer nevnt i § 8, RF-Regis styre (§ 22) eller Biørnegildestyret (§ 23), eller inneha verv nevnt i § 11 f.
 4. Desisjonsutvalget har den endelige avgjørelse i tvilsspørsmål om tolkning av lovene. Utvalget kan også fatte vedtak og gi regler i situasjoner hvor lovene måtte vise seg å være utilstrekkelige. Ethvert medlem av Realistforeningen har rett til å innanke for Desisjonsutvalget vedtak hvor det kan være tvil om lovligheten.
 5. Ved mistanke om misligheter kan Desisjonsutvalget suspendere medlemmer av styrer, utvalg og komiteer. Suspensjonen kan omfatte et organ i sin helhet, selv om det ikke foreligger konkret mistanke mot hvert enkelt medlem. I tilfelle suspensjon er foretatt skal Desisjonsutvalget straks sørge for at det blir innkalt til ekstraordinær generalforsamling der mistillitsforslag behandles og nyvalg eventuelt avholdes.
 6. Desisjonsutvalget har ansvar for at Realistforeningens arkiv til enhver tid er i orden.
 7. Desisjonsutvalget har møte- og talerett i alle foreningens organer.
 8. Desisjonsutvalget har ansvar for at lovtekstene oppdateres og er tilgjengelige.

§ 18 REVISJONSUTVALGET

 1. Revisjonsutvalget har tre medlemmer: Det velges ett medlem på den ordinære generalforsamlingen i hvert semester, og funksjonstiden er tre semestre.
 2. Revisjonsutvalgets medlemmer kan ikke samtidig være medlem av noen andre av de faste styrer og utvalg nevnt i § 7 a–h, komiteer nevnt i § 8, RF-Regis styre (§ 22) eller Biørnegildestyret (§ 23), inneha verv nevnt i § 11 f eller ha vært medlem av Økonomiutvalget foregående to semestre.
 3. Revisjonsutvalgets oppgave er å revidere Realistforeningens regnskaper. Minst to av revisjonsutvalgets medlemmer må delta i revideringen av et regnskap.
 4. På Generalforsamlingen skal Revisjonsutvalget legge fram revisjonsberetningen, som kan være skrevet av Revisjonsutvalget selv eller, hvis Hovedstyret finner det nødvendig, en registrert eller statsautorisert revisor. Revisjonsutvalget har ansvar for å opplyse Generalforsamlingen om eventuelle budsjettoverskridelser.

§ 19 VAKTGRUPPA

 1. Vaktgruppa ledes av vaktgruppeleder som utpekes av Hovedstyret etter innstilling fra Vaktgruppa.
 2. Vaktgruppas oppgave er i samråd med Arrangementstyret og Kjellerstyret å stå for vakthold under Realistforeningens arrangementer.
 3. Vaktgruppa har ansvar for Vaktgruppas regnskap og økonomistyring.

§ 20 HUSBJØRNREDAKSJONEN

 1. Husbjørnredaksjonen ledes av husbjørnredaktør.
 2. Husbjørnredaksjonen har ansvar for å utgi avisen Husbjørnen, Ursus Domesticus.
 3. Husbjørnredaksjonen har ansvar for å rapportere regnskapsrelevant informasjon til Økonomiutvalget og overholde vedtatte budsjetter.

§ 21 URSI CANENTES

 1. Ursi Canentes ledes av korstyret, som består av korsjef, kormestere, hoveddirigent og de øvrige styremedlemmer Hovedstyret måtte finne nødvendig.
 2. Korleder og kordirigent har ansvaret for å organisere korøvelser, drive sangopplæring for foreningens medlemmer, og opptre med korsang ved passende anledninger.
 3. Ursi Canentes har ansvar for å rapportere regnskapsrelevant informasjon til Økonomiutvalget og overholde vedtatte budsjetter.

§ 22 RF-REGI

 1. RF-Regi er en undergruppe av Realistforeningen med egne lover, og styres deretter.
 2. Stillingene som regiformann og forretningsfører for RF-Regi fylles av henholdsvis leder og nestleder av RF-Regi.

§ 23 BIØRNEGILDET

 1. Biørnegildet avholdes vårsemesteret hvert tredje år.
 2. Biørnegildet arrangeres av Biørnegildestyret. Biørnegildestyret ledes av en styringsgruppe valgt av generalforsamlingen senest tre semestre før Biørnegildet avholdes.
 3. Biørnegildets styringsgruppe består av gildesjef, sekretær og økonomiansvarlig.
 4. Biørnegildets styringsgruppe kan selv bestemme Biørnegildestyrets størrelse og sammensetning basert på festivalens konsept. Styringsgruppen kan også avsette medlemmer av Biørnegildestyret på lik linje som Hovedstyret kan i henhold til §11f.
 5. Biørnegildets styringsgruppe har ansvaret for Biørnegildets regnskap og økonomistyring. Økonomiansvarlig fører regnskapet i samarbeid med resten av Økonomiutvalget
 6. Formannen i Realistforeningen har møte- og stemmerett i Biørnegildets styringsgruppe og Biørnegildestyret.

GENERELLE BESTEMMELSER

§ 24 GENERALFORSAMLING

 1. Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet i spørsmål som ikke kommer inn under § 17 d første punktum. Alle medlemmer av Realistforeningen har tale- og forslagsrett.

  Alle medlemmer av Realistforeningen som var innmeldt før innkallingen ble offentliggjort har stemmerett på generalforsamlingen.

  Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 1/10 av de stemmeberettigede er tilstede. Samtidig er det tilstrekkelig med 50 stemmeberettigede på generalforsamlingen dersom foreningen har mer enn 500 medlemmer.

 2. Ordinær generalforsamling avholdes i andre halvdel av hvert semester. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når Hovedstyret vedtar det eller det kreves av Desisjonsutvalget eller minst 1/10 av medlemmene, dog slik at 50 medlemmer er tilstrekkelig dersom foreningen har mer enn 500 medlemmer.

 3. Innkallelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling må være offentliggjort minst 10 virkedager i forveien. Ved ordinær og ekstraordinær generalforsamling må forslag til foreløpig dagsorden være offentliggjort senest 5 virkedager i forveien. Som virkedag regnes alle dager i samme semeseter som ikke er helg, offentlig høytidsdag eller feriedag for studentene ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet i henhold til fakultetets offisielle kalender. Generalforsamlinger innkalles av Hovedstyret. Dersom dette ikke fungerer eller ikke etterkommer lovlige krav om at generalforsamling skal kalles inn, skal Desisjonsutvalget overta Hovedstyrets plikter når det gjelder generalforsamlinger, med unntak av § 24 e.

 4. Forslag om lovendringer og andre saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må være Hovedstyret i hende og offentliggjøres 5 virkedager før. Desisjonsutvalget kan fremme endringsforslag inntil 48 timer før generalforsamlingen. Lovendringsforslag kan ikke behandles på ekstraordinær generalforsamling.

 5. Hovedstyret skal offentliggjøre et sett med budsjettrammer til Generalforsamlingens overveielse senest 10 virkedager før høstens Generalforsamling.

 6. Generalforsamlingen kan foreta endringer i rekkefølgen av punktene til det endelige forslag til dagsorden. Den kan også utelukke ett eller flere av de foreslåtte punkter så lenge det ikke strider mot § 24 m. Den endelige dagsorden godkjennes av generalforsamlingen. I forbindelse med godkjennelse av dagsorden skal det velges ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne generalforsamlingens protokoll.

 7. Ethvert medlem kan på generalforsamlingen foreslå tatt opp saker utenom den oppsatte dagsorden. Generalforsamlingen kan ikke fatte vedtak i slike saker.

 8. Generalforsamlingen kan med alminnelig flertall gi ikke-medlemmer møte- og talerett.

 9. Avstemninger på generalforsamlinger skal være hemmelige når minst tre stemmeberettigede krever det.

 10. Valgbare som tillitsvalgte i Realistforeningen er alle foreningens medlemmer, med de innskrenkninger som følger av § 11 b, § 16 b, § 17 b og c og § 18 b.

 11. Valg på flere tillitsvalgte under ett avgjøres med alminnelig flertall. Ved valg på en enkelt tillitsvalgt kan tre stemmeberettigede kreve at valget skal avgjøres med absolutt flertall. Oppnår ingen dette ved første avstemming, avholdes bundet omvalg.

 12. Tillitsvalgte har funksjonstid fra 1. januar til 30. juni på vårsemesteret og fra 1. juli til 31. desember på høstsemesteret.

 13. På ordinær generalforsamling behandles:

  1. Regnskaper, etter en redegjørelse for RFs totale økonomi
  2. Budsjettrammer. På høstens generalforsamling vedtas budsjettrammer for neste år. På vårens generalforsamling kan budsjettrammene revideres.
  3. Eventuelle lovendringsforslag
  4. Semesterberetninger
  5. Fastsettelse av kontingenter
  6. Valg av tillitsvalgte:
   1. Formann (§ 11 b)
   2. Sekretær (§ 11 b)
   3. Arrangementsjef (§ 11 b)
   4. Fagsjef (§ 11 b)
   5. Kjellermester (§ 11 b)
   6. Blæstsjef (§ 11 b)
   7. Kafesjef (§ 15 a)
   8. Leder av Økonomiutvalget (§ 16 a)
   9. Medlemmer til Økonomiutvalget (§ 16 a)
   10. Ett medlem til Desisjonsutvalget (§ 17 a)
   11. Ett medlem til Revisjonsutvalget (§ 18 a)

§ 25 MISTILLIT

Foreningens medlemmer kan fremme mistillitsforslag mot tillitsvalgte som er valgt iht. § 23 b) og 24 m) punkt 6, unntatt Desisjonsutvalget. Slike forslag kan bare behandles av en generalforsamling, og må være fremmet 48 timer før generalforsamlingen. Mistillitsforslag vedtas med 2/3 flertall. Dersom mistillitsforslaget mot et medlem av et organ blir vedtatt, kan generalforsamlingen vedta å holde nyvalg på samtlige medlemmer av organet for resten av hvert medlems funksjonstid.

§ 26 LOVENDRINGER

Forslag til lovendring skal bare behandles på ordinær generalforsamling, og må få 2/3 flertall blant de tilstedeværende stemmeberettigede for å vedtas.

§ 27 LOVERS GYLDIGHET

Disse lovene er gyldige fra den dag de blir vedtatt, slik at alle tidligere lover opphører å gjelde fra samme dag.