Harmonisering av arbeidstid for teknisk og administrativt ansatte

 

Universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe kunngjør at fra 1. januar 2011 vil både teknisk og administrativt ansatte ha samme arbeidstid. Parat UiO hilser tiltaket velkommen!

 

 

<p> &nbsp;</p> <p> Kilde: Wikimedia commons - (FEMA)&nbsp;public domain</p>

 

Utdrag av universitetsdirektørens brev til enhetene om saken:

 

UiOs ansatte i administrative stillinger har betalt spisepause inkludert i arbeidstiden, med total ukentlig tilstedeværelsesplikt på 37,5 timer. For andre grupper har spisepause hittil kommet i tillegg til arbeidstid, dvs arbeidstakerne er til stede 40 timer pr uke med mindre de velger å forlate arbeidsstedet under pausen.

 

Med virkning fra 1. januar 2011 utvides virkeområde for den arbeidstidsordning som i dag gjelder administrativt personale til å omfatte alle grupper på teknisk-administrativ sektor. Da vil samtlige få 37,5 timer arbeidstid pr. uke, inkludert 20 minutter pause pr. dag. At spisepausen inngår som betalt arbeidstid innebærer at arbeidstaker ved konkrete behov kan pålegges å være tilgjengelig også under pausen, jf aml §10-1 første ledd; ”Med arbeidstid menes den tiden arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiveren”.

 

Endringen betyr ikke at alle kan forvente å ha ordning med arbeidstid fra kl. 08.00-15.00 fra 15. mai til 14. september og fra kl. 08.00-15.45 fra 15. september til 14. mai (dvs 35 timer pr uke i sommertiden og 38 ¾ timer i i årets øvrige 8 måneder). For noen vil oppgavenes karakter kreve tilpasssing av arbeidstidsordning, for å ivareta vaktordninger, sesongmessige svingninger og lignende. Da kan det være aktuelt med gjennomsnittsberegningsordninger, forskjøvet arbeidstid el.l., men da innenfor rammen av gjennomsnittlig 37,5 timer pr uke inkludert spisepause. Innenfor lov- og avtalefestede føringer er det arbeidsgiver som i kraft av styringsretten fastsetter arbeidsvilkår. Det er dermed opp til miljøenes lokale ledelse å vurdere hva som i det enkelte tilfelle er hensiktsmessig løsning for arbeidstidsorganisering.

 

For ordens skyld vises det til at arbeidstid for vitenskapelig personale ikke berøres i denne sammenheng, siden de har vilkår fastsatt i ”Regulering av arbeidstid for ansatte i vitenskapelig stilling ved UiO”.

Publisert 4. apr. 2013 13:58