Odontologforeningens statutter

Statuttene bygger på statutter vedtatt i 1972, og ble siste gang revidert av generalforsmlingen 3. desember 2004

KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL

 1. Foreningens navn er Odontologforeningen.
   
 2. Odontologforeningen har som formål å ivareta tannlege- og tannpleierstudentenes interesser, bl.a. ved å orientere dem i tidens aktuelle spørsmål og fremme kameratskapet mellom studentene.

KAPITTEL 2 - MEDLEMSSKAP OG KONTINGENT

 1. Alle tannlegestudenter og tannpleierstudenter ved det Odontologiske Fakultet i Oslo har rett til medlemsskap. Tannleger og tannpleiere kan også inneha medlemsskap. Andre søknader om medlemsskap kan innvilges av Odontologforeningens Hovedstyre.

  Medlemsskap i Odontologforeningen er ikke obligatorisk.
   
 2. Medlemsskapet varer så lenge man er student ved fakultetet.
   
 3. Medlemmenes kontigent fastsettes av Hovedstyret og betales forskuddsvis. Æresmedlemmer betaler ikke kontigent. Hovedstyret betaler vanlig kontigent. Hovedkasserer og sekretær har ansvaret for å holde medlemslistene oppdatert til enhver tid. Medlemslistene skal inkludere medlemmer og æresmedlemmer. Inn- og utmeldelser skjer til Hovedkassereren eller til delegerte myndigheter.
   
 4. Viser et medlem uærbødig opptreden, har Hovedstyret anledning til å suspendere vedkommende for inntil ett år. Eksklusjon må foretas av Generalforsamlingen. Begge avgjørelser tas ved simpelt flertall.
   
 5. Æresmedlemsskap kan innvilges enhver som Hovedstyret synes har gjort seg særlig fortjent til det. Forslag herom fremsettes og avstemning skjer på ett og samme Hovedstyremøte, og avstemming skjer på det neste. ¾ flertall kreves, i beslutningsdyktig Hovedstyre. Hvis noen av Hovedstyrets medlemmer er forhindret fra å delta på det aktuelle møtet, kan forhåndsstemmer leveres sekretæren i forseglet konvolutt.

  Æresmedlemsskap er samtidig livsvarig medlemsskap. Hovedstyret har ansvaret for at liste over æresmedlemmer til enhver tid foreligger. Tildeling skjer i forbindelse med Candidatballet eller vitnemålsutdeling der det faller mer naturlig. Det presiseres at enhver tannlegestudent eller ikke-tannlegestudent, OF-medlem eller ikke-medlem, er åpen for vurdering. Med tanke på hvem som er særlig fortjent, bør egenskaper som initiativ og god arbeidsvilje for Hovedstyret og/eller OFs institusjoner i høyeste grad vurderes. Å ha sittet lenge i Hovedstyret eller OFs institusjoner er ikke alene grunn god nok til æresmedlemskap. Man må ha gjort seg bemerket, og ha nedlagt et større arbeide for OF og/eller resten av det odontologiske miljø, enn det som normalt burde kunne forventes.

  Æresmedlemskap i Odontologforeningen er ment som en hedersbevisning. Det må derfor ikke tildeles uhemmet. På den annen side skal æresmedlemskap være oppnåelig. Tildeling bør skje efter svakere kriterier enn de som brukes for H.M. Mastodontens Ridderskap.

  Kriteriene som ligger til grunn for tildeling av Æresmedlemskap skal dokumenteres skriftlig i det aktuelle Hovedstyremøtets referat. Dette er for å kunne sammenlikne kriteriene ved senere innvilgninger av Æresmedlemskap.

KAPITTEL 3 - HOVEDSTYRET

 1. Odontologforeningens Hovedstyre består av:
  • Formann
  • Nestformann
  • Hovedkasserer
  • Sekretær
  • PR-sjef og fadderansvarlig
  • Vertinne
  • Vert
  • Kiældermester
  • Redaktør av Tidens Tann
  • Hyttesjef
  • Idrettsoppmann
  • Kapellmester
  • Vævsmester
  • Tannpleierstudent

I tillegg har leder av Odontologisk Studentutvalg møterett.
 

 1. Formannen leder Odontologforeningens og Hovedstyrets møter og representerer foreningen utad.

  Formann har ansvaret for innkalling og dagsorden til Hovedstyremøter. Dagsorden skal om mulig være Hovedstyrets medlemmer i hende før Hovedstyrets møte. Alle medlemmer av Hovedstyret har møteplikt. Melding om fravær skal meddeles Formannen, så snart som mulig etter at møtedato er offentliggjort. På denne måten kan Formannen avgjøre om Hovedstyret er beslutningsdyktig, eller om evt. ny møtedato må fastsettes.

  Hovedstyret i Odontologforeningen, ved Formann, er øverste myndighet for alle OFs institusjoner der ikke annet er nevnt.

 2. Nestformannen fungerer som formann i dennes fravær. Som følge av dette plikter Nestformannen å holde seg informert om all korrespondanse, for på kort varsel å kunne ta formannens plass.

  Nestformannen er Hovedstyrets representant i H.M. Mastodontens Ordenskapitel. Han/hun skal kanalisere OFs evt. forslag til kandidater og sikre kommunikasjonen mellom Hovedstyret og Ordenskapitelet.

  Nestformannen er kontaktperson overfor Odontologforeningen i Bergen, samt Studentutvalgets EDSA- og IADS-representanter.

  Han/hun er også ansvarlig for OF Tours, d.v.s. han/hun sørger for alle reiser i Odontologforeningens regi og innkvartering i forbindelse med disse. Ved evt. OF-arrangerte utflukter, tar Nestformannen seg av billettformidlingen.

  I tillegg skal Nestformannen være Odontologforeningens kulturkontakt. Dette innebærer at han/hun tar imot brev fra teatrene, holder seg informert om konserter etc., og sørger for å videreformidle dette til OFs medlemmer.

 3. Hovedkassereren har ansvaret for innkreving av all kontigent. Han/hun skal årlig sørge for søknad om økonomisk støtte fra Kulturstyret i SiO og Fakultetet.

  Hovedkassereren fører OFs hovedregnskap

  Hovedkassereren har samtidig overoppsyn med Odontosauruskiælderens, Odontoblæstens, Tannlegehyttas, Odontologisk Idrettsklubbs, Tidens Tanns regnskap og midler, samt fondet opprettet i H.M. Mastodontens navn.

 4. Sekretæren fører møtereferat og beslutningsprotokoll, samt har ansvaret for foreningens plakatoppslag og korrespondanse, samt kopiering og arkivering av disse.

  Sekretæren har ansvaret for OFs beholdning av kontormateriell, samt at OFs kontorer er rimelig ryddige.

  Sekretæren har ansvaret for oppdatering av Brønnøysundregisterets informasjon om Odontologforeningen. Dette gjøres ved Odontologforeningens første møte for året.

  Sekretæren har også ansvar for forberedelser til og gjennomføringen av Rebusløpet, som går av stabelen hver høst i oktober måned.

 5. PR-sjefen har hovedansvaret for Odontologforeningens til enhver tid gjeldende sponsoravtaler. Dette innebærer oppfølging av stående avtaler og enhver tid gjeldende sponsoravtaler og søknader om støtte fra eksterne institusjoner. Pr. sjefen skal også sørge for at pr materiell blir betalt og at sponsorpenger som det er søkt om  kommer inn på OFs konto.

  PR-sjefen skal i begynnelsen av perioden ha et møte med representantene for de ulike understyrer for å koordinere og samarbeide om søknader om sponsorstøtte.

  PR-sjefen skal markedsføre Odontologforeningen innenfor såvel som utenfor fakultetet og er ansvarlig for OFs profilmateriell.

  Så lenge Colgate er Odontologforeningens hovedsponsor, er PR-sjefen ansvarlig for å arrangere Colgate-møte hver halvår. Dette innebærer:

  • Ta kontakt med Colgates kontaktperson og sette dato for arrangementet
  • Promotere arrangementet
  • Bestille pizza og brus
  • Organisere produksjon av goodiebags og utdeling av disse

PR-sjefen skal være Odontologforeningens representant i det sentrale Fadderutvalget ved Universitetet i Oslo. Han/hun har hovedansvaret for planleggingen og gjennomføringen av Fadderordningen for vår- og høstsemesteret. Dette inkluderer å utnevne en faddersjef på 1. semester odontologi som kan opprettholde kontakt/samarbeide med Medicinerforeningen, utarbeidelse av program for fadderordningen, skaffe faddere fra Gaustad og Myra, samt holde Hovedstyret løpende informert om aktivitetene.

PR-sjefen kan velge å knytte til seg en PR-styre til å hjelpe til med den praktiske gjennomføringen av sine oppgaver. Denne komite bør ha et begrenset antall personer, da det er viktig at alle har god oversikt over det arbeidet som til en hver tid er utført.

 

 1. Vert og Vertinne har hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av Mastodontballet og 17.mai-frokosten. Det er Hovedstyret i OF som hvert år vedtar om det skal arrangeres Mastodontball eller ikke.

  Dette innebærer at de plikter å sørge for:

 • Lokale for arrangementet.
 • Plakatoppslag med påmeldingsliste på Myra, Blindern, Gaustad og på alle avdelingene.
 • Utsendelse av innbydelser til spesielle gjester.
 • Skriving og kopiering av program, meny, sanger og annonser.
 • Innkreving av penger for arrangementet.
 • Bordplassering.
 • Evt. hjelp til servering.
 • Musikk til arrangementet.
 • Talere og toastmastere til alle arrangementer hvor dette trenges.
 • Organisering av Chambre Separe i forbindelse med ordenstildeling.

Vertskapet kan velge å knytte til seg ballkomité til å hjelpe med praktiske oppgaver i forbindelse med gjennomføringen av ballet.

Vert og vertinne disponerer konto i forbindelse med Mastodontballet. De leverer et fullstendig regnskap for arrangementet til Hovedkasserer så snart som mulig i ettertid.

Vert og vertinne disponerer konto i forbindelse med Mastodontballet. De skal fremlegge budsjett/kostnadsoversikt for godkjenning av Hovedstyret i god tid før arrangementet, samt levere et fullstendig regnskap for arrangementet til Hovedkasserer så snart som mulig i ettertid.

Vertskapet har, etter hvert arrangement de har hatt ansvaret for eller betydelig medvirkning i, ansvaret for at all informasjon som kan tenkes å være nyttig for senere vertskap, skrives ned og oppbevares i Vertinneboken, sammen med det evt. programmet for arrangementet. Vertinneboken skal holdes ryddig og oversiktlig.

 1. Kiældermesteren er Kiælderstyrets representant i Hovedstyret. Han/hun leder Kiælderstyret og er ansvarlig for Odontosauruskiælderens daglige drift. Kiældermester er ansvarlig for å informere om Kiælderens fester og fredagspils.
   
 2. Redaktøren er Odontologforeningens organ Tidens Tanns representant i Hovedstyret. Han/hun er ansvarlig for den daglige drift og utgivelse av tidsskriftet.
   
 3. Hyttesjefen er Hyttestyrets representant i Hovedstyret. Han/hun har ansvaret for den daglige drift og vedlikehold av Tannlegehytta.
   
 4. Idrettsoppmann er Odontologisk Idrettsklubbs representant i Hovedstyret.

  Han/hun er hovedansvarlig for arrangementer og aktiviteter i OIKs regi.
   

 5. Kapellmester representerer OFs orkester/band, Odontoblæsten, i Hovedstyret. Han/hun er både organisatorisk og musikalsk leder for Odontoblæsten.
   

 6. Vævsmester har ansvaret for jevnlig oppdatering og videreutvikling av OFs hjemmesider på internett. Informasjon legges ut i samarbeid med formannen og øvrige hovedstyremedlemmer. Wævsmesteren har redaktøransvar for hjemmesidene. Vævsmesteren skal i tillegg være en ressurs innen IT for OFs hovedstyre og understyrer og komiteer.

  Vævsmesteren er også ansvarlig for at evt deler til data- og kommunikasjonsutstyret på OF-kontoret blir kjøpt inn, innstallert og vedlikeholdt samt å sørge for sikker arkivering av all elektronisk informasjon på Odontologforeningens nettsider.
   

 7. Leder i Studentutvalget velges av SUs allmøte, og fremmer SUs syn i Odontologforeningens Hovedstyre. Han/hun har ikke stemmerett i dette forum.

 8. En representant for tannpleierstudentene velges av tannpleierstudentene i fellesskap, og fremmer deres syn i Odontologforeningens Hovedstyre. Denne representanten holder tannpleierstudentene oppdatert på OF sitt arbeid, og OF oppdatert på tannpleierstudentenes gjøren og laden.

 9.  

  For at Hovedstyret skal kunne være beslutningsdyktig må minst syv av Hovedstyremedlemmene være til stede; deriblant Formann eller Nestformann. Beslutninger foretas ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har Formannen dobbeltstemme.

  Referatprotokoll og Beslutningsprotokoll må fremlegges når ett av foreningens medlemmer krever det. I spesielle tilfeller kan Hovedstyret, hvis det er flertall for det, holde referatet tilbake inntil videre og pålegge Hovedstyrets medlemmer diskresjonsplikt.

  Hovedstyret har anledning til å nedsette komiteer og utpeke representanter.

  Statutter for Odontologforeningens institusjoner må godkjennes av Hovedstyret.

KAPITTEL 4 - INSTITUSJONER

 1. Institusjoner under Odontologforeningen er:
 • Tannlegehytta
 • Odontologisk Idrettsklubb
 • Tidens Tann
 • Odontoblæsten
 • Odontosauruskiælderen
 • H.M. Mastodontens Ridderskap
 1. Tannlegehytta ved Blankvannsbråten i Nordmarka stod ferdig i 1930 og har alltid vær i Odontologforeningens eie. Hyttestyret står for Tannlegehyttas daglige drift. Hyttestyret velger sin leder, Hyttesjefen, i forkant av Odontologforeningens Generalforsamling. Hyttesjefen representerer Tannlegehytta i Hovedstyret. Hyttestyret avgjør selv behovet for nye medlemmer.
 2. Odontologisk Idrettsklubb ble startet i 1937, og den har som formål å informere om, samt gi tilbud om idrettslige aktiviteter til tannlegestudenter og tannpleierstudenter ved det Odontologiske Fakultet i Oslo. OIK har ansvaret for styrkerommet i kjelleren på Myra, samt at de også organiserer andre idrettslige aktiviteter for sine medlemmer. De som ønsker å benytte seg av OIKs styrkerom må kjøpe adgangskort av Idrettsoppmannen hvert semester. OIKs styre ledes av Idrettsoppmannen, som også representerer klubben i OFs Hovedstyre.

 3. OFs organ Tidens Tann ble utgitt for første gang i 1938. Tidsskriftet dekker små og store begivenheter ved det Odontologiske Fakultet i Oslo, OFs arrangementer/aktiviteter, samt faglig stoff av interesse for studenter og ansatte ved fakultetet.

  Tidens Tanns Redaktør har hovedansvaret for den daglige driften, samt utgivelsen av tidsskriftet. Han/hun er også redaksjonens representant i Hovedstyret. Forretningsføreren har ansvaret for Tidens Tanns konto og føringen av eget regnskap. Regnskapet skal fremlegges på Generalforsamlingen. Redaktør velges av Generalforsamlingen, for en periode av gangen. Forretningsfører velges av redaksjonens medlemmer. I redaksjonen sitter også, så fremt det er mulig, representanter fra alle årskull blant tannlegestudentene, samt representanter fra tanpleierstudentene.

  Redaksjonens mål er å gi ut tidsskriftet minst fire ganger i året.

 4. Odontoblæsten er OFs orkester. Orkesteret har som målsetting å kunne opptre i forbindelse med 17. mai, Sommerphaest og Nissephaest, men bør også kunne benyttes ved andre anledninger. Kapellmester leder Odontoblæsten og representerer den i Hovedstyret. Kapellmesteren har ansvaret for at nøkkel til kottet under trappa opp til baren henger på OF-knippet til enhver tid.

 5. OF har disponert baren/galleriet, discobur og deler av kantinen, til bruk ved OF-arrangementer, siden 1970. Lokalene går under fellesnavnet Odontosauruskiælderen, og benyttes til tradisjonelle fester, møter og andre arrangementer i OFs regi.

  Kiælderstyret v/ Kiældermester er ansvarlig for den daglige driften og står som hovedansvarlige ved alle OF-arrangementer. Kiældermesteren leder styret og er dets representant i Hovedstyret. Ideelt søker man å ha alle kull representert i kiælderstyret, som alle har sine ansvarsområder i forbindelse med driften.

  Kiælderstyret v/kasserer skal føre egen konto over driften på Kiælderen. Med drift menes inntekter og utgifter i forbindelse med salg av varer i baren, samt utgifter til annet forbruksmateriell nødvendig for Kiælderens drift. Pr. 31/12 skal komplett regnskap for driften leveres Hovedkasserer, slik at dette inngår i OFs hovedregnskap. Et evt. driftsoverskudd skal benyttes av Kiælderstyret til å utføre forefallende vedlikehold i Kiælderens lokaler, samt fungere som startkapital for neste års Kiælderstyre.

  Kiælderstyret har mulighet til å søke OFs Hovedstyre om midler til honorering av vakthold i forbindelse med arrangementer.

  Både kasserer i Kiælderstyret og Hovedkasserer har disposisjonsrett til Odontosauruskiælderens konto.

 6. H.M. Mastodontens Ridderskap: Ordines equestres maiestatis Mastodontis er hedersbevisninger som kan tildeles tannlegestudenter, tannleger og andre som har gjort en ekstraordinær innstats for Odontologforeningen og/eller det odontologiske miljø. Alle med tilhørighet til det odontologiske miljø kan levere inn forslag til kandidater. Ordenen har tre grader; Ridderordenen, Kommandørordenen og Storkorset. Ordnene henger meget høyt, og utdeles av et eget ordenskapitel. Ordenskapitelet består av Storkansler, Seremonimester, samt to tannlegestudenter. Beslutninger tatt av Ordenskapitelet er endelige og kan ikke overprøves/omgjøres av andre instanser.

  Den ene studentrepresentanten velges av Odontologforeningens Generalforsamling. Det er ønskelig at kandidater til vervet er på 1.-3. årskull ved valgets tidspunkt. Representanten sitter i ordenskapitelet frem til generalforsamlingen som avholdes når han/hun er i sitt siste studieår. Dette for å sikre en viss kontinuitet i ordenskapitelet. Studentrepresentanten representerer Odontologforeningens Generalforsamling og er uavhengig av Hovedstyret forøvrig. Hovedstyret er ansvarlig for å kunngjøre når vervet er på valg.

  Den andre studentrepresentanten er Nestformannen i OFs Hovedstyre. Han/hun skal kanalisere Hovedstyrets evt. forslag til kandidater og sikre kommunikasjonen mellom Ridderskapet og Hovedstyret i Odontologforeningen. Det presiseres at han/hun plikter å følge ordenskapitelets reglement om taushetsplikt også overfor Hovedstyret. Dette innebærer at Nestformannen ikke skal informere Hovedstyret om hvilke kandidater som har vært oppe til vurdering, eller hvem som vil bli honorert.

  Faste utgifter i forbindelse med tildeling av Mastodontordenen, dekkes i sin helhet over fondet opprettet i H.M. Mastodontens navn. Fondet forvaltes og disponeres av Odontologforeningens Hovedstyre v/ Hovedkasserer. Hovedstyret er ansvarlige for at det hvert år overføres et minimumsbeløp til fondet, slik at tradisjonen rundt H.M. Mastodonten sikres.

 7. Hovedstyret i Odontologforeningen, v/ Formann, er øverste myndighet over  alle OFs institusjoner, der ikke annet er nevnt.

 8. I 1995 godkjente Hovedstyret i OF statuttene til ME VE FAR TA. Dette er en samarbeidsavtale mellom Odontologforeningen, Medicinerforeningen, Veneficus og Veterinærforeningen. Samarbeidet går ut på å arrangere en konsert m/påfølgende nachspiel, for alle respektive medlemmer, en gang i året. Arrangementskomiteen består av to representanter fra hver forening. For detaljer om avtalen henvises til ME VE FAR TAs statutter (vedlagt). OF v/ hovedstyret forbeholder seg retten til å utpeke representanter til komiteen. Det velges en ny representant hvert år, d.v.s. at hver representant sitter i vervet i to år.

 9. Hovedstyret har hver vår ansvar for å utpeke en komite som har ansvar for å arrangere Tannlegerevyen. Revyen er i OFs regi og OF er økonomisk ansvarlig for revyen. Overskuddet fra revyen tilfaller OF i sin helhet, og overføres til neste års revy når ny komité er satt.

KAPITTEL 5 - MØTER OG SOSIALE SAMMENKOMSTER

 1. Odontologforeningen, ved Hovedstyret, arrangerer møter og sosiale sammenkomster for OFs medlemmer.

  Ikke-medlemmer kan av Hovedstyret få adgang til OFs arrangementer.

 2. Hovedstyret bestemmer prisene for medlemmer og evt. ikke-medlemmer av OF til OFs arrangementer.

 3. Hovedstyret kan innrømme rimeligere eller gratis adgang til OFs arrangementer for Hovedstyrets medlemmer og for andre som har en oppgave i forbindelse med det aktuelle arrangement.

  Kiælderstyret kan ha anledning til å ta ut varer i baren til innkjøpspris. Hovedstyret har avgjørende myndighet for i hvilken grad denne retten kan benyttes.

  Hovedstyret, Kiælderstyret og andre som utfører arbeid for OF ved det enkelte arrangement, kan ha anledning til å ta ut varer i baren til innkjøpspris. Hovedstyret har avgjørende myndighet i hvilken grad denne retten kan benyttes.

 4. Alle som ikke har noen tilknytning til det Odontologiske Fakultet må, for å komme inn på OFs arrangementer, være invitert av et OF-medlem.

 5. Hovedstyret forbeholder seg retten til å avvise både medlemmer og ikke-medlemmer fra OFs arrangementer hvis plass eller andre spesielle forhold tilsier det.

 6. Medlemsmøter kan også tillyses som allmannamøter.

 7. Påmelding til OFs arrangementer der påmeling skjer pr. e-post, SMS, underskrift på påmeldingsliste eller brev er bindende. OF vil ikke refundere beløp til deltagere ut over det som evt. på forhånd er avtalt. Deltagere som melder avbud etter bindende påmelding til OF arrangement vil bli pålagt å betale full pris om ikke annet er avtalt eller deltager selv finner en erstatter.

 8. Alle OFs medlemmer er velkommen ved alle OFs arrangementer, med unntak av Pyghtur som er forbeholdt OFs tannlegestudentmedlemmer og Pygh.

KAPITTEL 6 - ØKONOMI

 1. Odontologforeningen skal, så langt mulig, forsøke å føre en balansert økonomisk politikk. Foreningen bør ha en moderat kapitalreserve til bruk i spesielle situasjoner, som reparasjoner og vedlikehold i Odontosauruskiælderen og på Tannlegehytta.
   
 2. Kassereren i Hyttestyret, Kiælderstyret, OIK og forretningsføreren i Tidens Tann plikter å holde Hovedkassereren løpende informert om institusjonenes økonomi.
   
 3. Regnskapene for Hovedstyret, Tannlegehytta, Tidens Tann, Kiælderen, Blæsten og OIK skal revideres av OFs to oppnevnte revisorer.

  Et foreløpig regnskap frem til 1.11. skal for de nevnte institusjoner legges frem på generalforsamlingen, i tillegg til en oversikt over forventede utgifter og inntekter for årets siste måneder.

  Revisorene reviderer OFs regnskaper på nyåret og skriver en revisorberetning som legges fram for det nye Hovedstyret. I revisorberetningen kommer man med evt. kritikk av de disposisjoner som ikke anses å fremme medlemmenes interesser, samt påpeker evt. feil eller mangler i regnskapsføringen.

  Hovedstyret godkjenner regnskapene.

  Regnskapene kan, dersom revisorene eller to av hovedstyremedlemmer krever det, tas opp til ekstraordinær generalforsamling.

  Det reviderte regnskapet legges frem for medlemmene ved oppslag.

KAPITTEL 7 - GENERALFORSAMLING

 1. Generalforsamlingen avholdes en gang i året, fortrinnsvis siste torsdag i november måned, med valg til Odontologforeningens Hovedstyre og tillitsverv utenom dette. Innkalling og dagsorden kunngjøres minst en uke før generalforsamlingen. Det sittende Hovedstyre har ansvaret for at dette blir gjort.

  Valget skal avholdes ved skriftlig avstemming. Stiller kun en kandidat til et verv, kan han/hun velges ved akklamasjon. Ved stemmelikhet foretas omvalg mellom de kandidater som har oppnådd likt stemmetall. Simpelt flertall bestemmer valgresultatet.

 2. Ved hver generalforsamling velges til Hovedstyret:

  • Formann
  • Nestformann
  • Hovedkasserer
  • Sekretær
  • PR-sjef
  • Vert
  • Vertinne
  • Redaktør
  • Kapellmester
  • Idrettsoppmann
  • Kiældermester
  • Wævsmester

I tillegg velges utenom Hovedstyret:

 • To revisorer for Odontologforeningens regnskaper

I de tilfeller det er avgang av studentrepresentanten i H.M. Mastodontens Ordenskapitel, skal også dette vervet være på valg. Kandidaten skal ved valgets tidspunkt, fortrinnsvis være i sitt 1.-3. år på studiet.

Ledige stillinger i de ulike understyrene utlyses av understyrene selv, og representanter skal fortrinnsvis være fordelt mellom de fleste kull.

Hyttesjef for kommende periode, skal helst være klar på forhånd, slik at vervet kan konstitueres av Generalforsamlingen.

 1. Formannskandidaten stiller til valg på eget program. Han/hun kan, som forutsetning for sitt kandidatur, ta med seg en person til ett av følgende verv i OFs Hovedstyre; Nestformann, Hovedkasserer, Sekretær eller PR-sjef.

  Formannskandidaten må ha sittet i Odontologforeningens Hovedstyre i minst en periode tidligere.

  Hovedstyret skal stille med egen/egne formannskandidat(er) til generalforsamlingen. Andre forslag til formannskandidat skal leveres Hovedstyrets sittende sekretær, skriftlig, minst en uke før generalforsamlingen. Det sittende Hovedstyret har ansvaret for at alle formannskandidater offentliggjøres minst tre dager før generalforsamlingen.

 2. Valgbare til Hovedstyret er studenter som:
  1) Studerer ved det Odontologiske Fakultet i Oslo.
  2) Er medlem av Odontologforeningen.

  Begge krav må være oppfylt både på den tid valget holdes og for den perioden de blir valgt.

  Hvis et Hovedstyremedlem avbryter sitt studium ved det Odontologiske Fakultet i den tiden det er valgt for, eller av andre grunner ikke kan gjøre sin jobb i Hovedstyret, kan Hovedstyret utpeke en etterfølger for tiden frem til neste generalforsamling.

  Man kan frasi seg valg til Hovedstyret, hvis: 1)Det finnes en annen og villig kandidat, eller 2)Man har sittet i Hovedstyret tidligere.

 3. Det nye Hovedstyret og understyrer i Odontologforeningen trer i kraft ved årsskiftet etter generalforsamlingen.

 4. Generalforsamlingen må rette seg etter de gjeldende lover og statutter for Odontologforeningen. Generalforsamlingen har derfor ikke anledning til å sette disse tilside uten at endring av statutter står som et punkt på møteinnkallelsen.

 5. OFs Hovedstyre kan kalle sammen til ekstraordinær generalforsamling når særdeles viktige beslutninger må fattes, eller når mer enn 10% av medlemmene krever det.

 6. Stemmerett har enhver med gyldig medlemsbevis i Odontologforeningen.

  Generalforsamlingen bestemmer når lovendringer trer i kraft.

  Dersom det på generalforsamlingen er lavt oppmøte av OF-medlemmer, slik at OFs institusjoner og verv står i fare, kan generalforsamlingen se bort fra denne paragrafen.

  Forhåndsstemmer skal være Hovedstyrets sittende sekretær i hende min. 1 dag før generalforsamlingen. Forhåndsstemmer overleveres personlig, i skriftlig form og i forseglet konvolutt. Gyldig medlemsbevis skal forevises.

 7. Lovforandringer kan bare skje på generalforsamlingen, og krever 2\3 flertall blant de fremmøtte medlemmer. Forslag til lovforandringer må kunngjøres minst 14 dager i forkant av generalforsamlingen. Under behandlingen kan benkeforslag fremsettes og godtas.

  Er oppmøtet av OF-medlemmer for lavt, d.v.s. mindre enn 21 stk., er generalforsamlingen ikke beslutningsdyktig m.h.p. å foreta lovendringer. Forslaget må derfor stilles på nytt ved neste generalforsamling, eller ved ekstraordinær generalforsamling.

Publisert 10. aug. 2012 17:17 - Sist endret 10. aug. 2012 17:20