Politisk plattform

NTL UiO bygger sitt arbeid på NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2011-2014 i tillegg til følgende:

  • NTL UiO mener UiO skal være en arbeidsplass preget av et sterkt universitetsdemokrati, og der medbestemmelsen fungerer etter Hovedavtalens intensjon
  • NTL UiO mener at arbeidstakere ved UiO skal likestilles uansett kjønn, seksuell orientering, alder, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og utdanning. Vi vil motvirke tendensen til et brutalisert arbeidsliv som skaper sykdom og utstøting, og at utforming av UiO som arbeidsplass må baseres på prinsippene om universell utforming
  • NTL UiO vil arbeide for å sikre gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer, og vi vil jobbe for at UiOs tjenester utføres av egne ansatte. 
  • NTL UiO vil arbeide for at UiO skal bli en mer miljøvennlig arbeidsplass  
  • NTL UiO skal, som en konstruktiv og engasjert aktør, være premissleverandør i samfunnsdebatten. Dette skal baseres på medlemsaktivitet, og samarbeid med andre fagforeninger, vernelinje og studenter 
  • Et universitet er en viktig del av et velfungerende velferdssamfunn. Det er viktig at myndighetene er seg sitt ansvar bevisst og sørger for at universitetene sikres økonomiske rammevilkår for å opprettholde sine grunnprinsipper om fri forskning, forskningsbasert undervisning og formidling 
  • NTL UiO skal jobbe for at de ansatte sikres kollektiv forskningsrett i tråd med prinsippene i den gamle særavtalen

 

Emneord: Verdigrunnlag, politisk_plattform
Publisert 2. feb. 2010 11:13 - Sist endret 14. aug. 2012 11:11