Hovedoppgaver 2017-2018

Det politiske klimaet siden valget i 2013 er endret. Høyre/FrP- regjeringen har som uttalt mål
«å forenkle, fornye og forbedre» offentlig sektor og forvaltningen. I dette ligger et press om å
endre og svekke lov- og avtaleverk som legger rammene for arbeidslivet. Regjerningen
hevder at dette er modernisering og at det vil gi mer fleksibilitet og valgmuligheter for den
enkelte, men dette har raskt blitt til fleksibilitet for arbeidsgiverne og valgmuligheter
forbeholdt noen få. Det har i praksis vært en svekkelse av faglige rettigheter.
Individualiseringen i arbeidslivet tiltar på bekostning av de kollektive rettighetene og avtalene,
og som førere til at styrkeforholdet i arbeidslivet endres, i arbeidsgivers favør.

Dette politiske klimaet fordrer at fagforeninger, lokalt som sentralt, jobber med saker på ulike
nivåer i organisasjonen, og utad i samarbeid med andre, for å styrke de faglige rettighetene.
Vi trenger økt organisering, organisasjonsbygging, tariffkamp og politisk kamp gjennom
skolering, aktivisering og alliansebygging.

 

NTL UiO bygger sitt arbeid på NTLs Prinsipp- og handlingsprogram 2014-2018. I tillegg
skal NTL UiO ha følgende hovedoppgaver i årsmøteperioden 2017-2018:

Vi skal jobbe for å bevare og styrke de ansattes lønns og arbeidsvilkår gjennom kollektive
rettigheter og avtaler. Vi skal jobbe mot outsourcing av oppgaver på UiO, og jobbe mot
organisering av virksomheten som baserer seg på bestiller-utfører modeller og andre utslag
av mål- og resultatstyringen. Vi skal bekjempe HR-inspirerte ledelsesteorier. Vi skal ivareta
og kjempe for de ansattes rettigheter og arbeidsvilkår i omstillingsprosesser, for at andelen
midlertidig ansatte reduseres, og vi skal jobbe mot at arbeidsplasser omgjøres til åpne
kontorlandskap.

NTL UiO vil arbeide med oppfølging av ny forsknings- og utdanningspolitikk for NTL. Den
resultatbaserte andelen av finansieringen har økt med flere måleparametere og sterkere
resultatstyring. Sammen med sterk vektlegging av ekstern finansiering fører dette til mer
konkurranse om midler forskerne imellom og mellom institusjonene, og åpner opp for at
andelen midlertidige ansettelser øker. NTL UiO vil jobbe for at UiO fortsatt skal være et
breddeuniversitet med økt basisfinansiering fremfor økt konkurranse, og underlagt politisk
styring og finansiering.

Verving, organisering og organisasjonsbygging skal være et viktig satsingsområde for
foreningen. Det er satt av midler til et 50 % frikjøp til dette i 2017. Vi skal jobbe for å øke
kontakten mellom medlemmer og tillitsvalgte på enhetene/fakultetene, og aktivisere
tillitsvalgte og medlemmer på arbeidsplassen.

Publisert 11. sep. 2017 15:49 - Sist endret 22. mars 2019 13:30