Hovedoppgaver 2013-2014

Årsmøtet i 20. mars 2013 vedtok at dette skulle være foreningens hovedfokus i kommende periode:

NTL UiO bygger sitt arbeid på NTLs Prinsipp- og handlingsprogram 2011-2014. Vi opplever sterkere enn tidligere at ansattedemokratiet og organisasjonenes medbestemmelse må argumenteres for og kjempes igjennom fra sak til sak. Kravet om "kontinuerlig endring" og løpende reduksjoner i både teknisk/adminstrative og vitenskapelige stillinger gir spesielle utfordringer i forhold til Hovedavtalens bestemmelser om medvirkning og medbestemmelse. Vi vil derfor også i neste periode ha et særlig fokus og trykk på dette. I tillegg skal vi ha følgende hovedoppgaver for årsmøteperioden 2013-2014:

  • IHR må følges opp på både politisk, organisatorisk og individuelt nivå. NTL UiO skal jobbe for at UiOs teknisk/administrative tjenester opprettholdes og at arbeidssituasjonen for alle ansatte blir bedre.
     
  • Foreningas styrke avhenger av en stor og bredt sammensatt medlemsmasse og foreninga skal jobbe for å verve flere medlemmer i alle stillingskategorier.
     
  • Medlemsoppfølgingen til foreninga skal bedres ved å jobbe videre med å styrke foreningas tillitsvalgtsapparat på alle nivå.

Gjennom disse oppgavene skal vi arbeide for å styrke universitetsdemokratiet, at UiOs tjenester skal utføres av egne ansatte, jobbe for et bedre arbeidsmiljø, motarbeide New Public Management og forretningsbaserte regnskapsprinsipper og være kritiske til organisasjonsmoter som forsøkes innført ved UiO.

Emneord: Hovedoppgaver
Publisert 11. mars 2012 12:08 - Sist endret 22. mars 2019 13:31