Hovedoppgaver 2018-2019

NTL UiO bygger sitt arbeid på NTLs Prinsipp- og handlingsprogram 2014-2018. I tillegg skal NTL UiO ha følgende hovedoppgaver i årsmøteperioden 2018-2019:

Utviklingen ved UiO går i samme retning som arbeidslivet for øvrig, der det finner sted en styrking av arbeidsgivers posisjon og styrke på bekostning av de ansattes faglige rettigheter. NTL UiO mener det er sterkt kritikkverdig at en kunnskapsorganisasjon som UiO har tatt en politisk rolle som hjelper og presser den sittende regjering til å svekke arbeidstakernes rettigheter. Vi mener UiOs høye kvalitet henger sammen med en ledelsesform som er basert på̊ tillit, ikke kontroll og økt styringsrett. NTL UiO skal aktivt jobbe for å bevare og styrke de ansattes lønns- og arbeidsvilkår gjennom kollektive rettigheter og avtaler.

 

I neste årsmøteperiode vil følgende områder være særlige viktige for NTL UiO:

Forskning

  • Tilknytningsform for universitetene
  • Ny stillingsstruktur for vitenskapelig ansatte

Personalpolitikk

  • Oppfølging av universitetsstyrets vedtak om prosess for å effektivisere administrative prosesser. Omstillinger og eventuelle nedbemanninger som følge av effektiviseringstiltak

  • BOTT- prosjektet og medbestemmelse

Egen organisasjon

  • Politikkutforming lokalt, og påvirkning inn i forbundet

  • Skolering og aktivisering av tillitsvalgte og medlemmer

  • Verving
Publisert 22. mars 2019 13:28 - Sist endret 22. mars 2019 13:31