Vår politikk

NTLs politikk bygger på prinsipp- og handlingsprogrammet som vedtas hvert 4. år på landsmøtet. 

Hovedoppgaver for NTL UiO 2019-2020

NTL UiOs hovedoppgaver vedtas hvert år på årsmøtet

Utviklingen ved UiO går i samme retning som arbeidslivet for øvrig, der det finner sted en styrking av arbeidsgivers posisjon og styrke på bekostning av de ansattes faglige rettigheter.

NTL UiO mener det er sterkt kritikkverdig at en kunnskapsorganisasjon som UiO har tatt en politisk rolle som hjelper og presser den sittende regjering til å svekke arbeidstakernes rettigheter.

Vi mener UiOs høye kvalitet henger sammen med en ledelsesform som er basert på̊ tillit, ikke kontroll og økt styringsrett. NTL UiO skal aktivt jobbe for å bevare og styrke de ansattes lønns- og arbeidsvilkår gjennom kollektive rettigheter og avtaler.

I neste årsmøteperiode vil følgende områder være særlige viktige for NTL UiO:

Forskning

 • Tilknytningsform for universitetene
 • Ny stillingsstruktur for vitenskapelig ansatte

Personalpolitikk

 • Oppfølging av universitetsstyrets vedtak om prosess for å effektivisere administrative prosesser. Omstillinger og eventuelle nedbemanninger som følge av effektiviseringstiltak

 • BOTT- prosjektet og medbestemmelse

Egen organisasjon

 • Politikkutforming lokalt, og påvirkning inn i forbundet

 • Skolering og aktivisering av tillitsvalgte og medlemmer

 • Verving

NTLs Prinsipp- og handlingsprogram 2018-2022

NTL UiO bygger sitt arbeid på NTLs Prinsipp- og handlingsprogram 2018-2022. Prinsipp- og handlingsprogrammet som vedtas hvert 4. år på landsmøtet. 

 
 • ntl-php-2019-2022 NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2019-2022 8. mars 2019

  Prinsipp- og handlingsprogrammet vedtas på NTLs landsmøte som holdes hvert fjerde år. Det er dette dokumentet som legger grunnlaget for all vår politikk.

  I programmet kan du gjøre deg kjent med hvilken visjon NTL har for samfunnet, hva våre prioriterte satsningsområder er, og hvilke krav vi stiller til myndigheter og arbeidsgivere.