Årsmøte 2019

Årsmøtet er NTL UiOs høyeste myndighet. 

Signert protokoll

Program

Kjersti Barsok, leder NTL
Kjersti Barsok innleder om endringene i lønnsystemet

Kl 15.00: Faglig innledning med forbundsleder Kjersti Barsok:

Lønnssystemet er i endring - hva betyr det for deg? 

Kl 16.00: Servering av pizza og mineralvann

Kl 16.15: Årsmøte (se saksliste)

Saksliste

  1. Åpning og konstituering
  2. Årsberetning
  3. Regnskap 2018
  4. Budsjett 2019
  5. Innkomne forslag, herunder hovedoppgaver
  6. Valg (leder, nestleder, sekretær, kasserer, styre, studieutvalg, Ny Giv-redaksjon, revisorer og valgkomité)
  7. Avslutning

Sakspapirer 

  • Årsmøtepapirene, herunder styrets forsalg til årsberetning og hovedoppgaver for neste årsmøteperiode, finner du her, ihht vedtekter 2019-2022 § 3.3.d.
  • Regnskap 2018, revisjonsberetning og budsjettforslag 2019 kan fås tilsendt elektronisk, ved å sende epost til kontoret på kontor@ntl.uio.no

Forslagsfrist

Alle medlemmer har rett til å sette fram forslag til det kommende årsmøtet for NTL UiO, innen onsdag 20. mars 2019, 3 uker før årsmøtet, ihht vedtekter 2019-2022 § 3.3.d. Forslag kan sendes på epost til kontoret: kontor@ntl.uio.no 

Valgkomiteens arbeid

Årsmøtet velger valgkomiteen, som i år har bestått av:

Valgkomitéen skal innstille til styret, studieutvalget, Ny Giv-redaksjon og revisorer.

Valgkomitéen ber om at forslag på kandidater til verv sendes så tidlig som mulig, og senest innen 6. mars 2019. I tillegg vil det fortsatt være mulig å legge frem forslag under punkt 6, valg, på selve årsmøtet.

Faglig innledning med Kjersti Barsok: Lønnssystemet er i endring - hva betyr det for deg? 

Hvordan lønn fordeles er en av fagbevegelsens viktigste hovedoppgaver. Hvordan lønnsdannelsen skjer i staten er viktig for deg som UiO-ansatt og for hvordan offentlig sektor og velferdsstaten utvikler seg.

Det har lenge vært en tendens at større andeler av lønnspotten forhandles lokalt i stedet for å fordeles sentralt. I tillegg ble partene i hovedoppgjøret i 2018 enige om at man fram mot neste hovedoppgjør i 2020 skulle se på selve lønnssystemet i staten. Dette kan innebære endringer i for eksempel lønnsrammer og ansiennitetsstiger.

Hva tror NTL er de viktigste grepene vi må gjøre - og de viktigste kampene fremover? Og hva skal NTL gjøre for å sikre at våre lønnspolitiske krav får gjennomslag?

Kjersti Barsok, forbundsleder i  NTL, innleder om endringene i
lønnssystemet og NTLs svar på dette før årsmøtet onsdag 10. april 2019.

Emneord: årsmøte, NTL UiO
Publisert 18. feb. 2019 13:01 - Sist endret 6. mai 2019 14:43