Nytt personalreglement

Partene ved UiO har nå meklet om nytt personalreglement og har kommet frem til en løsning. Det betyr at UiO har et nytt personalreglement fra 1. juli 2019.

Bruddgrunnlag

NTL valgte som eneste fagforening å gå til brudd i forhandlingene om nytt personalreglement i juni 2018. Grunnlaget for bruddet var tre hovedpunkter:

  1. Ansettelsesrådets kompetanseområde 
  2. Unntak fot å kunne ansette inntil 12 måneder uten blant annet kunngjøring
  3. Arbeidsgivers begrensing av hva som skulle inngå i peronalreglement

Ansettelsesråd

NTL har fått gjennomslag for at ansettelsesrådet også skal vurdere hjemmelen for midlertidighet. NTL har over lang tid erfart at ledere av Ansettelsesrådene avviser problematiseringer av hjemmelsgrunnlaget for midlertidige ansettelser. Dette skjer konsekvent og det blir argumentert med at ansettelsesrådet kun har hjemmel for å vurdere hvem som er den best kvalifiserte søker – og viktige diskusjoner og spørsmål om hjemmel for midlertidighet uteblir.

NTL mener ansettelsesrådet også er ansvarlig for vedtakene som fattes og dermed også må gis anledning til å vurdere lovligheten ved midlertidighet ogg eventuelt sende saken tilbake og be om en grundigere redegjørelse. Dette har NTL fått gjennomslag for.

Administrativ ansettelse - unntak opp til 12 måneder

NTL er bekymret for at den vide adgangen til administrativ ansettelse som gis gjennom unntak fra «6 måneders-regelen», vil bidra til fortsatt høy andel av midlertidig ansatte ved UiO og at UiO ikke vil få de best kvalifiserte ansatte ved utstrakt bruk av unntak.

Kvalifikasjonsprinsippet er blitt styrket ved at det ble lovfestet i Statsansatteloven og NTL mener dette bør gjenspeiles i personalreglementene. Kvalifikasjonsprinsippet sikres ved at stillinger lyses ut. Da skriver man først en utlysningstekst som sier hva slags oppgaver som tilhører stillingen, og hvilke kvalifikasjoner søkerne skal ha. Deretter lyses stillingen ut i åpen konkurranse og søkerne blir vurdert ut ifra objektive kriterier for hvem som er best kvalifisert. Dette er et prinsipp vi fortsatt fastholder.

Rettslig avklaring

For å bidra til å få på plass et gyldig reglement til 1. juli, har NTL i denne omgang akseptert at dagens praktisering av administrative ansettelser inntil 12 måneder og unntak for ansettelser under 15 timer per uke videreføres inntil videre.

Vi vil understreke at vårt krav om at lovens hovedregel skal gjelde på dette punktet fremdeles står ved lag. Spørsmålet om hvorvidt en av partene kan tvinge gjennom unntak fra «6 måneders-regelen» med mindre alle er enige, er et spørsmål som nå skal avgjøres i retten.

Det er Politiets Fellesforbund (PF) som har stevnet Justis- og beredskapsdepartementet for å få dette avklart rettslig. LO Stat er enig med PF i deres lovtolking. Avklaringen i det forestående søksmålet vil ha direkte betydning for situasjonen ved UiO. Når dom i overnevnte sak foreligger, vil NTL UiO gjøre en ny vurdering omkring dette punktet.

Saksbehandlingprosedyrer

Partene skal i nærmeste fremtid drøfte prosedyrer for saksbehandling. For NTL UiO hadde det vært ønskelig at disse inngikk i personalreglementet. Vi er uenig i den strenge begrensingen som KMD har lagt til grunn når det gjelder hva som kan inngå i personalreglementet, og som UiO har valgt å følge.

Vi mener at det er svært viktig at saksbehandlingen under innstilling og hva som skal følge med av dokumentasjon til ansettelsesrådet reguleres og står i reglementet slik at vi kan sikre lik behandling og lik praksis ute på enhetene.

NTL skal i løpet av høste innkalle NTL-oppnevnte medlemmer av ansettelsesråd for å gå gjennom det nye reglementet.  Vi ser frem til å møte dere og diskutere det nye reglementet.

 

 

 

Publisert 21. juni 2019 15:38 - Sist endret 21. juni 2019 16:30