Sektorsamling 2021: Tillitsreform i akademia

NTL-foreningene ved de ulike universitetene, høgskolene og forskningsinstituttene arrangerte 12. mai digital sektorsamling. DeFacto – kunnskapssenteret for fagorganiserte hadde fått i oppdrag å lage en rapport som omfattet en utredning av dagens situasjon og konkrete forslag til endringer.  

F.v. Dag Einar Thorsen, Marianne Midthus Østby og Askill Harkjerr Halse. Foto: USN, UiO og TØI

Paul Bjerke og Roar Eilertsen fra Defacto presenterte rapporten. Bjerke trakk fram at dagens situasjon er preget av styring basert på mistillit, og at en tillitsreform må reversere reformer sektoren har vært igjennom de siste 25 årene. Han presenterte også funn fra gjennomførte intervjuer med NTL-tillitsvalgte i sektoren. Et hovedtrekk er at institusjonene mister selvstendighet og handlingsrom, dette skjer blant annet via «direktoratisering» og omfattende detaljstyring gjennom lover, forskrifter og sentralstyrte digitaliseringsprosesser uten reell medbestemmelse. Et annet hovedtrekk er sentraliseringer som fusjoner, BOTT og intern sentralisering. Et tredje hovedtrekk er forvitring av universitetsdemokratiet (f.eks. fra 22 til 8 valgte rektorer). Eilertsen utdypet de strukturelle utfordringene som ligger til grunn, blant annet finansieringssystemet, press for å skaffe ekstern finansiering og publiseringskrav. Bjerke avsluttet presentasjonen med å si at alle de tre rødgrønne partiene ønsker en tillitsreform, men alle tre har tydelige ønsker til sektoren, hvilket kan minne om detaljstyring. 

Etter presentasjonen fra DeFacto var det satt av tid til kommentarer fra Dag Einar Thorsen (førsteamanuensis ved USN), Marianne Midthus Østby (nestleder NTL UiO) og Askill Harkjerr Halse (forskningsleder og NTL-tillitsvalgt, Transportøkonomisk institutt). Thorsen understreket at en tillitsreform må bygge på nettopp tillit, og at «man må bestemme seg for hva som skal styres fra oven og overlate resten til de profesjonelle». Han påpekte også at fagforeningene må gå sammen og skape alternativer til dagens situasjon. Østby påpekte at virksomheten på UiO måles på kvantitet, og ikke kvalitet. Antall mål må ned, og vi må diskutere hvilke mål vi skal ha. Halse var opptatt av at kravene vi stiller til en tillitsreform må være konstruktive. Et viktig krav vil være økt rammebevilgning som vil gjøre at handlingsrommet blir større. 

Ellen Dalen (2. nestleder NTL) oppsummerte samlingen med å si at NTL kommer til å samarbeide med de rødgrønne partiene om tillitsreform, og at dette er en prioritert sak for forbundet i valgåret, samt en viktig grunn til at de ber NTLs medlemmer å stemme rødgrønt. 

Emneord: sektorsamling, tillitsreform Av Astrid Helene Olsen
Publisert 7. juni 2021 15:18 - Sist endret 23. des. 2021 13:57