2.5.3 Særlige grunnlag

Forhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt. 2.5.3 (tidligere 2.3.4)

Slike forhandlinger føres ved UiO ca hver andre måned - etter hvert som det blir fremmet krav fra arbeidsgiver eller fagforeningene. Dersom du tror du oppfyller kriteriene for å få lønnsopprykk eller endret stillingskode, bør du først kontakte din lokale tillitsvalgte, eventuelt ta direkte kontakt med kontoret. Vi vil vurdere kravet ditt og fremme det overfor arbeidsgiver dersom det er oppfyller kriteriene.

Frister for å sende krav i 2022:

 • Frist torsdag 6. januar, forhandling torsdag 3. februar
 • Frist torsdag 24. februar, forhandling torsdag 24. mars
 • Frist torsdag 19. mai, forhandling torsdag 16. juni 
 • Frist torsdag 4. august, forhandling torsdag 1. september
 • Frist torsdag 3. november, forhandling torsdag 1. desember

Fyll inn kravskjema

NB! Kravskjemaet vil være stengt en periode etter fristens utløp, men vil åpne igjen i god tid før neste innsendingsfrist.

Grunnlag for 2.5.3-krav er:

For at det skal være grunnlag for 2.5.3.-krav må minst ett av følgende punkt være oppfylt.

1. Vesentlige endringer i stillingen

Hovedtariffavtalens punkt 2.5.3, nr. 1 gjør det mulig å fremme krav om endring av stillingskode og/eller lønnsplassering når det:

a) Har skjedd vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av stillingenes/arbeidstakernes lønn. I rimelig utstrekning tas det også hensyn til endringer som har skjedd gradvis over lengre tid.

b) Er planlagt eller gjennomført tiltak som fører til økt effektivitet, forenkling eller bedre brukerorientering. Arbeidsgiver definerer mål for tiltaket og størrelsen på avsetningen. Partene forhandler om fordelingen av avsetningen mellom de arbeidstakerne som har bidratt til tiltaket. Merknad: Partene er enige om at "de som har bidratt til tiltaket" kan omfatte samtlige arbeidstakere eller gruppe av arbeidstakere i virksomheten.

c) Er gjennomført omorganiseringer/organisastoriske endringer hvor to eller flere virksomheter/driftsenheter har fusjonert og hvor det som følge av dette har oppstått ubegrunnede lønnsforskjeller. Forhandlinger betinger dekning på virksomhetens budsjett.
(kravet kan fremmes av både fagforening og arbeidsgiver)

2. Rekruttere, beholde, ekstraordinær innsats

Hovedtariffavtalens punkt 2.5.3, nr 2 gjør det mulig å fremme krav om endring av stillingskode og/eller lønnsplassering når det:

 • er særlige grunner med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft
 • en arbeidstaker har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats.

(kravet fremmes vanligvis av arbeidsgiver, og kan forhandles når som helst)

3. Lønnsforskjeller på grunn av kjønn

Hovedtariffavtalens punkt 2.5.3, nr 3 der lønnsforskjeller (dokumenterte) ikke kan forklares med annet enn kjønn, skal arbeidsgiver i samråd med de tillitsvalgte rette på lønnsforskjellene ref. likestillingsloven §5. Kravet kan fremmes av både fagforening og arbeidsgiver.

Hvem kan fremme kravet?

Både arbeidsgiver og fagforening kan fremme krav på vegne av den ansatte, og det kan være en fordel om kravet fremmes begge veier (såkalte dobbeltkrav). NTL vil selvsagt fremme gode krav selv om ikke arbeidsgiver ønsker å gjøre det. Krav med begrunnelse i rekruttere, beholde, ekstraordinær innsats (2.5.3. nr 2) fremmes vanligvis kun av arbeidsgiver. 

Hvordan utforme et krav?

Du bør gjøre deg kjent med kriteriene for de ulike teknisk/administrative stillingskodene ved UiO, og begrunne ditt krav ut fra disse kriteriene.

Kravskjemaet må inneholde: (forsøk å være så presis og kortfattet som mulig!)

 • Angi stillingsinnehaver, stilling og evt. arbeidstittel, dagens lønnstrinn og arbeidssted. Angi hvilken stillingskode du mener stillingen evt. bør omgjøres til.
   
 • Arbeidsoppgaver du hadde før. Om du har kopi av kunngjøringsteksten, send den med kravet. Hvis du har fått opprykk i lokale lønnsforhandlinger ved UiO gjelder forandringene fra dette tidspunktet.
   
 • Hvilke vesentlige endringer du har hatt i arbeidsoppgaver/ansvarsområde og når dette skjedde. (Med vesentlig endring menes ca 40-50 % av stillingen din, og at endringen medfører større ansvar eller mer kompliserte oppgaver)
   
 • Begrunnelse

Det er viktig at du dokumenterer endringene, ved f.eks. sender oss kopi av utlysningsteksten, får en påskrift fra din leder e.l. Vær oppmerksom på at en slik påskrift ikke betyr det samme som at arbeidsgiver fremmer krav for deg. Det må arbeidsgiver eventuelt gjøre i tillegg.

Krav sendes inn via nettskjema.

Ved spørsmål og hjelp til utfylling, ta i første omgang kontakt med din lokale tillitsvalgte.

Hva skjer etter at du har sendt inn kravet?

NTL vurderer kravet ditt opp mot kriteriene for 2.5.3. og omformer den til et krav fra NTL til UiO. I denne prosessen trenger vi ofte supplerende opplysninger, og vi tar normalt kontakt med deg.

Kravet sendes fra NTL til arbeidsgiver (ved Avdeling for personalstøtte) innen fristen, og vi mottar deretter en oversikt fra arbeidsgiver hvor det framgår hvilke krav som er sendt inn fra arbeidsgivere og fagforeninger.

Når forhandlingsdagen kommer, sitter representanter fra alle tjenestemannsorganisasjonene og arbeidsgiverrepresentanter fra de enhetene som har ansatte det er fremmet krav for. Ofte er dette dekan, fakultetsdirektør og/eller kontorsjef. Hvert enkelt krav blir forhandlet og man får vanligvis et resultat, eller kravet kan bli utsatt i påvente av nærmere avklaringer o.l. Det siste kan skje dersom det for eksempel er stort sprik i synet på den ansattes ansvarsnivå eller at det er organisasjonsmessige endringer som skal på plass først.

Når forhandlingene er ferdige undertegnes en protokoll og resultatet er offisielt. Vi tar da kontakt med deg så snart vi kan.

 

Publisert 15. jan. 2010 10:37 - Sist endret 16. des. 2021 10:28