Er du midlertidig tilsatt ved UiO?

Hovedregelen er at stillinger skal være faste, men som vanlig er det ingen regel uten unntak. Tjenestemannsloven beskriver når og hvor lenge stillinger kan være midlertidig tilsatt. Loven lister opp de lovlige unntakene og gir samtidig beskjed om hvordan stillingen skal opphøre i de ulike tilfeller:

 Tilsettingsvilkår

 Opphør av midlertidig tjeneste

 § 3 nr 2 a  ”bestemt tidsrom”  § 7 nr 2, 1. ledd  Uten oppsigelse
 § 3 nr 2 f  ”åremål”  § 7 nr 2, 1. ledd  Uten oppsigelse
 § 3 nr 2 e  ”utdanningsstilling”  § 7 nr 2, 1. ledd  Uten oppsigelse
 § 3 nr 2 c  ”vikar”  § 7 nr 2, 2. ledd  Uten oppsigelse

 § 7 nr 2, 3. ledd: ”Har den midlertidige stillingen vart mer enn ett år, skal tjenestemannen ha minst en måneds varsel.”

 § 3 nr 2 a  ”bestemt oppdrag”  § 7 nr 2, 4. ledd  Sies opp
 § 3 nr 2 b  ”arbeid ikke fast organisert”  § 7 nr 2, 4. ledd  Sies opp
 § 3 nr 2 d  ”etatsskoleelev/aspirant”  § 7 nr 2, 4. ledd  Sies opp

Ang § 7 nr 2, 3. ledd: ”Har den midlertidige stillingen vart mer enn ett år, skal tjenestemannen ha minst en måneds varsel.”
Hva skjer dersom arbeidsgiver ikke gir et slikt varsel og kontraktsperioden går ut mens arbeidstaker fortsatt er i stillingen? Arbeidstakeren kan ha krav på ”oppsigelse” i henhold til §7 nr 2, 4. ledd, med de rettigheter dette utløser. Arbeidstaker har uansett rett på lønn en måned fra varslingsdatoen.

Ang § 7 nr 2, 4. ledd: "Andre midlertidige tjenestemenn sies opp med slike frister som er fastsatt i §§8,9 og 10" (AML 14-9, 4. ledd)

Når bør du reagere?

  • Arbeidskontrakten er forvirrende f.eks. ved at du er tilsatt både i et "bestemt tidsrom" og for et "bestemt oppdrag"
  • En midlertidig tilsatt erstatter en annen midlertidig tilsatt
  • Gjentagende uklare forlengelser av en midlertidig tilsetting
  • Du har vært tilsatt midlertidig ved UiO i over fire år

Hva kan du gjøre?

Publisert 23. feb. 2010 10:52 - Sist endret 2. apr. 2014 11:05